ORDRE TSF/191/2018, de 13 de novembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials en l'àmbit de l'Administració de justícia a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la convocatòria de vaga formulada pels sindicats STAJ, CSI-F, UGT i CCOO (amb registre d'entrada de 5 de novembre de 2018), que està prevista per al dia 16 de novembre de 2018, de 0.00 a 24.00 hores, i que afecta a tots els cossos nacionals de l'Administració de Justícia (lletrats de l'Administració de Justícia, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa, auxili judicial, metges forenses i facultatius, tècnics especialistes, ajudants de laboratori de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses) i tots els àmbits de l'Administració de Justícia de tot l'Estat;

Vist que el Departament de Justícia té competència sobre la gestió del personal del cos de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa, auxili judicial i metges forenses;

Vist que el servei que donen els funcionaris convocats a la vaga és un servei necessari per al desenvolupament de la funció de l'Administració de Justícia i, en concret, per al funcionament adequat de jutjats i tribunals, que necessiten el personal administratiu per desenvolupar la seva funció i poder, així com per garantir la tutela judicial efectiva, tal com assenyala l'article 24 de la Constitució;

Vist que cal compatibilitzar el legítim dret de vaga amb el manteniment dels serveis essencials per garantir els drets constitucionals, tal com disposa l'article 28.2 de la Constitució;

Vist que s'han d'establir uns serveis mínims que garanteixin la tutela judicial efectiva, cal vetllar, en especial, per les qüestions relatives a l'entrada i registre de tots els escrits, tant els que donen lloc a la incoació d'un procediment com els de tràmit, per tal d'assegurar la valoració de la urgència en la seva tramitació a les persones que tenen encomanada aquesta tasca, com són els jutges i jutgesses i els secretaris i secretàries, per tal d'evitar la pèrdua o perjudici greu en els drets i els interessos de les persones; també cal vetllar per altres qüestions que requereixin mesures cautelars i provisionals i, en tot cas, pels serveis dels jutjats de guàrdia; les actuacions urgents que en l'àmbit penal són imprescindibles, com són les de crida i cerca, i declaració d'imputats, així com vistes urgents i assumptes de família o de menors que han de ser atesos de manera immediata, i l'actuació necessària dels metges forenses, en el nombre adient per poder donar compliment al que disposa la Llei d'enjudiciament criminal, així com del nombre suficient de funcionaris, per poder atendre els registres civils, més tenint en compte que el gran nombre d'estrangers a Catalunya comporta moltes actuacions pel que fa a la tramitació de nacionalitats, sobretot a les grans ciutats.

Atès que la doctrina fixada pel Tribunal Constitucional sobre el dret de vaga en les sentències 11/1981, 26/1981, 33/1981, 1/1986, 53/1988, 27/1989 i 43/1990, entre d'altres, determina que el dret de vaga, com tot dret, pot experimentar limitacions o restriccions en el seu exercici derivades de la seva connexió amb altres drets o béns constitucionalment protegits, i que la consideració de dret essencial no significa la supressió del dret de vaga dels treballadors; igualment, la vaga ha de mantenir una capacitat de pressió suficient per aconseguir els seus objectius davant de l'Administració, en principi destinatària del conflicte, la qual cosa implica que no se li ha d'afegir la pressió addicional del dany innecessari que pateix la comunitat com a usuària dels serveis públics.

Vist que en data 8 de novembre de 2018 les parts, en tràmit d'audiència, han arribat a un acord sobre el contingut dels serveis mínims, que cal considerar adequat a la situació que planteja la vaga i que tracta de mantenir un equilibri entre el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA