ORDRE TSF/209/2019, de 27 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de plans de formació de l'àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, estableix a l'article 6.7 que s'ha de destinar la quantia que anualment estableixi la Llei de pressupostos generals de l'Estat al finançament de les accions adreçades a la capacitació per a l'exercici de les funcions relacionades amb la negociació col·lectiva i el diàleg social. El mateix article disposa que reglamentàriament s'han d'establir els mecanismes de justificació i pagament de les quanties esmentades.

El Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa l'esmentada Llei 30/2015, regula a la disposició addicional quarta el finançament de les accions formatives adreçades a la formació dels agents socials en les funcions relacionades amb la negociació col·lectiva i el diàleg social.

Segons el conflicte positiu de competència interposat per la Generalitat de Catalunya, el Tribunal Constitucional, mitjançant la Sentència 71/2018, de 21 de juny de 2018, va declarar nul el paràgraf primer de l'apartat 1 de la disposició addicional quarta del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, que atorgava la competència per gestionar les convocatòries de les accions formatives adreçades a la formació dels agents socials al Servei Públic d'Ocupació Estatal. Correspon, per tant, a la Generalitat de Catalunya la gestió d'aquestes subvencions respecte del seu àmbit territorial, i en funció de la normativa que el desenvolupi.

En el mateix sentit, l'Ordre TMS/379/2019, de 28 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, per al finançament dels plans de formació d'àmbit estatal, adreçats a la capacitació pel desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva, estableix a la disposició addicional primera que correspon a les comunitats autònomes la gestió d'aquests plans de formació i, a aquests efectes, la possibilitat de dictar la corresponent normativa pròpia per a la gestió i concessió de les subvencions.

D'acord amb la normativa anterior, aquesta Ordre aprova les bases reguladores dels plans de formació professional adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva que promou el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Atès el que preveuen el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques;

Atesa la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Atesa l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Atesa l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l'article 92.3 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores per al finançament de plans de formació adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva, que promou el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d'acord amb els annexos que s'indiquen a continuació:

Annex 1. Bases reguladores.

Annex 2. Principis ètics i regles de conducta als quals les persones jurídiques beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

Disposició addicional

Aquesta Ordre de bases s'entendrà modificada automàticament per la normativa comunitària, estatal o catalana que amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar.

Les referències a la normativa concreta aplicable s'entendran fetes per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 27 de novembre

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex 1. Bases reguladores

 1. Objecte i àmbit d'aplicació

  1.1 Aquesta Ordre té per objecte establir les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació de l'àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació de persones que per raó de la seva activitat estiguin relacionades amb els processos de negociació col·lectiva o diàleg social, bé a través de la seva participació directa, bé a través de la direcció, suport o assistència tècnica sindical o empresarial.

  1.2 Dins dels plans de formació es desenvoluparan activitats formatives. Per activitats formatives s'entenen cursos, tallers, jornades, seminaris o similars.

 2. Període d'execució

  Les activitats objecte d'aquestes subvencions es podran executar durant un any des de la data de notificació de la resolució de concessió. La convocatòria en concretarà els terminis.

 3. Procediment de concessió

  3.1 El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva, i s'iniciarà l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

  3.2 El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de tres mesos, comptats des de la data de publicació de la corresponent convocatòria, llevat que la mateixa convocatòria posposi els seus efectes a una data posterior. Si transcorregut aquest termini no s'hagués dictat i notificat una resolució expressa s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  3.3 Totes les comunicacions, tràmits, informes, resolucions i altres actuacions que l'òrgan competent hagi de dur a terme per a la tramitació del procediment administratiu s'han de fer per mitjans electrònics d'acord amb el que estableix l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats.

 4. Publicació

  Atesos els articles 17.3.b) i 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en relació amb l'Acord GOV/192/2015, de 29 de desembre, pel qual es complementa l'Acord GOV/77/2015, de 2 de juny, sobre la publicació dels anuncis de notificació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , en relació amb la publicació de les convocatòries de subvencions, el text íntegre de la convocatòria es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

  La publicació de la convocatòria es fa efectiva amb la tramesa de la informació que exigeix el Registre d'ajuts i subvencions de Catalunya, d'acord amb l'article 96 bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

 5. Persones jurídiques beneficiàries

  5.1 Poden ser beneficiàries de les subvencions que es regulen en aquesta ordre:

  1. Les organitzacions sindicals més representatives a Catalunya, en els termes que estableix l'article 7 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical.

  2. Les associacions empresarials més representatives a Catalunya, en els termes que estableix la disposició addicional sisena del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

  5.2 Els plans de formació es poden executar mitjançant l'agrupació d'entitats, on les entitats beneficiàries indicades a l'apartat 5.1 exerciran d'entitats promotores i totes les entitats agrupades participants tindran la condició de beneficiàries i estaran subjectes als drets i deures com a tals en els termes que preveu l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Han de fer constar a la sol·licitud els compromisos d'execució assumits per cada entitat que forma part de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que ha d'aplicar cada entitat, que tindrà així mateix la consideració d'entitat beneficiària. Les entitats beneficiàries previstes als apartats a) i b) de la base 5.1 exerciran d'entitat promotora del projecte i presentaran la sol·licitud de subvenció, acompanyant el nomenament d'una persona apoderada de l'agrupació. L'entitat promotora exercirà el paper de representant de l'agrupació davant de l'Administració, serà la perceptora dels pagaments i distribuirà a la resta d'entitats beneficiàries la part corresponent, en funció de l'actuació que desenvolupin i el cost associat, alhora que coordinarà les diferents actuacions de la resta d'entitats. Als efectes d'aquesta Ordre, qualsevol referència a entitat promotora farà remissió a les entitats beneficiàries que es preveuen a l'apartat a) i b) de la base 5.1.

  La relació entre l'entitat promotora i les diferents entitats beneficiàries es regularà mitjançant un conveni en què es detallaran els diferents compromisos, així com els drets i deures de les parts i, si escau, la forma i els terminis...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA