ORDRE TSF/194/2019, de 29 d'octubre, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament de les prestacions no gratuïtes, de la cartera de serveis socials per a l'exercici 2019.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
ORDRE TSF/194/2019, de 29 d'octubre, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el
copagament de les prestacions no gratuïtes, de la cartera de serveis socials per a l'exercici 2019.
El sistema de serveis socials configurat per la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, s'articula per
mitjà d'una cartera de serveis que fixa les prestacions del sistema públic de serveis socials.
El Decret 142/2010, d'11 d'octubre, aprova la cartera de serveis socials 2010-2011, que recull les prestacions
que ofereix el sistema públic de serveis socials.
La disposició addicional primera del Decret esmentat estableix que, mitjançant ordre, el departament
competent en matèria de serveis socials podrà actualitzar el cost de referència, el mòdul social i el copagament
de les prestacions no gratuïtes de la cartera de serveis socials.
Atesa la conjuntura econòmica actual, s'ha acordat amb els sectors implicats més representatius modificar el
cost de referència d'alguns serveis i mantenir-lo en d'altres.
En relació amb aquestes mesures econòmiques, s'ha arribat a acords amb els sectors més representatius
d'atenció a les persones amb discapacitat, per tal d'adaptar els criteris funcionals de prestació dels serveis a la
nova conjuntura, de manera que se'n facilita la sostenibilitat i alhora es garanteix l'equitat i la qualitat dels
serveis prestats a tots els ciutadans que els requereixen.
Així mateix, l'Administració ha considerat algunes de les demandes realitzades pels representants del sector de
gent gran per garantir la sostenibilitat del sector i el manteniment de la qualitat del servei prestat a la gent
gran.
Per tot això, i en ús de les facultats que m'atorguen l'article 39.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern i l'article 1.3-2 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny.
Ordeno:
Article únic
Actualitzar per a l'any 2019 el cost de referència, el mòdul social i el copagament relatiu a les prestacions no
gratuïtes de la cartera de serveis socials que es detallen a l'annex d'aquesta disposició, d'acord amb la
disposició addicional primera del Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la cartera de serveis
socials 2010-2011.
Disposició final
Aquesta ordre entra en vigor el primer dia del mes següent al de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, però no els imports relatius al cost de referència i al mòdul social dels serveis
relacionats a l'annex, els quals tenen efectes des de l'1 de gener del 2019.
Barcelona, 29 d'octubre de 2019
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 7994 - 4.11.20191/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19303047-2019

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA