ORDRE TSF/220/2017, de 22 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

L'eix 2 del Pla de Govern XI legislatura , anomenat “Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones” estableix en el seu primer objectiu que és el del Treball, promoure polítiques d'ocupació per un país amb més i millor feina.

El Pla General d'Ocupació de Catalunya – Estratègia Catalana per a l'Ocupació (ECO) 2012-2020 estableix entre altres eixos estratègics, “augmentar la participació en el mercat laboral i reduir l'atur”, “adequar i millorar les competències professionals a les necessitats del mercat de treball” i “promoure una ràpida i adequada reinserció de les persones al mercat de treball”. En la consecució d'aquests eixos, un recurs importantíssim de les polítiques actives d'ocupació és l'orientació professional. L'orientació professional constitueix un element estructural i funcional del sistema ocupacional amb un objectiu clar: l'èxit d'una inserció professional i social satisfactòria de la personal.

D' acord amb el Pla de Desenvolupament de Polítiques d'Ocupació (PDPO) pel període 2017-2018, un dels criteris que han d'orientar les línies d'actuació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant aquest període és l'acompanyament en el procés d'orientació per a l'ocupació de les persones beneficiàries de les polítiques d'ocupació. La tutorització es considera un element fonamental per l'èxit de les intervencions, per a realitzar una bona diagnosi de les necessitats de la persona, per assegurar la traçabilitat de les actuacions i les derivacions adequades d'un servei o programa a un altre i per acompanyar-la fins a la seva inserció laboral.

El PDPO també recull altres criteris que han d'estar presents en les línies d'actuació del SOC com són: l'adequació de les actuacions a les necessitats dels diferents col·lectius de persones i als territoris per assegurar-ne la utilitat i millorar-ne els resultats, i la “flexibilitat”, per assegurar l'adaptació de les actuacions als diferents grups de persones i a les diverses realitats territorials.

Uns dels objectius principals del PDPO durant el aquest període 2017-2018, és avançar cap a un model d'orientació que pugui implementar-se en el conjunt del Sistema d'ocupació de Catalunya.

Tal i com estableix a la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, l'orientació professional integra els serveis i programes personalitzats d'informació, acompanyament, motivació i assessorament que, tenint en compte les circumstàncies personals i professionals de cada persona usuària, li permeten conèixer-ne les capacitats, els interessos i el perfil ocupacional, i gestionar-ne l'itinerari de qualificació, la recerca d'ocupació o la posada en marxa d'iniciatives empresarials. Cal, doncs, oferir serveis especialitzats per assolir aquestes fites.

D'acord amb els principals objectius i criteris d'actuació previstos al PDPO, amb aquesta nova normativa el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya vol incentivar que els agents públics d'ocupació que formen part del sistema d'ocupació, desenvolupin una política d'orientació molt més adaptada a les persones i als territoris. Les transformacions que s'han produït en el mercat de treball comporten necessàriament un canvi en la relació de la persona usuària amb els serveis públics d'ocupació i, per aquest motiu, cal definir en termes qualitatius les exigències d'una orientació professional més adaptada a aquest nou marc de les relacions laborals i mercat de treball.

L'orientació esdevé un element central de les polítiques d'ocupació en un mercat de treball i context socioeconòmic en constant transformació i incertesa. La seva vinculació amb l'aprenentatge permanent i els requeriments de constant adaptabilitat als llocs de treball, fa necessària potenciar l'accessibilitat i la integració de les estructures dels serveis d'orientació. En aquest sentit es requereixen estructures estables a nivell local que permetin generar les bases d'un sistema d'orientació que, respectant les especificitats de cada institució i territori, donin coherència i unitat al servei que s'ofereix.

Per tal de poder adaptar-se a aquest nou context, les principals novetats que s'inclouen en aquesta normativa són:

- Flexibilitat en la intervenció: s'ofereixen un conjunt d'eines per poder desenvolupar l'actuació d'orientació sense cap tipus d'obligatorietat en relació al tipus de recurs, el moment en que cal oferir-lo i la intensitat en la seva aplicació. Aquesta flexibilitat ha de permetre adaptar l'orientació de forma molt específica a les necessitats de cada persona participant.

-Importància del personal tècnic orientador: aquesta és una figura clau per assolir els objectius previstos en el procés d'orientació. Atès que es valora com essencial focalitzar la seva funció exclusivament en aspectes tècnics relatius al contingut de la pròpia orientació, es dóna la possibilitat de contractació de personal de suport que realitzi tasques administratives per alliberar-lo d'aspectes vinculats només a la gestió. Així mateix i amb la finalitat de reforçar les seves competències tècniques, la normativa preveu accions de formació específica adreçades a la millora professional dels tècnics orientadors d'acord amb les necessitats dels participants de cada territori.

- Suport a la qualitat del servei: aquesta normativa preveu la continuïtat dels projectes aprovats i la seva consolidació mitjançant una pròrroga, sempre i quan s'acreditin els resultats previstos. En aquest sentit, també es contemplem mecanismes per assegurar l'estabilitat de les persones contractades com a tècnics d'orientació, atès que és considera fonamental l'experiència adquirida pel personal tècnic; aquest és un capital que l'entitat beneficiària ha de preservar i consolidar per assolir un servei de qualitat i uns estàndards d'excel·lència en la seva actuació. Així mateix, amb l'objectiu de respondre a les necessitats especials de determinades persones participants també es preveu la contractació de recursos i serveis específics de suport a l'orientació.

- Promoció de dinàmiques col·laboratives de l'entitat beneficiària amb el territori i el mercat de treball: les actuacions de coneixement de l'entorn productiu, d'apropament a les empreses i de prospecció laboral, reforcen el vincle de les entitats beneficiàries amb el teixit empresarial del territori i són una element clau que complementa l'orientació entesa des d'una perspectiva integral. En aquest sentit, amb aquestes actuacions es pretén: consolidar l'arrelament de les entitats beneficiàries al territori, reforçar la tasca del personal tècnic orientador proporcionant-li informació i coneixements actualitzats respecte el mercat de treball local i, alhora, establir instruments per poder apropar la persona participant a la realitat de les empreses.

- Donar resposta a totes les persones treballadores (aturades i ocupades): tenint en compte les dades del nostre mercat de treball, es detecten diferents tipus de persones susceptibles de ser usuàries dels serveis ocupacionals. L'Ordre preveu poder treballar amb totes elles l'orientació professional, i anar perfilant en cada moment, mitjançant les corresponents resolucions de convocatòria, a qui caldrà donar una especial prioritat.

Així doncs, es pot donar resposta, en primer lloc, a les persones aturades, prioritàriament a aquelles que es troben en una situació d'especial vulnerabilitat; en segon lloc, a aquelles persones inactives que no tenint feina malgrat necessitant-la, l'han deixat de buscar perquè tenen poca confiança en trobar-la; i finalment, a aquelles persones treballadores que d'acord amb les condicions precàries del mercat de treball, no han resolt les seves necessitats mínimes o les perspectives laborals. Aquest programa també podrà ser un recurs ocupacional per a les persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania.

En aquest sentit, d'acord amb un context socioeconòmic en constant transformació i incertesa, es considera que l'orientació és un procés que ha de ser constant al llarg de la vida ja que permet a les persones desenvolupar-se com a individus i ciutadans en totes les seves dimensions i fomenta la seva inclusió i l'equitat social.

Vista la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Vista la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència;

Vista la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i bon govern;

Vista la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

A aquesta Ordre li és aplicable el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en allò que tingui la consideració de normativa bàsica, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Vist l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre;

Vista l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Vistos els preceptes legals esmentats, amb els informes de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 27.e. bis) de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Per tot això,

 

Ordeno:

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa UBICAT. Les bases reguladores es detallen en l'annex 1.

 

 

Disposició addicional primera

Aquesta Ordre de bases s'entendrà automàticament modificada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica que amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar.

Les referències a la normativa de concreta aplicació, s'entendran fetes per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.

 

 

Disposició addicional segona

S'autoritza a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a dictar les disposicions que consideri oportunes per al desenvolupament d'aquesta Ordre.

La resolució de convocatòria serà dictada per la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 22 de setembre de 2017

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions del Programa UBICAT, per a la realització de projectes que desenvolupin actuacions d'orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional de les persones desocupades, inactives, o persones treballadores, preferentment, aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral.

 

Base 2

Publicació

Quant a la publicació de les bases i convocatòries cal atenir-se al que estableix l'article 68.5 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la normativa en matèria de subvencions.

 

Base 3

Entitats beneficiàries

3.1. Podran ser entitats beneficiàries per a les actuacions indicades a la base 5 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, les següents entitats locals:

 1. Els ajuntaments o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquells, corresponents als municipis de més de 30.000 habitants en la demarcació de Barcelona; de més de 25.000 habitants en les demarcacions de Girona; de més de 30.000 habitants a Tarragona i de més de 12.000 habitants en la demarcació de Lleida i i de més de 20.000 habitants en la demarcació de Terres de l'Ebre.

 2. Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d'acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques i competències contrastada en polítiques actives d'ocupació, promoció de l'ocupació i desenvolupament local, que abastin un territori de més de 8.000 habitants.

 3. Les entitats locals que abastin un territori d'intervenció supralocal de més de 30.000 habitants a les demarcacions de Barcelona, Girona, i Tarragona, i de més de 20.000 habitants a les demarcacions de Lleida i Terres de l'Ebre i que presentin un document de planificació estratègica en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d'actuació.

  3.2. La resolució de convocatòria indicarà la data de referència del Padró municipal d'habitants que s'ha tingut en compte per determinar el nombre d'habitants dels municipis i les entitats que podran ser beneficiàries.

   

  Base 4

  Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

  4.1 Les entitats sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

 4. Complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.

 5. Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat i les obligacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 6. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

 7. Complir amb l'obligació d'indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per a prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, per aquelles entitats beneficiàries que siguin empreses amb 25 o més persones treballadores.

 8. Complir amb l'obligació establerta en l'article 11 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol , d'igualtat efectiva de dones i homes de no haver estat sancionades amb sancions greus o molt greus o condemnades perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, sempre i quan la sanció sigui vigent.

 9. Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

 10. No haver estat sancionades amb la sanció accessòria de pèrdua o exclusió a l'accés d'ajudes, bonificacions i beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació o formació professional per a l'ocupació prevista en l'article 46 i 46 bis del Reial decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social sempre i quan la sanció sigui ferma i vigent.

 11. Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

 12. Complir amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat adoptar mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes . En cas d'empreses amb més de 250 persones treballadores i aquelles el conveni col·lectiu de les quals ho estableixi hauran d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d'Igualtat d'acord amb el que estableixen l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març i l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

 13. Disposar, si s'escau, de l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals, que les persones que treballen per l'entitat beneficiària i que en l'exercici de les seves funcions tenen contacte habitual amb menors, no han estat condemnats en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, tal i com estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

 14. Respectar el dret d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat d'acord amb la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.

 15. Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.

 16. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar en relació a aquesta Ordre.

  4.2 El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclourà la sol·licitud de la subvenció.

   

  Base 5

  Actuacions subvencionables

  Les actuacions ocupacionals que es podran desenvolupar són:

 17. Actuació d'orientació sociolaboral.

 18. Actuació de coneixement de l'entorn productiu, d'apropament a les empreses i de prospecció laboral.

 19. Recursos per a la capacitació del personal tècnic.

  Els continguts i la metodologia a utilitzar en cada actuació s'haurà de definir i justificar en el projecte presentat per l'entitat beneficiària d'acord amb les necessitats de les persones que caldrà atendre en territori objecte d'actuació.

 20. Actuació d'orientació sociolaboral.

  1. Definició i objectius de l'actuació.

   Actuació que consistirà en un procés d'acompanyament, assessorament i informació amb l'objectiu que cada persona participant assoleixi un coneixement i desenvolupament de les seves potencialitats i competències amb la finalitat d'aconseguir una presa de decisions adient per a la seva integració personal, educativa, social i, principalment, per la inserció laboral.

   D'acord amb aquest objectiu, el personal tècnic conjuntament amb la persona participant dissenyarà un full de ruta personalitzat per cada persona participant que consistirà en un conjunt de sessions per treballar l'anàlisi de la seva ocupabilitat, l'autoconeixement i apoderament, la gestió de les emocions, el descobriment de fortaleses i preferències professionals, la potenciació de l'autonomia, el desenvolupament de competències i la motivació envers recerca de feina i el coneixement general del món laboral, entre d'altres aspectes.

   Mitjançant les accions que configuren el procés d'orientació, es marcaran uns objectius o fites assolibles i s'acompanyarà a la persona demandant d'ocupació en la definició del seu projecte professional mentre es treballen les necessitats detectades per millorar el seu posicionament en la cerca de feina. Les actuacions també hauran d'identificar i potenciar aquelles competències claus que permetin a la persona desenvolupar-se professionalment en un nou lloc de feina.

   En el cas que sigui necessari, les entitats beneficiàries han de procurar la continuïtat de les persones participants més allà de l'execució del Programa amb la finalitat d'assolir el que està previst a l'itinerari o full de ruta.

  2. Visió integral de l'ocupació: necessitat de coordinació i complementarietat amb els agents especialitzats del territori.

   Atès que l'ocupabilitat té una dimensió multifactorial, serà necessari que l'actuació d'orientació es realitzi amb una perspectiva integral on es tingui en compte el conjunt de variables de la persona participant que condicionen la seva inserció sociolaboral.

   En el projecte presentat caldrà identificar quins són els serveis i recursos complementaris del territori, propis o aliens, que contribueixen a l'assoliment dels objectius plantejats d'acord amb aquesta perspectiva integral de l'ocupabilitat i la inserció sociolaboral. Aquest agents poden ser, entre d'altres, serveis socials, centres de salut, entitats especialitzades en l'atenció de col·lectius o agents ocupacionals específics.

   Quan sigui necessària la coordinació i/o complementarietat amb aquests agents del territori en el procés d'acompanyament de les persones participants, caldrà definir i acreditar el marc d'aquesta complementarietat i els mecanismes de coordinació en el projecte presentat.

  3. La persona tècnica d'acompanyament en el marc de l'orientació.

   El personal tècnic d'acompanyament es defineix com a una figura clau per assolir els objectius previstos en el procés d'orientació.

   Aquesta actuació la portarà a terme el personal tècnic, que preferentment ha de disposar d'un grau universitari o llicenciatura en psicologia, pedagogia, psicopedagogia o un cicle formatiu de Grau superior en integració social, mediació comunicativa o promoció de la igualtat de gènere.

   En el seu defecte, haurà de disposar d'un grau universitari, llicenciatura, diplomatura en altres matèries.

   En qualsevol cas, el personal tècnic haurà de tenir un mínim de 2 anys d'experiència acreditable en actuacions d'orientació.

   L'entitat beneficiària serà la responsable de la comprovació de compliment d'aquests requisits, haurà de custodiar la documentació que així ho acrediti i comunicarà al SOC les dades de la persona tècnica orientadora mitjançant una declaració responsable, segons model normalitzat.

   La funció de la persona tècnica serà dissenyar l'itinerari individualitzat o full de ruta i fer un seguiment i acompanyament individualitzat fins l'assoliment dels objectius acordats amb cada participant.

   El personal tècnic d'acompanyament d'orientació ha se ser personal propi de l'entitat beneficiària o contractat ad hoc en el marc d'aquesta Ordre, mitjançant la modalitat contractual més adient, d'acord amb la normativa laboral vigent i el conveni col·lectiu d'aplicació.

  4. Contingut de les sessions d'orientació i metodologia.

   L'entitat local haurà de dissenyar la metodologia que consideri més adequada per atendre a les persones a les quals s'adreci el projecte presentat, fent especial èmfasi en el contingut, distribució i durada prevista de les sessions individuals i grupals que preveu dur a terme.

   Les accions d'orientació sociolaboral poden desenvolupar, entre d'altres, els següents continguts:

   - El desenvolupament personal, balanç competencial, descobriment i potenciació de les motivacions i fortaleses, gestió de les emocions i autoconeixement de la persona participant.

   -Estratègies de millora i/o canvi professional: desenvolupament d'eines i recursos per entrenar competències pel creixement professional, el canvi d'ocupació o sector.

   -Eines de recerca de feina: dotar a la persona participant de les eines necessàries per fer una recerca activa de feina (estratègies per fer el currículum, la carta de presentació i d'autocandidatura, el portafoli professional...).

   -Canals de recerca de feina: proporcionar un coneixement de les característiques, avantatges i inconvenients dels diferents canals de recerca de feina amb relació a l'objectiu de cada persona. Capacitació per a l'ús efectiu d'aquests canals.

   -Recursos per afrontar un procés de selecció: desenvolupar les competències necessàries per superar amb èxit un procés de selecció i una entrevista de feina.

   -Desenvolupament competencial: càpsules específiques adaptades a les necessitats de cada persona, vinculades amb la millora de les competències clau i/o les competències transversals.

   -Capacitació digital: adquisició de competències vinculades amb les noves tecnologies necessàries pel mercat de treball i/o la vida quotidiana.

   -Informació i coneixement de l'entorn productiu: apropament al mercat de treball, principals sectors econòmics i oportunitats professionals del territori. També donar els coneixements necessaris vinculats a la legislació laboral, nòmines, drets i deures laborals.

   - Activitats comunitàries o d'enfortiment del paper social de la persona participant: en especial quan el projecte s'adreci a persones en risc d'exclusió social, en tot l'itinerari es treballarà, també, la dimensió comunitària i de ciutadania activa fomentant la participació de les persones participants en activitats de caràcter cívic, social, cultural, i d'enfortiment dels vincles amb la societat.

   -Altres accions, activitats o càpsules, degudament justificades en el projecte presentat per l'entitat, d'acord amb metodologies o recursos innovadors que serveixin per assolir objectius marcats en el corresponent itinerari individualitzat.

   Les accions d'orientació podran contemplar diferents fases: la de rebuda al programa, la diagnosi de la persona participant, la definició d'objectius, la de seguiment, el suport a la recerca de feina, el suport i seguiment a la inserció, entre d'altres. Atès que l'orientació ha de ser una activitat dinàmica aquestes possibles fases es poden executar segons convingui i anar reformulant d'acord amb les necessitats de cada participant i la metodologia del projecte presentat.

   Les sessions d'orientació que configurin el full de ruta podran ser individuals o grupals depenent de la temàtica que es treballi i de la població diana que vulgui abordar el projecte presentat. Tant una metodologia com altra han de generar un espai que afavoreixi la presa de consciència de la persona participant, el balanç de les seves pròpies possibilitats, així com coneixement del mercat per poder interaccionar-hi.

   En les accions individuals és important que s'estableixi una relació de confiança que afavoreixi un espai en què es puguin detectar motivacions, actituds, problemes, inquietuds, un espai per escoltar, orientar i acompanyar a prendre decisions. Requereix per tant, un espai físic de privacitat en un ambient tranquil i distès.

   En les accions grupals han de potenciar l'acompanyament d'un grup de persones participants amb la finalitat d'obrir un espai de comunicació, conversa i orientació grupal, on qui participa pugui tenir la possibilitat d'analitzar, revisar i dialogar de forma conjunta la temàtica de l'acció. També és un espai on es podran tractar les inquietuds, compartir experiències, preocupacions, i, mitjançant la força del grup, millorar la motivació i els resultats a l'hora de cercar feina, fomentant la reflexió i la convivència social. El nombre de participants en les accions grupals s'hauran d'adaptar a les accions i les especials necessitats de les persones assistents.

   La regularitat de les sessions d'orientació les marcarà la pròpia metodologia definida en el projecte presentat, el pla de treball i les necessitats de la persona participant. Totes les accions que hagi rebut la persona participant quedaran recollides i degudament justificades en la memòria de l'itinerari del participant que s'haurà de presentar a la finalització del programa.

   D'acord amb metodologia prevista, si l'entitat no disposa del recursos necessaris per executar alguna de les accions o activitats d'orientació, podrà contractar els serveis d'una entitat o persona experta que, en cap cas, no podrà substituir la tasca del personal tècnic d'orientació.

  5. Subcontractació de les accions d'orientació.

   Es podrà subcontractar les accions d'orientació amb la limitació que s'estableix en la base 19 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

   En qualsevol cas, l'entitat promotora sempre serà la responsable de l'itinerari individual de cada persona i de l'execució total de l'activitat d'orientació.

   Les accions que seran subcontractades s'hauran de preveure en el projecte inicial presentat per l'entitat promotora i hauran d'estar degudament justificades i ser coherents amb la metodologia i els objectius del projectes. Les entitats que es podran subcontractar hauran de tenir una experiència contrastada en les tasques que hauran d'executar.

  6. Accions de suport específic a l'orientació.

   L'objectiu d'aquestes accions és donar resposta a les necessitats especials de determinades persones mitjançant l'ús de recursos o modificacions en la metodologia de les sessions i activitats, que, malgrat no anar associades directament a les tasques d'orientació, permetran assolir les fites de l'itinerari o full de ruta prevista per aquesta.

   Aquests accions inclouran activitats, recursos i productes de suport adaptats a les necessitats específiques d'una persona i han de ser un mitjà per la seva integració, autonomia i/o participació en el marc del Programa. Poden ser de suport tècnic en àmbits com: la interpretació en llengua de signes, transcripció escrita en pantalla o altres recursos i adaptacions tècniques especialitzades.

   Aquestes accions es podran realitzar en col·laboració altres entitats públiques o privades i caldrà prioritzar els agents especialitzats del territori.

   La memòria presentada per l'entitat beneficiària haurà de preveure quines són les accions de suport a l'orientació que es voldran implementar. No obstant, si durant l'execució del projecte es detecta la necessitat de fer alguna activitat de suport a l'orientació no prevista en el projecte inicial però que ve justificada per la necessitat individual d'algun/s participant/s en concret/s, caldrà fer-ho contar a la memòria final.

 21. Actuacions de coneixement de l'entorn productiu, d'apropament a les empreses i de prospecció laboral.

  Es tracta d'actuacions complementàries a la tasca del personal orientador que té per objecte proporcionar-li informació relativa al mercat de treball, les oportunitats formatives del territori, així com la generació i el foment de dinàmiques col·laboratives entre l'entitat beneficiària i el teixit productiu del seu territori.

  Aquestes actuacions també tenen per objectiu promoure la inserció sociolaboral de les persones participants mitjançant el coneixement i el contacte directe amb els sectors productius, les diferents àrees de treball de les empreses, els perfils professionals més demandats, i les projeccions de futur professional des dels diferents llocs de treball.

  En relació als participants, en aquesta actuació es podran realitzar accions consistents en activitats d'apropament a les empreses (estades en empreses de caràcter no productiu i visites informatives), espais de diàleg, assistència a fires ocupacionals o sectorials, utilització de metodologies de reclutament i/o networking, fomentar el coneixement mutu empresa – persona participant, entre d'altres. Aquestes activitats s'hauran realitzar amb les empreses i sectors productius més representatius del territori, en especial aquells amb més potencialitat de creixement i generació d'ocupació.

  En relació a aquestes tasques complementàries al personal orientador, es podran realitzar, entre d'altres, accions: diagnòstic del mercat de treball i detecció de les necessitats laborals i formatives del territori, creació de vincles amb possibles empreses col·laboradores i fidelització, anàlisi, descripció i valoració dels llocs de treball vacants en el territori i l'impuls de la intermediació laboral per competències.

  L'entitat beneficiària podrà desenvolupar aquestes actuacions mitjançant la contractació de personal tècnic o personal tècnic propi per realitzar tasques de prospecció o també mitjançant la contractació de serveis externs, amb la limitació prevista en la base 7.

  Si l'entitat beneficiària en el disseny del seu projecte preveu la realització d'aquestes actuacions, les haurà de concretar en la memòria del projecte amb una descripció de la metodologia i el pla de treball previst. Així mateix, s'haurà de contextualitzar i justificar la complementarietat d'aquestes actuacions i el seu pla de treball amb altres accions de prospecció que l'entitat beneficiària realitza en el marc d'altres programes.

  Les experiències de coneixement de l'entorn productiu on hi intervinguin participants tindran un objectiu exclusivament informatiu i d'intercanvi de coneixements i, en cap cas, mai no podran suposar l'existència de relació laboral ni implicar una activitat productiva i/o de pràctiques laborals entre les persones participants i les empreses.

 22. Recursos per a la capacitació del personal tècnic.

  L'objectiu d'aquesta actuació és contribuir a perfeccionar les competències (coneixements, habilitats i aptituds) del personal tècnic que realitzi l'actuació d'orientació definida en l'apartat a) d'aquesta mateixa base . Amb aquesta actuació es posa en valor la tasca del personal tècnic com a un factor essencial en la qualitat de les accions que s'executaran en el marc de programa, així com en la importància de la professionalització i capacitació del mateix.

  En el projecte presentat, l'entitat beneficiària haurà de definir una pla de capacitació adaptat a les necessitats del perfil tècnic que executarà el Programa i d'acord amb la metodologia i accions proposades. Aquest pla de capacitació haurà d'anar acompanyant d'un pressupost que s'haurà de presentar juntament amb la sol·licitud de subvenció, la unitat competent podrà aprovar total o parcialment o denegar les accions de capacitació en funció de la valoració tècnica de la proposta.

  No obstant, amb caràcter excepcional, si durant l'execució del projecte es detecta la necessitat de modificar aquest pla de capacitació, l'entitat beneficiària haurà de sol·licitar-ho a la unitat competent amb identificació de les modificacions proposades, en aquest cas, la unitat gestora haurà d'autoritzar-les de manera expressa.

  Les accions de capacitació tècnica proposades poden abordar, entre d'altres, els següents continguts:

  - Metodologies i estratègies per a la recerca de feina (individuals i grupals).

  - Avaluació objectiva de perfils psicoprofessionals – Diagnosi ocupacional.

  - Recursos per la intermediació per competències.

  - Mercat de treball: tendències i oportunitats.

  - Orientació i inserció laboral per a col·lectius específics.

  - Tecnologies de la Informació, la Comunicació i innovació aplicada a l'orientació.

  - Mecanismes de seguiment i d'avaluació.

  El pla de capacitació del personal tècnic podrà tenir un disseny modular i no podrà superar 25 hores de durada. La seva impartició haurà de realitzar-se durant la jornada laboral i la seva modalitat haurà de ser presencial.

  Tenint en compte l'especificitat d'aquesta formació, l'entitat beneficiària haurà de contractar la seva execució a una persona docent externa o a una entitat pública o privada amb l'import i limitació màximes que s'estableixen a l'apartat c) de la base 8, d'aquesta Ordre. Aquesta contractació s'haurà de regular d'acord amb el que disposi la normativa vigent sobre contractació en el sector públic i/o normativa reguladora de subvencions.

   

  Base 6

  Ajuts de transport i incentius

  6.1 L'assistència i participació en les actuacions a) i b) de la base 5 de l'annex 1 d'aquesta Ordre podrà comportar la percepció d'ajuts de transport i incentius per a què la persona participant pugui cobrir les despeses que li poden ocasionar l'haver de desplaçar-se a l'entitat on està sent orientat o, fins i tot, poder conciliar la cura d'infants o familiars amb l'assistència a les diferents actuacions.

  6.2 Les entitats beneficiàries es consideraran entitats col·laboradores del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya als efectes de la gestió i el pagament dels ajuts de transport i incentius per a les persones participants que els abonarà sempre que compleixin amb els requisits d'assistència i aprofitament en les actuacions a) i b) de la base 5 de l'annex 1 d'aquesta Ordre. En aquest sentit, es formalitzarà amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya el corresponent conveni de col·laboració d'acord amb el que preveu l'article 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en el qual s'establirà l'abast i el contingut de les tasques a realitzar per les entitats beneficiàries, segons model normalitzat.

  6.3 Les condicions i procediment de gestió de l'abonament d'aquests ajuts i incentius per a les persones participants així com els requisits per percebre'ls es detallen a la Guia de prescripcions tècniques del programa.

  6.4 La resolució d'atorgament incorporarà la quantia total destinada als ajuts de transport i incentius per a les persones participants, d'acord amb l'apartat 2 de la base 8 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

  6.5 La corresponent convocatòria fixarà el mòdul per als ajuts de transport i la quantia corresponent a l'incentiu. L'entitat beneficiaria haurà de distribuir i abonar a les persones participants els ajuts de transport i l'incentiu d'acord amb aquests imports.

   

  Base 7

  Despeses subvencionables

  7.1 Es consideren despeses subvencionables aquelles que s'imputin al desplegament de les accions previstes en aquesta Ordre per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s'hagin realitzat durant el període d'execució establert en la corresponent resolució de convocatòria, siguin verificables i hagin estat efectivament pagades per l'entitat beneficiària, abans de la presentació de la justificació econòmica.

  Són despeses directes aquelles que, inequívocament, s'identifiquen amb les operacions subvencionades i el nexe amb elles es pot demostrar sense cap dubte.

  Són despeses indirectes totes aquelles que no es puguin vincular directament a una actuació del projecte subvencionat, però que son necessàries per a la realització de l'actuació.

  7.2 Als efectes d'aquesta Ordre es consideraran despeses subvencionables les següents:

  7.2.1 Actuacions d'orientació sociolaboral previstes en la lletra a) de la base 5 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

 23. Despeses directes de personal: les retribucions salarials del personal propi de l'entitat que dugui a terme les tasques d'orientació, i les quotes de Seguretat Social a càrrec de l'entitat.

 24. Despeses indirectes de l'entitat beneficiària: per a aquestes despeses s'aplicarà un tant fix del 20%, calculat sobre les despeses directes de personal correctament verificades; per aquestes no caldrà l'aportació de justificants de despesa.

 25. Despeses derivades de la subcontractació de les accions d'orientació sociolaboral, amb les limitacions previstes en la base 19 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

  7.2.2. Actuacions de coneixement de l'entorn productiu, d'apropament a les empreses i de prospecció laboral previstes en la lletra b) de la base 5 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

 26. Despeses directes: les retribucions salarials del personal propi de l'entitat que realitzi les tasques previstes en aquesta actuació, d'acord amb el conveni col·lectiu d'aplicació, i les quotes de Seguretat Social a càrrec de l'entitat.

 27. Altres despeses directes subvencionables: despeses de contractació vinculades a visites i desplaçaments, i altres despeses necessàries per al desenvolupament d'aquesta actuació, amb una limitació del 20 % sobre les despeses directes de personal correctament verificades.

 28. Despeses indirectes:

  - Personal de suport.

  - Subministraments: llum, comunicacions, aigua, etc.

  - Altres despeses: assegurances, material d'oficina, etc.

  El total de despeses indirectes subvencionables no podrà superar el 15% de les despeses directes correctament verificades.

  7.2.3. Recursos per a la capacitació per al personal tècnic.

  Despeses de contractació: seran subvencionables les despeses de contractació de persones físiques o jurídiques per a realització de les accions de capacitació, en els termes previstos en la lletra c) de la base 5 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

  7.2.4. Ajuts de transport.

  Seran subvencionables els desplaçaments realitzats per les persones participants necessaris per a l'assistència i participació en les actuacions a) i b) de la base 5 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, d'acord amb el corresponent conveni de col·laboració, les especificacions de la Guia de prescripcions tècniques i en funció del mòdul que fixi la corresponent resolució de convocatòria.

  7.2.5. Incentius.

  Seran subvencionables els incentius condicionats a la participació i l'aprofitament en les actuacions a) i b) de la base 5 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, d'acord amb el corresponent conveni de col·laboració, amb les especificacions de la Guia de prescripcions tècniques i segons la quantia fixada en la corresponent resolució de convocatòria.

  7.3 Despeses no subvencionables.

  Són despeses no subvencionables les següents:

  - Interessos deutors de comptes bancaris.

  - Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

  - Despeses de procediments legals i judicials.

  - Impost sobre el valor afegit recuperable.

  - Altres impostos o taxes. No es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan son susceptibles de recuperació, ni els impostos personals sobre la renda del beneficiari.

  - Adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles i terrenys, tant si són adquisicions noves com de segona mà. Només es podran subvencionar les amortitzacions d'aquests béns quan compleixin els requisits establerts per a les amortitzacions.

  - Despeses de transaccions financeres.

  - Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara, comissions per manteniment de comptes o transferències.

  - Aquelles despeses justificades amb factures de data anterior o posterior en més d'un mes a l'inici o finalització de l'actuació atorgada, llevat de la factura de la persona auditora quan la justificació es presenti segons la modalitat de compte justificatiu amb informe d'una persona auditora. En aquest cas, la data ha de ser anterior a la presentació de la justificació econòmica.

  - Despeses salarials i de Seguretat Social de la persona treballadora durant els períodes de baixa laboral, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. En qualsevol cas, seran subvencionables les despeses de la persona que el substitueixi, però no els de la persona treballadora de baixa.

  - Les hores extraordinàries, els pagaments per beneficis, els pagaments en espècie; les vacances no efectuades; les dietes, el plus de transport, les despeses de locomoció; les indemnitzacions per mort i els trasllats corresponents; les indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments de contracte; les percepcions per matrimoni.

  - Els complements o plusos salarials (antiguitat, coneixements especials, complements de lloc, complements en funció del resultat de l'empresa, complements quantitat i qualitat) no seran subvencionables, excepte que es trobin fixats en el conveni col·lectiu o en el contracte de la persona treballadora.

   

  Base 8

  Quantia

  8.1 La quantia màxima de la subvenció per desenvolupar les actuacions previstes en els apartats a) b) i c) de la base 5 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, es determinarà de la següent manera:

 29. Per a l'actuació d'orientació sociolaboral s'estableix un import màxim per hora de sessió d'orientació, ja sigui individual o grupal, que es fixarà en la resolució de convocatòria.

  El nombre total d'hores d'orientació aprovades per a cada projecte i el nombre de mínim de participants a atendre s'establirà en la resolució d'atorgament.

  L'atorgament total per a aquesta actuació es calcularà a partir de la següent fórmula:

  (Nombre total d'hores d'orientació atorgades) x (import màxim)

 30. Per a les actuacions amb les empreses, de coneixement de l'entorn productiu i de prospecció laboral s'estableix un import màxim equivalent al 20 per cent de la quantia atorgada per a l'actuació d'orientació sociolaboral.

 31. Per a recursos per a la capacitació al personal tècnic, s'estableix un import màxim equivalent al 5 per cent de la quantia atorgada per a l'actuació d'orientació sociolaboral, amb una limitació de 3.000 euros per projecte.

  8.2 Per als ajuts de transport i incentius destinats a la persona participant condicionats a la seva assistència i participació s'estableix un import màxim equivalent al 14 per cent de la quantia atorgada per a les actuacions d'orientació sociolaboral.

  8.3 En cas que el cost final efectiu de l'activitat subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, la despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat subvencionada exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció serà del 35% de l'import total atorgat. L'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta, comportarà la revocació total de la subvenció atorgada.

  8.4 Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries.

   

  Base 9

  Obligacions de les persones i entitats beneficiàries

  Són obligacions generals de les persones i entitats beneficiàries d'aquestes subvencions:

 32. Complir l'objectiu i la finalitat, executar el projecte, realitzar l'activitat i adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en la forma i termini que s'estableix a la base 25 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

 33. Formalitzar el corresponent encàrrec de gestió, en cas que l'entitat beneficiaria sigui una entitat pública, i aquesta vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumentals, sempre que aquests hagin recollit expressament en la norma que els crea o en els seus estatuts que tenen la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'entitat beneficiària d'acord amb el que estableix l'article 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

 34. Justificar davant l'òrgan concedent, el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses o l'activitat que ha de cobrir l'import finançat, o subvenció, o bé, si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, el cost total corresponent, sense perjudici d'altres mitjans de comprovació que s'hagin establert en aquesta Ordre.

 35. Subscriure una pòlissa d'assegurança d'accident, amb caràcter previ a l'inici de les accions previstes en aquesta Ordre, que ha d'abastar el període de d'execució del programa, que cobreixi les despeses d'accident in itinere, els riscos derivats de les visites de les persones participants a empreses o altres establiments que s'organitzin per donar suport al desenvolupament de les esmentades accions.

  L'entitat beneficiària pot optar per subscriure una pòlissa d'assegurança col·lectiva que doni cobertura a totes les persones participants del projecte aprovat. L'assegurança ha de cobrir els imports següents, o el que determini la convocatòria: un capital de 23.432,25 euros en cas de mort, i un capital de 46.864,52 euros en cas d'invalidesa.

 36. Conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l'altra documentació relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys a comptar des de la data de finalització del termini de justificació de l'objecte de la subvenció, o bé, des de la data de presentació dels justificants corresponents, si és anterior.

 37. Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Aquest s'ha de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions establerts en aquesta Ordre. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

 38. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

 39. Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se'n puguin avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

 40. Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària i en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per aquesta Ordre, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

 41. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els termes que s'indiquin en la corresponent resolució.

 42. Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió contingudes a la base 32 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

 43. Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció, i d'altra, l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d'aquestes activitats.

 44. Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol altre mitjà, que permeti verificar el registre comptable d'aquestes despeses. Queden excloses d'aquesta obligació les despeses que s'imputin mitjançant algun sistema de simplificació.

 45. Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 46. Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

  L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

 47. Complir amb les indicacions que determinin les guies i les instruccions que s'esmenten i desenvolupin aquesta Ordre, pels diferents àmbits de gestió i que es publiquin al web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 48. D'acord amb el que s'estableix a l'article 15.2 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que les entitats beneficiàries siguin persones jurídiques i l'import a atorgar sigui superior a 10.000 euros, comunicar la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques. Aquesta informació s'ha de comunicar juntament amb la sol·licitud de subvenció.

 49. D'acord amb el que estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en cas que les persones destinatàries finals del programa subvencionat puguin tenir contacte amb menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el programa, l'entitat beneficiària ha de complir amb l'obligació de disposar de l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals, que aquestes persones no han estat condemnades en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

 50. Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i que es detallen a l'annex 4 d'aquesta Ordre.

 51. Complir les altres obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i les bases reguladores d'aquestes subvencions.

   

  Base 10

  Persones destinatàries

  10.1 Podran ser destinatàries d'aquest programa les persones en situació d'atur, les persones inactives i les persones treballadores que es troben en una situació de precarietat laboral.

  Als efectes d'aquesta ordre les persones inactives són aquelles que no estan treballant, tot i que desitgen fer-ho i estan disponibles. Son considerades inactives al no buscar activament feina, per motius de desànim o a causa d'altres impediments, com tenir al seu càrrec infants o familiars o persones amb alguna discapacitat física, amb mobilitat reduïda o amb discapacitat visual o auditiva.

  També les persones treballadores, preferentment les que es troben en situació de precarietat laboral, enteses com aquelles que malgrat estar ocupades tenen una inestabilitat o incertesa respecte la seva continuïtat en el seu lloc de treball, unes condicions laborals deficitàries, insuficiència d'ingressos, reducció (o inexistència) de protecció per desocupació i beneficis socials i, sovint, desenvolupen treballs poc qualificats.

  10.2 En les corresponents resolucions de convocatòria s'indicaran, si s'escau, els col·lectius que caldrà prioritzar. També es podrà establir el percentatge obligatori del nombre de participants corresponents a aquests col·lectius prioritaris respecte dels participants mínims atorgats.

   

  Base 11

  Derivació i participació de les persones en el programa

  11.1 Les persones que participaran en el programa podran ser derivades per l'oficina de Treball o provenir de la borsa pròpia de l'entitat beneficiària.

  En el cas que la corresponent convocatòria determini la participació en el programa de col·lectius específics, l'oficina de treball, prèvia comprovació de compliment dels requisits, haurà de derivar aquestes persones a l'entitat beneficiària.

  11.2 L'entitat beneficiària també podrà establir mecanismes de derivació de participants al programa amb altres entitats del territori. A aquest efecte, les entitats beneficiàries podran subscriure acords o convenis amb altres entitats locals i amb entitats públiques i privades.

  En cas que es formalitzin acords o convenis, aquests hauran d'incloure la identificació de les parts, els compromisos entre ambdues entitats, la descripció específica de la col·laboració i la constància expressa que no hi ha cap intercanvi econòmic.

  11.3 En el procés de derivació i participació s'haurà de garantir la igualtat d'oportunitats i la no discriminació en l'accés de les persones participants a aquest programa, sobretot pel que fa a la no discriminació per raó de gènere.

  11.4 L'entitat beneficiària comunicarà a l'oficina de Treball les persones preseleccionades procedents de borses pròpies o d'altres entitats del territori. L'oficina de Treball comprovarà si estan inscrites com a persones demandants d'ocupació i si compleixen altres requisits en relació als col·lectius que es podran prioritzar en la corresponent resolució de convocatòria. En el cas que la persona no estigui inscrita a l'oficina de Treball, a sol·licitud de la persona interessada i en funció de la seva situació laboral, l'haurà d'inscriure com a demandant d'ocupació.

  11.5 Una vegada realitzada la selecció dels participants, l'entitat beneficiària comunicarà a l'oficina de Treball, mitjançant el model normalitzat, les persones que han estat seleccionades i aquelles que no ho han estat amb indicació dels motius.

  11.6 Es considerarà participant del programa la persona que hagi rebut el nombre mínim d'hores d'orientació que estableixi la corresponent resolució de convocatòria.

   

  Base 12

  Sol·licitud de nombre de persones participants per projecte

  12.1 Les entitats beneficiàries hauran de definir l'àmbit territorial d'actuació del projecte. Aquest haurà d'estar clarament delimitat i suficientment justificat, amb la indicació dels municipis i població que comporta. Les entitats atendran les persones demandants d'ocupació de l'àmbit territorial que hagin definit a la sol·licitud.

  12.2 El nombre màxim de persones que poden sol·licitar les entitats previstes a la base 3 de l'annex 1 d'aquesta Ordre estarà en funció del nombre d'habitants de l'àmbit territorial on s'implementa el projecte, i tenint en compte el tipus d'entitat promotora que el presenta.

  - Per a una població superior a 1.000.000 d'habitants, l'entitat promotora podrà sol·licitar, com a màxim, 600 persones per projecte.

  - Per a una població superior a 200.000 i fins a 1.000.000 d'habitants l'entitat promotora podrà sol·licitar, com a màxim, 420 persones per projecte.

  - Per a una població superior a 90.000 i fins a 200.000 habitants l'entitat promotora podrà sol·licitar, com a màxim, 300 persones per projecte.

  - Per a una població superior a 50.000 habitants i fins a 90.000 habitants l'entitat promotora podrà sol·licitar, com a màxim, 210 persones per projecte.

  - Per a una població superior a 20.000 i fins a 50.000 habitants, l'entitat promotora podrà sol·licitar com a màxim 150 persones per projecte.

  - Per una població superior a 8.000 habitants i fins a 20.000 habitants, l'entitat promotora podrà sol·licitar un màxim de 75 persones per projecte.

  12.3 Les sol·licituds hauran de preveure un nombre mínim de 50 persones participants.

  12.4 Les resolucions d'atorgament determinaran el nombre mínim de participants a atendre. No obstant, l'entitat beneficiària podrà atendre un nombre de participants superior a l'atorgat, sempre i quan les actuacions compleixin tots els requisits establerts pel programa i s'executin d'acord amb el projecte atorgat.

   

  Base 13

  Sol·licituds i altres tràmits

  13.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació, s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya ( http://web.gencat.cat/ca/tramits ), concretament buscant el tràmit Programa UBICAT en el cercador de Tràmits gencat.

  La corresponent resolució de convocatòria detallarà els terminis de presentació de les sol·licituds.

  13.2 Les sol·licituds han d'anar adreçades a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya , i es presentaran exclusivament per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases.

  13.3 La identificació i la signatura electrònica de les persones beneficiàries es faran a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

  En tot cas, les persones que presentin sol·licituds per mitjans telemàtics, es podran identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.

  En el supòsit que l'import total de la subvenció adjudicada superi un total de 60.000 euros, es requerirà un nivell alt de seguretat en la identificació i la signatura electrònica, per al tràmit d'acceptació de la subvenció o bé en el tràmit de justificació.

  13.4 Les persones interessades s'han d'autenticar per fer la resta de transaccions associades al procediment de concessió i justificació dels ajuts per mitjans telemàtics a través del sistema de signatura electrònica que determini la pròpia Seu electrònica.

  13.5 En cas que les persones o ens sense personalitat jurídica sol·licitants no disposin de mecanismes d'autenticació electrònica per a la realització de qualsevol tràmit que requereixi fer-se per mitjans electrònics, pot ser identificada i autenticada pel personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del sector públic, que ha de realitzar el tràmit en el seu nom utilitzant els sistema de signatura electrònica que els acredita com a funcionaris habilitats. Amb aquesta finalitat, la ciutadania s'ha d'acreditar i ha de prestar el seu consentiment exprés per a ser autenticada pel personal habilitat. A la Seu electrònica es relacionen les oficines d'atenció al públic que ofereixen aquest servei ( https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html )

  13.6 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu electrònica, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i informant dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. A més, si escau per raó de la matèria, se li ha de proporcionar un accés directe a les subseus electròniques corresponents. No obstant, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

  13.7 La sol·licitud inclourà les declaracions responsables relatives al compliment dels requisits i obligacions recollits en les bases 4 i 9 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, així com aquelles derivades de la mateixa presentació. En aquest sentit, cal tenir en compte el que indica l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que els interessants es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presentin.

  13.8 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades que hi consten o es declaren, i a demanar que s'aporti la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

  La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions o la documentació corresponent a altres tràmits, o que consti en una declaració responsable, deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

  13.9 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per obtenir per mitjans electrònics les dades relatives a les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. A més, també es consultarà les dades relatives a la constitució, estatuts i altres documents fundacionals, mitjançant la consulta al Registre d'Entitats, al Registre Mercantil, i al Registre de Cooperatives i Societats Laborals, sempre que aquestes dades estiguin disponibles en els esmentats registres. En cas que les dades de l'entitat no constin en algun d'aquests registres caldrà aportar la corresponent documentació.

  En el formulari de sol·licitud caldrà autoritzar la consulta de les dades d'identitat de la persona que signa la sol·licitud, i en cas de no autoritzar-ho, s'hauran de presentar els documents acreditatius corresponents.

  Quan la signatura electrònica de la persona que signa la sol·licitud acredita la representativitat amb què actua no és necessari aportar més documentació en relació a la representació. En cas que la signatura electrònica no acrediti la representativitat, l'òrgan instructor comprova d'ofici la inscripció en un registre públic o en el Registre electrònic general de representació. En cas que la representació estigui inscrita als esmentats registres, no cal aportar cap documentació addicional.

  No obstant, quan no es doni cap dels casos anteriors, cal aportar la documentació acreditativa de la representació amb què s'actua.

  13.10 Amb les sol·licituds de projectes que es presentin per primera vegada s'ha d'adjuntar la memòria tècnica del projecte. En el cas de pròrroga del projecte s'hi ha d'adjuntar un informe d'execució. La Guia de prescripcions tècniques estableix el contingut de la memòria tècnica i de l'informe d'execució.

  13.11 La documentació presentada juntament amb la sol·licitud o amb els altres tràmits associats al procediment de concessió pot ser una còpia autèntica, o bé una còpia simple, sempre que, en aquest darrer cas, es manifesti a través d'una declaració que els documents adjuntats són còpies idèntiques als documents originals.

   

  Base 14

  Inadmissió i desistiment

  14.1 L' incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta Ordre comporta la inadmissió de la sol·licitud.

  14.2 La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen les bases 13 i 16 de l'annex 1 d'aquesta Ordre o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ comporta el desistiment de la sol·licitud.

  14.3 Qualsevol persona sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de subvenció presentant un escrit de desistiment i l'òrgan instructor, la Subdirecció General de Polítiques Actives d'Ocupació, ha d'acceptar el desistiment amb la resolució corresponent.

  14.4 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. Aquesta resolució es notificarà a la persona o entitat interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ( https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html ), sens perjudici que es pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

  Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant del superior jeràrquic competent en el termini d'un mes a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS