ORDRE TSF/199/2018, de 28 de novembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a l'Administració de la Generalitat de Catalunya durant la vaga convocada per al dia 29 de novembre de 2018. 7758

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la convocatòria de vaga formulada pel sindicat Intersindical-CSC (amb registre d'entrada de data 16 de novembre de 2018), que està prevista de 12.00 a 14.00 hores, el dia 29 de novembre de 2018, i que afecta al personal d'administració i tècnic (personal funcionari) i personal laboral al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya destinat a qualsevol dels Departaments de la Generalitat i els seus organismes autònoms (Entitats autònomes administratives, consorcis, fundacions, entitats independents, entitats de dret públic sotmeses al dret privat i entitats autònomes de caràcter comercial, industrial o financer);

Vista la convocatòria de vaga formulada pel sindicat Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) (amb registre d'entrada de data 16 de novembre de 2018), que està prevista de 12.00 a 14.00 hores, el dia 29 de novembre de 2018, i que afecta a tot el personal tècnic i administratiu depenent de l'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya i tots/es els treballadors/ores d'organismes autònoms i Empreses Públiques dependents de l'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya que composen el Sector Públic de la Generalitat de Catalunya;

Vist que l'autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir el servei essencial, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l'exercici legítim del dret de vaga, reconegut a l'article 28.2 de la Constitució i jurisprudència d'aplicació;

Vist que l'Administració de la Generalitat de Catalunya, emparada en la norma constitucional i l'Estatut d'autonomia, presta serveis de caràcter essencial que cal garantir, com ara les funcions d'assistència sanitària i assistència social, de prevenció d'incendis i salvament, de salut pública, ambiental i animal, d'atenció a la infància i l'adolescència o els relatius a l'administració judicial i, tenint en compte que cal garantir l'accés a les dependències administratives, que permetin fer efectius els drets esmentats, a més de permetre l'accés als registres administratius per a totes les actuacions sotmeses a terminis l'incompliment dels quals pugui comportar la pèrdua o perjudicis greus de drets o interessos de terceres persones;

Vist que el servei de transports viatgers que efectua l'empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) s'ha de considerar un servei essencial per a la comunitat, però considerant que la durada de la vaga és només de dues hores que coincideixen amb hores vall i que, a més, la resta d'operadors no estan afectats per la vaga, no es creu necessari dictar serveis mínims per aquesta empresa ja que el dret a la circulació que estableix l'article 19 de la Constitució queda cobert per altres empreses de transport;

Vist que el dret a la seguretat és un dret essencial de la població, cal garantir els serveis d'extinció d'incendis, salvament i protecció civil en general, així com els controls sanitaris i veterinaris;

Vist que els serveis públics d'assistència a persones amb dificultats per valer-se de forma autònoma és un servei essencial i cal garantir l'adequada atenció a les seves necessitats sanitàries, fisiològiques i d'higiene bàsiques;

Vist que els centres penitenciaris i els centres d'atenció especial de menors tenen en comú una característica molt rellevant pel que fa a la seva naturalesa, consistent en què presten serveis públics a ciutadans que no gaudeixen de la seva plena capacitat ni de la seva total llibertat, sinó que es caracteritzen pel fet de prestar serveis a unes persones que es troben en una posició, tant jurídica com de fet, sensiblement reduïda o limitada respecte de la resta de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA