ORDRE TSF/200/2016, de 18 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut.

Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
Secció:Disposicions Generals
 
EXTRACTO GRATUITO

Els programes de subvencions han esdevingut un instrument essencial per assolir, en tots els àmbits de l'activitat administrativa, les finalitats i els objectius de les polítiques públiques establerts per la legislació i concretats per l'acció de Govern. En aquest sentit, la subvenció no solament orienta en un determinat sentit l'activitat d'altres ens públics i entitats privades d'acord amb els objectius dels plans sectorials corresponents. L'activitat de foment també permet una gestió més coordinada i participativa dels recursos públics segons criteris de subsidiarietat, proximitat geogràfica i especialització tècnica, sense necessitat de duplicar xarxes existents o de crear nous serveis públics.

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies les competències en matèria de política de joventut. Així mateix, el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família (ara Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), preveu que la Direcció General de Joventut, com a òrgan d'aquest Departament, té, entre altres funcions, les de dissenyar, executar i avaluar els programes d'actuació en matèria de joventut, d'acord amb les directrius que estableix el Pla nacional de joventut 2020 (a partir d'ara PNJCat).

El PNJCat 2020 és una eina per a la població jove del nostre país que té per finalitat última facilitar el procés d'emancipació juvenil i fomentar el protagonisme i la participació de les persones joves en la construcció del seu propi projecte de vida i la incidència en la societat.

El PNJCat 2020 estableix que els encarregats de desenvolupar i dur a terme el Pla i treballar per a l'assoliment dels seus objectius són la Generalitat de Catalunya, el món local i el conjunt del moviment juvenil organitzat. Així doncs, el PNJCat 2020 és el marc de referència per definir, impulsar i coordinar les polítiques de joventut arreu de Catalunya, i el seu desenvolupament s'articula a través de tres projectes que es configuren a partir de l'acció i la naturalesa dels agents responsables del desenvolupament del PNJCat 2020: l'acció de la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament del PNJCat (Projecte Govern), l'acció del món local en el desenvolupament del PNJCat (Projecte Territori) i l'acció del conjunt del moviment juvenil organitzat en el desplegament del PNJCat (Projecte Jove).

El món local té un paper destacat en el PNJCat 2020 ja que, partint dels principis de proximitat i subsidiarietat, les polítiques de joventut han de respondre a les necessitats i projectes de la gent jove. I el món local està en contacte directe amb les persones joves i amb les seves necessitats i problemàtiques, fet que permet dissenyar solucions més ajustades al seu context immediat.

El món local, per tant, disposa de la potencialitat per garantir la igualtat d'oportunitats de les persones joves en el desenvolupament dels seus projectes vitals, afavoreix l'arrelament de la població jove al territori i potencia el desenvolupament de serveis adreçats a la gent jove en el territori.

Per aquesta raó, el desenvolupament territorial del PNJCat es duu a terme a través del Projecte Territori, que es defineix sota l'acció dels ens locals (ajuntaments, consells comarcals, diputacions, mancomunitats de municipis, consorcis de municipis...) i de la Direcció General de Joventut, que han de treballar de manera coordinada per assolir els objectius del PNJCat i incorporar una metodologia de treball comuna. Aquesta coordinació es fa possible a través d'un seguit d'eines de planificació i desenvolupament de les polítiques de joventut (plans locals, protocol d'intervenció estratègica comarcal de joventut, entre altres).

Precisament, aquests darrers anys, una de les activitats centrals de la Direcció General de Joventut ha estat donar suport al món local per a l'execució de projectes d'activitats adreçats als i les joves, la qual cosa ha generat una millora en la prestació de serveis a la joventut de Catalunya arreu del territori. Per aquest motiu, i amb la voluntat d'assolir més eficiència i eficàcia d'acord amb el PNJCat 2020, s'han elaborat unes noves bases de subvencions als ens locals.

Aquesta Ordre conté les bases, generals i específiques, dels diferents programes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció General de Joventut, adreçats als ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants per a projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut en el marc del PNJCat 2020.

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 27 de juliol, que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atesos el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; i ateses, igualment, les previsions de l'Acord del Govern 110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic;

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases generals que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció General de Joventut, per als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que elaborin els ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants en el marc del PNJCat 2020, i que consten a l'annex 1.

Article 2

Aprovar les bases específiques de les següents línies de subvenció que consten als annexos 2 i 3 d'aquesta Ordre:

 1. Subvencions als ens locals de menys de 20.000 habitants, amb pla local de joventut, per a projectes d'activitats adreçats a persones joves.

 2. Subvencions als ens locals de menys de 3.000 habitants, sense pla local de joventut, per a projectes d'activitats adreçats a persones joves.

  Disposició derogatòria

  Aquesta Ordre deroga l'Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, i s'obre la convocatòria per a l'any 2012.

  Disposició final

  Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Barcelona, 18 de juliol de 2016

  Dolors Bassa i Coll

  Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

  Annex 1

  Bases generals

   

  –1 Objecte

  Aquestes bases tenen per objecte regular el procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants per a la realització d'activitats en l'àmbit de la joventut en el marc i d'acord amb els reptes, la metodologia i els principis rectors que estableix el Pla nacional de joventut que s'indiquen a continuació:

  Annex 2: subvencions als ens locals de menys de 20.000 habitants, amb pla local de joventut, per a projectes d'activitats adreçats a persones joves.

  Annex 3: subvencions als ens locals de menys de 3.000 habitants, sense pla local de joventut, per a projectes d'activitats adreçats a persones joves.

   

  –2 Procediment de concessió

  2.1 El procediment de concessió de cada subvenció s'inicia l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

  2.2 A l'efecte de donar compliment a l'article 17.3.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb l'Acord GOV/192/2015, de 29 de desembre, el text íntegre de la convocatòria s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

  2.3 El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva, i el termini màxim per emetre resolució sobre les resolucions de concessió d'aquestes subvencions i notificar-les és de cinc mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució que obre la convocatòria.

  Sens perjudici de l'obligació d'emetre resolució, transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada, de conformitat amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

   

  –3 Ens beneficiaris

  Es poden acollir a les subvencions que preveu aquesta Ordre els ens locals de Catalunya, d'acord amb el que estableixen les bases específiques de cada línia de subvenció (annexos 2 i 3 d'aquesta Ordre).

   

  –4 Requisits

  4.1 Els requisits que han de complir els ens locals sol·licitants per a totes les línies de subvencions són els següents:

 3. Han de complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3, 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en el local, la sala, l'establiment o el centre de treball on es presti l'activitat o servei objecte de subvenció.

 4. Els ens locals amb un nombre de 50 persones treballadores o més han de complir l'obligació que estableix l'article 42 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, de donar ocupació almenys a un 2% de persones treballadores amb discapacitats sobre el nombre total de les de l'ens local, o de l'aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS