ORDRE TSF/200/2016, de 18 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

Els programes de subvencions han esdevingut un instrument essencial per assolir, en tots els àmbits de l'activitat administrativa, les finalitats i els objectius de les polítiques públiques establerts per la legislació i concretats per l'acció de Govern. En aquest sentit, la subvenció no solament orienta en un determinat sentit l'activitat d'altres ens públics i entitats privades d'acord amb els objectius dels plans sectorials corresponents. L'activitat de foment també permet una gestió més coordinada i participativa dels recursos públics segons criteris de subsidiarietat, proximitat geogràfica i especialització tècnica, sense necessitat de duplicar xarxes existents o de crear nous serveis públics.

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies les competències en matèria de política de joventut. Així mateix, el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família (ara Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), preveu que la Direcció General de Joventut, com a òrgan d'aquest Departament, té, entre altres funcions, les de dissenyar, executar i avaluar els programes d'actuació en matèria de joventut, d'acord amb les directrius que estableix el Pla nacional de joventut 2020 (a partir d'ara PNJCat).

El PNJCat 2020 és una eina per a la població jove del nostre país que té per finalitat última facilitar el procés d'emancipació juvenil i fomentar el protagonisme i la participació de les persones joves en la construcció del seu propi projecte de vida i la incidència en la societat.

El PNJCat 2020 estableix que els encarregats de desenvolupar i dur a terme el Pla i treballar per a l'assoliment dels seus objectius són la Generalitat de Catalunya, el món local i el conjunt del moviment juvenil organitzat. Així doncs, el PNJCat 2020 és el marc de referència per definir, impulsar i coordinar les polítiques de joventut arreu de Catalunya, i el seu desenvolupament s'articula a través de tres projectes que es configuren a partir de l'acció i la naturalesa dels agents responsables del desenvolupament del PNJCat 2020: l'acció de la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament del PNJCat (Projecte Govern), l'acció del món local en el desenvolupament del PNJCat (Projecte Territori) i l'acció del conjunt del moviment juvenil organitzat en el desplegament del PNJCat (Projecte Jove).

El món local té un paper destacat en el PNJCat 2020 ja que, partint dels principis de proximitat i subsidiarietat, les polítiques de joventut han de respondre a les necessitats i projectes de la gent jove. I el món local està en contacte directe amb les persones joves i amb les seves necessitats i problemàtiques, fet que permet dissenyar solucions més ajustades al seu context immediat.

El món local, per tant, disposa de la potencialitat per garantir la igualtat d'oportunitats de les persones joves en el desenvolupament dels seus projectes vitals, afavoreix l'arrelament de la població jove al territori i potencia el desenvolupament de serveis adreçats a la gent jove en el territori.

Per aquesta raó, el desenvolupament territorial del PNJCat es duu a terme a través del Projecte Territori, que es defineix sota l'acció dels ens locals (ajuntaments, consells comarcals, diputacions, mancomunitats de municipis, consorcis de municipis...) i de la Direcció General de Joventut, que han de treballar de manera coordinada per assolir els objectius del PNJCat i incorporar una metodologia de treball comuna. Aquesta coordinació es fa possible a través d'un seguit d'eines de planificació i desenvolupament de les polítiques de joventut (plans locals, protocol d'intervenció estratègica comarcal de joventut, entre altres).

Precisament, aquests darrers anys, una de les activitats centrals de la Direcció General de Joventut ha estat donar suport al món local per a l'execució de projectes d'activitats adreçats als i les joves, la qual cosa ha generat una millora en la prestació de serveis a la joventut de Catalunya arreu del territori. Per aquest motiu, i amb la voluntat d'assolir més eficiència i eficàcia d'acord amb el PNJCat 2020, s'han elaborat unes noves bases de subvencions als ens locals.

Aquesta Ordre conté les bases, generals i específiques, dels diferents programes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció General de Joventut, adreçats als ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants per a projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut en el marc del PNJCat 2020.

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 27 de juliol, que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atesos el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; i ateses, igualment, les previsions de l'Acord del Govern 110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic;

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases generals que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció General de Joventut, per als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que elaborin els ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants en el marc del PNJCat 2020, i que consten a l'annex 1.

Article 2

Aprovar les bases específiques de les següents línies de subvenció que consten als annexos 2 i 3 d'aquesta Ordre:

 1. Subvencions als ens locals de menys de 20.000 habitants, amb pla local de joventut, per a projectes d'activitats adreçats a persones joves.

 2. Subvencions als ens locals de menys de 3.000 habitants, sense pla local de joventut, per a projectes d'activitats adreçats a persones joves.

  Disposició derogatòria

  Aquesta Ordre deroga l'Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, i s'obre la convocatòria per a l'any 2012.

  Disposició final

  Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Barcelona, 18 de juliol de 2016

  Dolors Bassa i Coll

  Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

  Annex 1

  Bases generals

   

  –1 Objecte

  Aquestes bases tenen per objecte regular el procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants per a la realització d'activitats en l'àmbit de la joventut en el marc i d'acord amb els reptes, la metodologia i els principis rectors que estableix el Pla nacional de joventut que s'indiquen a continuació:

  Annex 2: subvencions als ens locals de menys de 20.000 habitants, amb pla local de joventut, per a projectes d'activitats adreçats a persones joves.

  Annex 3: subvencions als ens locals de menys de 3.000 habitants, sense pla local de joventut, per a projectes d'activitats adreçats a persones joves.

   

  –2 Procediment de concessió

  2.1 El procediment de concessió de cada subvenció s'inicia l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

  2.2 A l'efecte de donar compliment a l'article 17.3.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb l'Acord GOV/192/2015, de 29 de desembre, el text íntegre de la convocatòria s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

  2.3 El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva, i el termini màxim per emetre resolució sobre les resolucions de concessió d'aquestes subvencions i notificar-les és de cinc mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució que obre la convocatòria.

  Sens perjudici de l'obligació d'emetre resolució, transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada, de conformitat amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

   

  –3 Ens beneficiaris

  Es poden acollir a les subvencions que preveu aquesta Ordre els ens locals de Catalunya, d'acord amb el que estableixen les bases específiques de cada línia de subvenció (annexos 2 i 3 d'aquesta Ordre).

   

  –4 Requisits

  4.1 Els requisits que han de complir els ens locals sol·licitants per a totes les línies de subvencions són els següents:

 3. Han de complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3, 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en el local, la sala, l'establiment o el centre de treball on es presti l'activitat o servei objecte de subvenció.

 4. Els ens locals amb un nombre de 50 persones treballadores o més han de complir l'obligació que estableix l'article 42 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, de donar ocupació almenys a un 2% de persones treballadores amb discapacitats sobre el nombre total de les de l'ens local, o de l'aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 322/2011, de 19 d'abril.

 5. En el cas dels ens locals amb una plantilla igual o superior a 25 persones, han de complir l'obligació, d'acord amb els agents socials, d'utilitzar mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe. S'han d'indicar els mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

 6. No poden obtenir la condició d'entitat beneficiària els ens locals sol·licitants que incorrin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 7. Complir l'obligació que estableix l'article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, que el personal dels ens locals les activitats dels quals suposin l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexuals, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual, i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.

 8. No haver estat sancionat per resolució administrativa ferma o condemnat per sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

  4.2 L'ens sol·licitant també ha de complir els requisits que estableixen per als ens locals beneficiaris les bases específiques de cada línia.

  4.3 S'estableix una fase de preavaluació en la qual l'òrgan competent verifica el compliment d'aquests requisits per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció. L'òrgan competent per a la resolució desestima les sol·licituds que n'incompleixin algun.

  4.4 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixi la convocatòria ordinària comporta la inadmissió de la sol·licitud.

  4.5 El període d'execució de l'activitat objecte de la subvenció és l'any de presentació del formulari de sol·licitud, d'acord amb la convocatòria corresponent.

   

  –5 Despeses subvencionables

  El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant les seves línies de subvenció, pot subvencionar fins a un import màxim del 85% del cost de l'acció, d'acord amb el pressupost presentat, llevat que les bases específiques estableixin un percentatge diferent. La resta del cost de l'acció subvencionada va a càrrec de l'entitat beneficiària, amb fons propis o amb càrrec a altres fons de finançament. 

   

  –6 Sol·licituds

  6.1 Els formularis de sol·licitud i la documentació requerida s'han de presentar pels mitjans electrònics al Portal EaCat, l'extranet de les administracions públiques catalanes, ( http://www.eacat.cat ), en els termes que estableix la normativa vigent. El formulari de sol·licitud ha d'estar a disposició dels ens locals a l'extranet esmentada. El registre electrònic de l'extranet de les administracions catalanes, a través del portal EaCat, és l'únic registre habilitat per a la recepció electrònica d'aquests formularis de sol·licituds, així com dels plans locals de joventut o de les versions noves d'aquests.

  6.2 Els formularis de sol·licitud han d'estar signats per la persona màxima responsable de l'ens local o per la persona que ocupi la secretaria o la intervenció de l'ens local.

  6.3 El termini de presentació dels formularis de sol·licituds el fixa la convocatòria anual corresponent.

  6.4 Els tràmits del procediment de concessió de les subvencions que regulen aquestes bases s'han de fer pels mitjans electrònics de l'extranet de les administracions públiques catalanes, el portal EaCat, a l'adreça indicada.

  6.5 La presentació del formulari de sol·licitud significa la plena acceptació d'aquestes bases. Si el formulari de sol·licitud presenta defectes o inexactituds o omet algun dels documents que assenyalen aquestes bases generals o les específiques corresponents, l'òrgan competent ha de requerir l'ens local interessat perquè en el termini de deu dies hàbils faci les esmenes oportunes, en els termes que preveu l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, amb la indicació que, passat aquest termini sense esmena, es considera que ha desistit de la seva sol·licitud.

   

  –7 Documentació

  7.1 Als formularis de sol·licituds, degudament emplenats, s'hi ha d'ajuntar la documentació general que indiquen els apartats següents d'aquesta base, així com la que estableixi específicament per a cada línia de subvenció l'annex corresponent.

  7.2 En cas que l'ens local sol·licitant no vulgui rebre la subvenció en un compte corrent en el qual ja hagi rebut altres ingressos de la Generalitat de Catalunya, ha de presentar una sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors particulars.

  7.3 Certificats i declaracions responsables ja inclosos al formulari de sol·licitud:

 9. Declaració conforme l'òrgan competent de l'ens local ha aprovat la realització del projecte o projectes o plans d'actuació objecte de la sol·licitud de subvenció.

 10. Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions que estableixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que els siguin exigibles.

 11. Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries davant la Generalitat i l'Estat, i davant la Seguretat Social. La signatura del formulari de sol·licitud de la subvenció per part de l'ens beneficiari implica l'autorització a l'Administració de la Generalitat per comprovar d'ofici si el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que aquesta autorització es denegui expressament al formulari de sol·licitud. En el supòsit de denegació abans esmentat, l'ens local sol·licitant resta obligat a adjuntar al formulari de sol·licitud els certificats acreditatius d'estar al corrent d'aquestes obligacions i, en concret:

  Certificat expedit per l'Agència Tributària de Catalunya d'estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals i tributàries amb la Generalitat de Catalunya.

  Certificat expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals i tributàries amb l'Estat.

  Certificat expedit per la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social d'estar al corrent del compliment de les obligacions de la Seguretat Social amb l'Estat.

 12. Declaració responsable de concurrència, en el cas de rebre aportacions d'altres administracions o entitats públiques o privades per a la mateixa finalitat, o bé declaració responsable de no haver demanat o obtingut, ni l'ens local ni cap òrgan que en depengui, subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat de cap organisme de les administracions públiques ni de cap entitat privada, nacional o internacional.

 13. Declaració responsable de donar compliment als requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei de política lingüística en el local, la sala, l'establiment o el centre de treball on es presti l'activitat o servei objecte de subvenció.

 14. En el cas d'ens amb un nombre de 50 persones treballadores o més, declaració responsable de complir l'obligació que estableix l'article 42 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, de donar ocupació almenys a un 2% de persones treballadores amb discapacitats sobre el nombre total de les de l'ens local, o de l'aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 322/2011, de 19 d'abril.

  La resta d'ens han d'emplenar la declaració conforme tenen un nombre inferior a 50 persones treballadores o no en tenen.

 15. En el cas d'ens locals amb una plantilla igual o superior a 25 persones, declaració responsable del compliment de l'obligació d'utilitzar els mitjans de prevenció, detecció i intervenció en casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe en el treball.

 16. Declaració responsable conforme es disposa dels certificats establerts legalment, o d'haver-los sol·licitat prèviament a la publicació de la proposta provisional, per acreditar que el personal dels ens locals les activitats dels quals suposin l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexuals, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual, i la corrupció de menors, així com per tracta d'éssers humans, i que en cas que canviï alguna persona adscrita a l'ens, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

 17. Declaració responsable de no haver estat sancionat per resolució administrativa ferma o condemnat per sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

  7.4 L'acreditació de les condicions exigides no és necessària per als ens sol·licitants que l'hagin efectuada anteriorment a qualsevol òrgan o dependència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest cas, la persona sol·licitant ha d'especificar per escrit la data i l'òrgan on es van presentar i el procediment a què corresponen i ha de declarar que no s'han produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada.

  7.5 Quan l'òrgan competent per a la tramitació de la subvenció no pugui fer les comprovacions adients per als tràmits administratius establerts, pot requerir, sempre abans de la proposta de resolució de la concessió i en un termini no superior a 10 dies, la presentació de la documentació que acrediti la realitat de les dades contingudes en les declaracions responsables adjuntes als formularis de sol·licituds de subvenció.

   

  –8 Obligacions dels ens beneficiaris

  Els ens locals beneficiaris han de complir les obligacions següents:

 18. Complir l'objectiu, executar el projecte, exercir l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.

 19. Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de les subvencions.

 20. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan concedent i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

 21. No rebre altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per la mateixa finalitat de manera que amb les quantitats atorgades se superi el 100% del cost de l'activitat que ha de complir l'entitat beneficiària. En qualsevol cas, s'ha de comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

 22. Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents auditats degudament en els termes que exigeix la legislació sectorial aplicable a l'entitat beneficiària en cada cas, així com tots els estats comptables i els registres específics que exigeixin les bases reguladores específiques de la subvenció, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

 23. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de comprovació i control.

 24. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 25. Incloure el logotip de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya precedit de la menció “amb la col·laboració de...”, així com altres logotips que pugui subministrar la Direcció General de Joventut, a tots els elements informatius i publicitaris que elabori l'ens local beneficiari relacionats amb l'activitat o el projecte subvencionat, en suport de paper, electrònic o de qualsevol altre tipus. Aquests logotips es poden trobar a la pàgina web http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/ .

 26. Facilitar tota la informació que li requereixi la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb la normativa vigent.

 27. Complir els requisits de l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, relatius a la subcontractació de les activitats subvencionades mitjançant aquestes bases.

 28. Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de divuit mil (18.000,00) euros, i en el cas de subministrament d'equipaments, sol·licitar tres ofertes de diferents proveïdors com a mínim i amb caràcter previ a la contracció del compromís de despesa, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat prou entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció.

  L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

  Així mateix, s'ha de comunicar la contractació amb una entitat vinculada amb l'entitat subvencionada o els seus càrrecs directius.

 29. Presentar a l'òrgan competent les propostes de qualsevol canvi que es pugui produir en l'activitat o el projecte subvencionat. La proposta es considera desestimada si no s'ha notificat per resolució expressa l'aprovació en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la data de presentació de la proposta de canvi.

 30. Les entitats privades a què es refereixen els articles 3.4.a) i 3.4.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, han de complir les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

 31. En compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, les persones jurídiques a les quals s'hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 euros han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració.

 32. De conformitat amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, els beneficiaris de les subvencions han de presentar una declaració responsable en què manifestin el seu compliment al que preveu aquesta Llei.

 33. Adherir-se als principis ètics i regles de conducta que figuren com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

 34. Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i les bases reguladores de cada subvenció.

   

  –9 Comissió de Valoració

  9.1 La Comissió de Valoració és l'òrgan col·legiat al qual pertoca encarregar-se del desenvolupament del procés de selecció d'activitats i projectes a subvencionar.

  9.2 La Comissió de Valoració està formada per un president o presidenta i sis vocals. El president és la persona titular de la Subdirecció General de Joventut. La persona titular de la Secretaria General del Departament competent en matèria de joventut nomena un o una vocal. Els altres cinc vocals els nomena la persona titular de la Subdirecció General de Joventut, d'entre el personal de la Direcció General de Joventut. Els membres de la Comissió de Valoració han de ser funcionaris de carrera o càrrecs investits d'autoritat. La Comissió de Valoració ha de presentar, sempre que la plantilla de personal de la Direcció General de Joventut ho permeti, una composició paritària, de manera que hi hagi, com a mínim, tres persones vocals de cada sexe.

  9.3 S'atribueixen a la Comissió de Valoració les funcions d'aplicar les bases reguladores de la convocatòria, examinar els expedients de sol·licitud en funció dels criteris de valoració prioritària establerts i resoldre incidències, si n'hi ha.

  9.4 La persona titular de la presidència de la Comissió de Valoració és responsable de signar cada una de les actes de proposta valorades i trametre-les a l'òrgan que ha d'emetre la resolució.

  9.5 Amb la finalitat d'aclarir punts dubtosos de l'activitat o projecte a subvencionar, o de la resta de la documentació, la Comissió de Valoració té la facultat de convocar personalment els i les representants de les entitats sol·licitants o requerir-los per escrit.

  9.6 En cas que no es prevegi una altra cosa, s'ha de nomenar un dels membres de la Comissió de Valoració secretari o secretària i ha d'aixecar acta de cada sessió.

  9.7 El règim de funcionament de la Comissió de Valoració, en tot el que no preveuen aquestes bases, s'ajusta a les normes aplicables als òrgans col·legiats.

   

  –10 Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment

  10.1 La tramitació d'aquestes subvencions correspon a la Direcció General de Joventut i la resolució correspon a la persona titular d'aquesta, amb la proposta prèvia de la persona titular de la Subdirecció General de Joventut.

  10.2 La proposta i la resolució de les subvencions detallen a quina part específica de l'objecte de la sol·licitud de subvenció es destina l'import subvencionat.

   

  –11 Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació de la sol·licitud i presentació de documentació addicional

  11.1 L'òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions, d'acord, si escau, amb l'informe de la Comissió de Valoració.

  11.2 La proposta de resolució provisional de concessió s'ha de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la Comissió de Valoració. Quan l'òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, ha de motivar-ne la discrepància.

  11.3 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

  11.4 La proposta de resolució provisional ha de contenir per a cada tipus d'acció: la llista dels ens locals proposats per ser beneficiaris de les subvencions, i fer referència, si escau, a la documentació que han d'aportar en el termini de 10 dies hàbils; els ens locals que hagin assolit la puntuació mínima exigida, prioritzada en funció de la puntuació obtinguda, però que no han estat estimats per haver-se esgotat el crèdit que estableix la convocatòria ordinària; els ens locals desestimats; els ens locals desistits, i els ens locals inadmesos.

  11.5 Publicada la proposta de resolució provisional, els ens locals disposen de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la notificació de l'acte corresponent per presentar la documentació requerida, per presentar al·legacions o, si escau, per reformular el projecte i adaptar el pressupost presentat a la finalitat de la subvenció. Poden minorar exclusivament l'import de l'activitat per la diferència entre l'import sol·licitat i l'import proposat.

  11.6 La subvenció s'entén acceptada tàcitament en el supòsit que l'ens local proposat com a beneficiari no presenti cap al·legació o el seu desistiment dins el termini de 10 dies hàbils esmentat.

  11.7 En el supòsit d'haver presentat una reformulació del projecte i del pressupost, l'atorgament de la subvenció comporta l'acceptació de la reformulació.

  11.8 En el supòsit que s'hagi de presentar algun document acreditatiu, els ens locals sol·licitants han de presentar-ne còpies digitalitzades en substitució de les còpies compulsades, d'acord amb el que preveu l'article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La seva fidelitat als originals es garanteix mitjançant l'ús de la signatura electrònica avançada corresponent en el formulari de sol·licitud, que inclou una declaració responsable pel que fa al cas.

  11.9 La manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ d'acord amb el que estableix l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, comporta el desistiment de la sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 42 de la mateixa Llei.

  11.10 En el cas en què algun ens sol·licitant proposat desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció als ens locals desestimats per manca de pressupost de la llista de reserva, degudament prioritzada per ordre de puntuació, amb la comprovació prèvia de la documentació acreditativa del compliment dels requisits que estableixen aquestes bases, sempre que s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents amb igual puntuació.

   

  –12 Resolució i publicació

  12.1 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan concedent ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

  12.2 La resolució de concessió de subvencions es notificarà mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, i contindrà la via de recurs que correspongui. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

   

  –13 Determinació de la quantia i pagament

  13.1 Per determinar la quantia de les subvencions corresponents a les línies que preveuen els annexos 2 i 3 d'aquesta Ordre, a l'empara de la convocatòria corresponent, s'ha de tenir en compte l'adequació de les propostes que presenten els ens locals interessats als criteris de valoració publicats en aquestes bases, així com altres subvencions o ajudes que l'ens local sol·licitant pugui percebre per al mateix projecte, de manera que la quantitat a atorgar aïlladament o en concurrència amb d'altres no superi en cap cas el 100% del cost del projecte.

  13.2 El pagament de les subvencions es fa en dos terminis: el 90% de les subvencions s'avança com a bestreta i la Direcció General de Joventut n'ordena el pagament en el moment en què es resol la concessió. La garantia és el caràcter públic de les entitats beneficiàries. La tramitació del pagament del 10% restant s'inicia en el moment de la presentació de la justificació de la realització de la totalitat de l'objecte de les subvencions, segons el parer de l'òrgan concedent, i d'acord amb el que estableixen aquestes bases i la normativa aplicable.

   

  –14 Justificació

  14.1 Els ens locals beneficiaris han de justificar davant la Direcció General de Joventut la realització efectiva del pressupost de les activitats o dels projectes duts a terme que van determinar la concessió de la subvenció.

  14.2 La despesa mínima, duta a terme i justificada del projecte subvencionat, exigible per poder considerar acomplerts l'objecte i la finalitat de la subvenció, és del 70%. La qual cosa implica la reducció, en la mateixa proporció, de la quantia de la subvenció atorgada. Altrament, l'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comporta la revocació de la subvenció atorgada.

  14.3 En el cas de desviació pressupostària entre el cost pressupostat inicialment i el cost final justificat de l'activitat subvencionada, aquesta desviació no pot ser superior al 20%, o, en el cas de projectes reformulats, al 10%, la qual cosa no comporta reducció de la quantia de la subvenció atorgada. Aquest percentatge s'aplica si es garanteix l'acompliment de l'objecte i finalitat de la subvenció.

  En cap cas, l'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar el beneficiari.

  14.4 La Direcció General de Joventut facilita un formulari normalitzat de relació de despeses a justificar, a través d'Internet ( http://www.eacat.cat ). La tramesa de la documentació justificativa es realitza a través de l'extranet de les administracions públiques catalanes, el portal EaCat ( http://www.eacat.cat ).

  Aquest formulari inclou la certificació de la persona titular de la secretaria o de la intervenció de l'ajuntament i, en el cas de les entitats municipals descentralitzades, els consorcis constituïts per ens locals i les mancomunitats de municipis, per l'òrgan equivalent que exerceixi aquestes funcions, on ha de constar:

 35. La declaració que la subvenció rebuda s'ha destinat a les activitats per a les quals es va atorgar, d'acord amb el pressupost presentat amb el formulari de sol·licitud.

 36. La relació de les factures corresponents al pressupost del projecte subvencionat. Es poden justificar els salaris de les persones subjectes a una relació laboral directament associada a l'exercici de l'activitat subvencionada.

 37. Si escau, la declaració d'haver sol·licitat les tres ofertes de diferents proveïdors en aplicació de l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en els termes que indica la base 8.k) d'aquest annex 1.

 38. En cas d'altres fonts de finançament: la relació de les altres subvencions rebudes amb la indicació de la procedència i la quantitat.

 39. El certificat sobre les despeses dutes a terme i que aquestes despeses s'han computat al pressupost de l'ens local.

 40. La memòria valorativa del projecte o projectes subvencionats amb la inclusió, si escau, del material gràfic corresponent. Aquesta memòria l'ha de signar el secretari, l'interventor o la persona responsable política de joventut de l'ajuntament.

  14.5 En cas que hi hagi despeses de personal associades al projecte subvencionat en qüestió que no s'hagin satisfet en la data de presentació de la justificació, s'ha d'indicar, en el formulari normalitzat que facilita la Direcció General de Joventut, que es tracta de despeses pendents d'abonar. Quan l'ens beneficiari hagi fet els pagaments pendents, ha de presentar, fins al 31 de març de l'any següent al de la convocatòria, un certificat on s'acrediti que les despeses ajornades ja s'han abonat a les persones interessades.

  14.6 El termini de presentació de la documentació justificativa de les subvencions acaba el dia 31 de gener de l'any següent al de la convocatòria, a excepció de les despeses de personal associades al projecte subvencionat que no s'hagin satisfet, tal com estableix la base 14.5.

   

  –15 Causes de modificació de la resolució

  L'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar les resolucions de concessió en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

   

  –16 Nul·litat, anul·labilitat i reintegrament

  16.1 L'òrgan competent pot declarar la nul·litat o anul·labilitat de la resolució de concessió de la subvenció i exigir el retorn de les quantitats percebudes en els supòsits que preveu l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en tot el que no preveu l'article anterior, en els supòsits que preveu l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

  16.2 L'òrgan concedent inicia un procediment de reintegrament de les prestacions econòmiques i ajuts concedits i abonats indegudament de conformitat amb la legislació vigent i, en tot cas, quan hi concorrin les situacions que descriu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  16.3 El procediment de reintegrament es tramita d'acord amb el que preveu l'article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, amb les adaptacions que corresponguin.

   

  –17 Règim jurídic

  En tot el que no preveuen les presents bases reguladores s'ha d'aplicar:

 41. Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i la notificació: la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 42. Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions i, en tot cas, les obligacions de les entitats beneficiàries, la justificació, el reintegrament i el règim sancionador: el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de subvencions.

   

  –18 Caràcter de les subvencions

  18.1 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a les disponibilitats pressupostàries i a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

  18.2 Les subvencions que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària i no generen cap dret de continuïtat en l'assignació de finançament als destinataris per a exercicis successius.

  18.3 Les subvencions concedides se sotmetran al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

   

  –19 Comprovació i control

  La Direcció General de Joventut és la unitat encarregada d'efectuar la comprovació de la realització de l'activitat o el projecte subvencionat, d'acord amb la finalitat i els requisits que preveuen la convocatòria, les bases reguladores aprovades per aquesta Ordre i la resta de normativa que li és aplicable, sens perjudici de les competències de control d'altres òrgans de l'Administració de la Generalitat.

   

  –20 Protecció de dades de caràcter personal

  D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants són tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquestes bases d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

   

   

  Annex 2

  Subvencions als ajuntaments de menys de 20.000 habitants, amb pla local de joventut, per a projectes d'activitats adreçades a joves

   

  –1 Objecte

  1.1 L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport als projectes d'activitats adreçades a joves que elaborin els ajuntaments de Catalunya de menys de 20.000 habitants en el marc del seu pla local de joventut, i d'acord amb les bases que estableix el PNJCat 2020.

  1.2 Els projectes d'activitats adreçades als joves han de ser executats pressupostàriament amb despeses corrents i de personal. Les despeses corrents no poden incloure, però, els consumibles d'aigua, llum, telèfon, neteja i equivalents.

   

  –2 Ens beneficiaris

  2.1 Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats de municipis, els consorcis constituïts per ens locals, els patronats municipals i altres organismes autònoms amb pla local de joventut vigent.

  2.2 Un mateix ens local pot presentar un únic formulari de sol·licitud per a aquesta línia de subvenció, amb un màxim de dos projectes subvencionables, i no pot presentar, a la vegada, un formulari de sol·licitud de subvenció per a la línia que preveu l'annex 3 d'aquesta Ordre.

   

  –3 Requisits específics

  3.1 Tenir menys de 20.000 habitants en la data de publicació de la convocatòria corresponent.

  3.2 Els ens locals que optin a aquestes subvencions han de disposar d'un pla local de joventut vigent que ha d'estar aprovat pel ple de l'ens local o per l'òrgan equivalent, i s'ha d'haver lliurat a la Direcció General de Joventut abans de la finalització del termini de presentació dels formularis de sol·licitud de subvenció.

  3.3 El pla local de joventut ha de recollir:

 43. Una diagnosi de la situació de partida de la joventut i de les polítiques de joventut que s'hi adrecen. La diagnosi ha de ser el resultat de l'anàlisi de la realitat juvenil del municipi, ha de servir per detectar necessitats, problemes i oportunitats d'intervenció, incloent-hi una anàlisi de les polítiques juvenils que ja s'estan aplicant, i unes conclusions que orientin el disseny de les prioritats i de les actuacions del pla.

 44. Els objectius estratègics. Aquests han d'estar en consonància amb les necessitats juvenils i les prioritats detectades a la diagnosi que es volen abordar.

 45. La metodologia de treball per garantir els criteris fonamentals d'una bona política de joventut: descripció dels mecanismes de coordinació entre les diverses àrees de l'ens local i amb altres administracions o altres institucions o agents implicats, inclosa la Direcció General de Joventut, així com dels mecanismes per aconseguir la participació i implicació del col·lectiu juvenil en les diferents fases de desplegament del pla local de joventut.

 46. La descripció de les actuacions del pla local de joventut, en què es defineixin els objectius específics (en coherència amb els objectius estratègics del pla local de joventut) i les activitats concretes que es duran a terme per tal d'assolir-los.

 47. El calendari de treball del pla.

 48. Els recursos econòmics, humans i infraestructurals previstos per al seu desenvolupament. Pel que fa als recursos econòmics, cal especificar, mitjançant un pla de finançament, les despeses i els ingressos (tant els disponibles per fons propis com per fons externs –patrocinis, convenis, etc.). Quant als recursos humans, cal especificar la categoria professional, el sexe i la dedicació de les persones de l'ens local destinades específicament a les polítiques de joventut. Pel que fa als recursos infraestructurals, cal especificar els espais físics o dependències municipals destinats a les persones joves de forma exclusiva o parcial.

 49. El sistema de seguiment o avaluació: definició del plantejament de l'avaluació o el seguiment del pla, en què s'assenyalin el tipus d'avaluació que es farà, els indicadors bàsics per al seguiment, la seva planificació temporal, així com els espais de treball amb agents i amb joves que han de servir per valorar el desenvolupament del pla local de joventut.

   

  –4 Documentació específica que cal adjuntar al formulari de sol·licitud de subvenció

  Els formularis de sol·licitud de subvenció, degudament emplenats, han de contenir les declaracions responsables que estableix l'annex 1 d'aquesta Ordre. També s'hi ha d'adjuntar la descripció del projecte o projectes d'activitats per als quals se sol·licita la subvenció i el seu pressupost (segons els models que facilita la Direcció General de Joventut), que en tot cas han d'incloure:

 50. Justificació del projecte d'activitat i relació d'aquest amb el pla local de joventut.

 51. Objectius generals i objectius específics del projecte.

 52. Descripció de les persones destinatàries.

 53. Descripció de les actuacions.

 54. Descripció metodològica.

 55. Temporalització.

 56. Recursos humans (desagregats per sexes), funcionals i econòmics.

 57. Mecanismes de difusió del projecte. Cal assegurar que tant la comunicació escrita com la iconogràfica faran un ús no sexista dels llenguatges.

 58. Disseny de l'avaluació i el seguiment del projecte.

   

  –5 Criteris de valoració dels plans locals de joventut

  5.1 Els plans locals de joventut s'han de valorar fins a un màxim de 100 punts, d'acord amb els criteris i les puntuacions següents:

 59. Valoració de les característiques sociodemogràfiques del territori, fins a 10 punts.

  La valoració s'ha de dur a terme a partir de dades oficials de l'Idescat, de variables sociodemogràfiques del municipi que condicionen les polítiques de joventut.

 60. Valoració de les característiques estructurals de les polítiques de joventut del territori, fins a 15 punts.

  En aquest apartat es valora la disposició dels recursos de l'ens local, tant econòmics com humans i funcionals, per al desenvolupament de les seves polítiques de joventut.

 61. Valoració de l'adequació tècnica de la planificació, fins a 30 punts.

  En aquest apartat es valora la qualitat de la planificació del pla local de joventut: la diagnosi i el disseny de les actuacions i del sistema de seguiment i avaluació, així com la coherència entre aquests.

 62. Valoració del treball integral i inclusiu de les polítiques de joventut i de la participació dels i les joves en el pla local de joventut, fins a 30 punts.

  En aquest apartat es valoren el treball integral i l'adequació dels mecanismes de coordinació, les estratègies per reduir les desigualtats, l'abordament de les diversitats existents en el col·lectiu juvenil i els mecanismes per al foment de la participació juvenil en el disseny, la implementació i l'avaluació del pla local de joventut.

 63. Valoració tècnica, fins a 15 punts.

  Valoració qualitativa i general del pla local de joventut a partir del coneixement dels professionals de les coordinacions territorials.

  5.2 Per obtenir la subvenció, és necessari que el pla local de joventut assoleixi una puntuació mínima de 50 punts.

   

  –6 Criteris de valoració dels projectes d'activitats

  6.1 Els projectes d'activitats s'han valorar fins a un màxim de 100 punts, d'acord amb els criteris i les puntuacions següents:

 64. Utilitat i incidència del projecte, fins a 30 punts.

  Es valoren la utilitat i la idoneïtat del projecte per donar resposta a les necessitats i prioritats detectades a la diagnosi del pla local de joventut , així com la incidència que hi preveu tenir.

 65. Viabilitat d'implementació del projecte, fins a 15 punts.

  Es valora la viabilitat del projecte en relació amb els recursos econòmics, estructurals i humans previstos que han de permetre implementar-lo, així com els mecanismes de relació o coordinació que permetran obtenir-los.

 66. Qualitat de la planificació, fins a 10 punts.

  Es valora el disseny del projecte, tenint en compte la formulació i la coherència tant dels objectius com de les actuacions previstes i del sistema d'avaluació o seguiment que es planteja.

 67. Integralitat de les actuacions, fins a 10 punts.

  Es valora si el projecte preveu un enfocament ampli de la necessitat o problema en què es vol incidir. També es valoren els mecanismes que articulin la transversalitat (interdepartamentalitat i interinstitucionalitat) i el treball en xarxa entre els diferents agents implicats en el tema.

 68. Incorporació de la participació de les persones joves en el projecte, fins a 10 punts. Es valoren l'adequació i la incidència de la participació jove en les diferents fases del projecte.

 69. Incorporació de la perspectiva inclusiva en el projecte, fins a 10 punts.

  Es valora si el projecte té en compte els elements que generen desigualtats socials entre la gent jove (desigualtats per raó de sexe, classe, cultura, origen, etc.) i la diversitat del col·lectiu juvenil, i si es creen mecanismes per a la igualtat d'oportunitats en l'accés a béns i serveis per arribar a tots els i les joves.

 70. Valoració tècnica, fins a 15 punts.

  Es valora qualitativament el projecte a partir del coneixement dels professionals de les coordinacions territorials.

  6.2 Per obtenir la subvenció, és necessari que el projecte assoleixi una puntuació mínima de 50 punts.

  6.3 En el supòsit que s'hagi sol·licitat la subvenció per a dos projectes d'activitats, la valoració s'ha d'obtenir de la mitjana de la nota obtinguda per aquests, sempre que hagin assolit la puntuació mínima esmentada a l'apartat anterior. En cas contrari, només s'ha de valorar el projecte que hagi obtingut aquesta puntuació mínima.

   

  –7 Criteris per a la determinació de la puntuació final

  7.1 La puntuació final s'ha d'obtenir de la suma del 70% de la nota obtinguda pel projecte i del 30% de la nota obtinguda pel pla local de joventut.

  7.2 En el càlcul de l'import a atorgar s'ha de tenir en compte el nombre d'habitants de 16 a 29 anys del municipi.

   

   

  Annex 3

  Subvencions als ens locals de menys de 3.000 habitants, sense pla local de joventut, per a projectes d'activitats adreçats a persones joves.

   

  –1 Objecte

  L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport als projectes d'activitats adreçades a persones joves que elaborin els ens locals de Catalunya d'acord amb les bases que estableix el PNJCat 2020.

   

  –2 Ens beneficiaris

  2.1 Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i els organismes autònoms i les entitats públiques de municipis de menys de 3.000 habitants quan exerceixin potestats administratives.

  2.2 Un mateix ens local només pot presentar un formulari de sol·licitud de subvenció per a un únic projecte d'activitats, i no pot presentar, a la vegada, un formulari de sol·licitud per a la línia de subvenció que preveu l'annex 2 d'aquesta Ordre.

   

  –3 Requisits específics

  Els ens locals que optin a aquestes subvencions han de comptar amb una població inferior a 3.000 habitants i no han de disposar de pla local de joventut.

   

  –4 Documentació específica que cal adjuntar al formulari de sol·licitud

  Els formularis de sol·licitud de subvenció, degudament emplenats, han de contenir les declaracions responsables que estableix l'annex 1 d'aquesta Ordre. També s'hi ha d'adjuntar la descripció del projecte d'activitats per al qual se sol·licita la subvenció i el seu pressupost (segons els models que facilita la Direcció General de Joventut), que en tot cas ha d'incloure:

 71. Descripció de la situació dels i de les joves del municipi.

 72. Objectius generals i relació de tots els projectes anuals previstos.

 73. Nom del projecte pel qual es demana la subvenció.

 74. Justificació del projecte d'activitats.

 75. Objectius del projecte.

 76. Descripció de les persones destinatàries.

 77. Descripció metodològica.

 78. Descripció de les activitats del projecte.

 79. Temporalització.

 80. Recursos humans (desagregats per sexes), funcionals i econòmics.

 81. Mecanismes de difusió del projecte. Cal assegurar que tant la comunicació escrita com la iconogràfica faran un ús no sexista dels llenguatges.

 82. Disseny de l'avaluació del projecte.

   

  –5 Criteris de valoració dels projectes d'activitats

  5.1 Els projectes d'activitats s'han de valorar fins a un màxim de 100 punts, d'acord amb els criteris i les puntuacions següents:

 83. Coneixement de la situació de la joventut, fins a 15 punts.

  Es valora el grau de coneixement de la situació dels i les joves del municipi que justifica la intervenció.

 84. Utilitat i incidència del projecte, fins a 30 punts.

  Es valora si el projecte és coherent amb les necessitats detectades al municipi i la incidència que es preveu tenir sobre les persones destinatàries.

 85. Viabilitat del projecte, fins a 10 punts.

  Es valora la viabilitat i sostenibilitat del projecte en relació amb els recursos econòmics, estructurals i humans previstos que permetran implementar-lo, així com els mecanismes de relació o coordinació, si escau, que permetran obtenir-los.

 86. Coordinació de recursos, fins a 5 punts.

  Es valora si el projecte preveu la coordinació amb els recursos que altres municipis, institucions, entitats o regidories inverteixen en el municipi en matèria de joventut.

 87. Qualitat de la planificació, fins a 10 punts.

  Es valora el disseny del projecte, tenint en compte la formulació tant dels objectius com de les actuacions previstes i del sistema d'avaluació que es planteja.

 88. Incorporació de la participació de les persones joves en el projecte, fins a 10 punts.

  Es valoren l'adequació i la incidència de la participació jove en les diferents fases del projecte.

 89. Incorporació de la perspectiva inclusiva en el projecte, fins a 10 punts.

  Es valora si el projecte té en compte els elements que generen desigualtats socials entre la gent jove (desigualtats per raó de sexe, classe, cultura, origen, etc.) i la diversitat del col·lectiu juvenil, i si es creen mecanismes per a la igualtat d'oportunitats en l'accés a béns i serveis per arribar a tots els i les joves.

 90. Valoració tècnica, fins a 10 punts.

  Es valora qualitativament el projecte a partir del coneixement dels i de les professionals de les coordinacions territorials.

  5.2 Per obtenir la subvenció és necessari assolir una puntuació mínima de 50 punts.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS