ORDRE TSF/223/2017, de 28 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts destinats a dues línies de suport a l'ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, vol explorar la definició d'un nou model d'inclusió laboral a Catalunya, i amb aquesta finalitat es va crear i desplegar una Taula del Treball Protegit, liderada per la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

Les línies estratègiques del que hauria de ser la base del treball protegit a Catalunya semblen tenir un elevat consens de les entitats que representen les persones amb discapacitats. Ha d'afavorir i permetre una distribució territorial homogènia i coherent; ha de protegir les persones que estiguin en espais no assistencials sempre que puguin estar en l'àmbit laboral; ha de promocionar que els llocs de treball siguin de qualitat i de continuïtat; tenint en compte les limitacions pressupostàries presents i previsiblement futures, s'ha de dimensionar un model sostenible i això comporta tenir en compte la competitivitat de les empreses com a element del model, per la qual cosa hauria de ser capaç de professionalitzar i afavorir la productivitat tant del treballador com de l'empresa. Finalment, cal que proporcioni suport en relació amb la persona i del concepte de vida independent, tenint en compte la seva capacitat de decisió i que pugui encaixar en el model integral segons les necessitats de les persones, dins i fora de l'empresa, i que el trànsit entre els diferents estadis sigui un model de continuïtat.

Actualment a Catalunya hi ha diversos programes i mesures d'integració laboral per a persones amb discapacitat tant en l'empresa ordinària com mitjançant els centres especials de treball, mesures que fa molt de temps que són vigents i que han demostrat la seva validesa i eficàcia per al compliment dels objectius proposats.

Concretament els centres especials de treball ocupen laboralment les persones amb discapacitat que per la naturalesa o a conseqüència de la seva discapacitat no poden, provisionalment o definitivament, exercir una activitat laboral en el mercat ordinari.

L'objectiu dels centres especials de treball és desenvolupar un treball productiu, participar regularment en les operacions de mercat i tenir com a finalitat assegurar un treball remunerat i la prestació de serveis d'ajustament personal i social que requereixin els treballadors i treballadores amb discapacitat. En aquest sentit, l'article 3 del Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament dels centres especials de treball, en relació amb l'article 43.2 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, entén per serveis d'ajustament personal i social dels centres especials de treball els de rehabilitació, terapèutics, d'integració social, cultural i esportius que procuren a la persona treballadora amb discapacitat del centre especial de treball més rehabilitació personal i una millor adaptació de la seva relació social. Són, en definitiva, un mitjà que ha de servir per afavorir el trànsit i la integració del nombre més elevat possible de persones amb discapacitat al règim de treball ordinari.

Tanmateix, la lògica matemàtica evident que suposa que incrementem el numerador mentre que mantenim el denominador fix o en descens, ha portat en els últims anys a la necessitat de prorratejar el pressupost i minorar la subvenció d'ajut al cost salarial dels treballadors amb discapacitat dels centres especials de treball que ja tenien aquesta subvenció reconeguda l'any 2011.

S'ha de tenir en compte que algunes persones amb discapacitats de característiques especials no tenen mesures específiques d'impuls per a la seva integració laboral, o per al manteniment dels llocs de treball que ocupen.

Cal pensar que el fet que les mesures de foment a la integració laboral de les persones amb discapacitat mitjançant subvencions al cost salarial tinguin una metodologia de concessió directa en condicions de mancança pressupostària, pot produir –i, de fet, produeix– un efecte negatiu i excloent per a algunes persones amb tipus i graus de discapacitats específiques.

Cal, doncs, identificar les persones amb discapacitats reconegudes que tenen determinades dificultats i a les quals no és possible donar un tractament singular amb la regulació i el finançament actual, i desenvolupar programes adients per a regular ajuts o subvencions d'aquest col·lectiu.

El plantejament dels ajuts als centres especials de treball per part de la Generalitat de Catalunya es basa a aportar suport salarial a la contractació i manteniment de l'ocupació de les persones amb discapacitat, però també a promoure i subvencionar el suport als serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitats de característiques especials en funció de la tipologia de la discapacitat o el grau d'afectació.

La publicació de l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als centres especials de treball, unifica aquells ajuts destinats a aquestes empreses que són finançats mitjançant els pressupostos territorialitzats anualment a la Conferència Sectorial d'Afers Laborals.

Sembla oportú veure que aquesta nova forma organitzativa no tingui efectes negatius sobre la qualitat en l'atenció dels treballadors i treballadores amb discapacitats contractats pels centres especials de treball i les entitats que treballen en la integració laboral de les persones amb discapacitat a Catalunya, i és per això que es defineix la línia 2 d'aquesta Ordre de bases, que focalitza l'atenció dels ajuts en el manteniment i, si és possible, l'increment, de la qualitat i especialització de l'atenció que reben les persones amb discapacitat de dificultats especials a Catalunya.

Una qüestió que aquesta Ordre de bases planteja és la fórmula de càlcul dels ajuts finançats amb fons propis de la Generalitat que s'atorguin als centres especials de treball: es parteix d'una quantia específica establerta anualment en cada convocatòria, que es multiplica per un nombre de persones amb discapacitat de característiques especials que treballin en el centre i que compleixin els requisits determinats en l'Ordre de bases de la subvenció. Amb aquesta metodologia d'obtenció de la subvenció per a cada centre especial de treball s'intenta apropar i ajustar les quanties dels ajuts a la realitat concreta de les persones amb discapacitat destinatàries de les mesures de suport, que són les persones treballadores dels centres especials de treball beneficiaris de la subvenció.

Així doncs, amb aquesta Ordre de bases es vol avançar en la definició i desenvolupament d'un model català de treball protegit, mitjançant la creació de mesures de suport específic a determinades persones amb discapacitats de característiques especials en la seva integració laboral, que seran finançades amb pressupost propi de la Generalitat.

L'article 44 de l'esmentat Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, estableix que les administracions públiques poden establir, en la forma en què es determini reglamentàriament, compensacions econòmiques destinades als centres especials de treball per ajudar a la seva viabilitat, sempre que aquests compleixin les condicions d'utilitat pública i d'imprescindibilitat i de no tenir afany de lucre.

El Reial decret llei 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'ocupació, estableix el marc normatiu del sistema d'ocupació estatal, i disposa a l'article 3.2 que, de conformitat amb la Constitució i els seus estatuts d'autonomia, correspon a les comunitats autònomes en el seu àmbit territorial el desenvolupament de la política d'ocupació, el foment de l'ocupació i l'execució de la legislació laboral i dels programes i mesures que els hagin estat transferits.

L'article 11 de la Llei d'ocupació disposa que els plans anuals de política d'ocupació han de concretar, amb caràcter anual, els objectius de l'Estratègia espanyola d'activació per a l'ocupació a assolir en el conjunt de l'Estat i en cadascuna de les diferents comunitats autònomes, així com els indicadors que s'han d'utilitzar per conèixer i avaluar anualment el seu grau de compliment.

Per assolir aquests objectius, han de contenir la previsió dels serveis i programes de polítiques actives d'ocupació i d'intermediació laboral que es proposen portar a terme tant les comunitats autònomes en l'exercici de les seves competències d'execució en l'àmbit del treball, l'ocupació i la formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral com el Servei Públic d'Ocupació Estatal en el seu àmbit competencial.

Els plans anuals de política d'ocupació els elabora el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, tenint en compte les previsions formulades per les comunitats autònomes i el Servei Públic d'Ocupació Estatal en el si de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals, han de rebre l'informe del Consell General del Sistema Nacional d'Ocupació i els ha d'aprovar el Consell de Ministres.

L'apartat 2 de la disposició addicional única del Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel qual es regula la concessió directa de determinades subvencions en els àmbits de l'ocupació i de la formació professional ocupacional, estableix que les comunitats autònomes que hagin assumit el traspàs de la gestió feta pel Servei Públic d'Ocupació Estatal en l'àmbit del treball, l'ocupació i la formació, així com dels programes de suport, exerceixen les funcions que el Reial decret atribueix al Servei Públic d'Ocupació Estatal i que els corresponguin segons el que disposen els reials decrets de traspàs. La gestió s'ha de fer d'acord amb el que estableix el Reial decret i les normes de procediment i bases reguladores per a la concessió de subvencions que dictin les comunitats autònomes per a la seva execució en funció de la seva pròpia organització.

La Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, a la disposició final dotzena estableix que les comunitats autònomes, amb càrrec als fons estatals distribuïts a través de la Conferència Sectorial, poden realitzar les accions i mesures regulades a la normativa estatal, o bé desenvolupar accions i mesures de polítiques actives d'ocupació, diferents de les anteriors, adaptades a la realitat de les persones desocupades i del teixit productiu del seu àmbit territorial. En tot cas, les accions i mesures s'han de dirigir al compliment dels objectius que s'estableixin en el Pla anual de política d'ocupació de cada any i integrar-se en els diferents àmbits de l'Estratègia espanyola d'ocupació.

Atesos el Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament dels centres especials de treball (BOE núm. 294, de 9.12.1985), i l'Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials, de 16 d'octubre de 1998, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes i les subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i treball autònom (BOE núm. 279, de 21.11.1998);

Atès el que disposa l'article 170.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat mitjançant la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, pel qual correspon a la Generalitat de Catalunya la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, i s'hi inclouen de forma expressa les polítiques actives d'ocupació i la gestió de les subvencions corresponents; i atès l'article 112 del mateix Estatut, pel qual correspon a la Generalitat, en l'àmbit de les competències executives, la potestat reglamentària i també la funció executiva;

Atesa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014);

Atès el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DOGC núm. 7196, d'1.9.2016);

Atès l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atesa l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als centres especials de treball;

A proposta de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, amb els informes previs de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

 

Ordeno:

 

Article únic

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores generals i les específiques per a cada línia que han de regir la convocatòria de subvencions que s'indiquen a continuació:

Annex 1: Bases reguladores generals, aplicables a tots els programes i subvencions.

Annex 2: Línia 1. Subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat d'especials dificultats contractades en centres especials de treball que no hagin obtingut subvenció pel programa 2 regulat a l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als centres especials de treball, així com persones amb discapacitats físiques o sensorials amb graus iguals o superiors al 33% i inferiors al 65%, que no hagin obtingut subvenció pel programa 2 de l'Ordre TSF/91/2017.

Annex 3: Línia 2. Subvencions destinades al suport professional a treballadors i treballadores amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental, paràlisi cerebral i/o discapacitat física o sensorial superior al 65% en centres especials de treball que tinguin aprovat el programa 1 regulat a l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als centres especials de treball.

Annex 4: Principis ètics i regles de conducta a què les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar l'activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

 

Barcelona, 28 de setembre de 2017

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex 1

Bases reguladores generals

 

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió dels ajuts que es concreten en aquesta Ordre:

Línia 1. Subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat d'especials dificultats contractades en centres especials de treball que no hagin obtingut subvenció pel programa 2 regulat a l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als centres especials de treball, així com persones amb discapacitats físiques o sensorials amb graus iguals o superiors al 33% i inferiors al 65%, que no hagin obtingut subvenció pel programa 2 de l'Ordre TSF/91/2017.

Línia 2. Subvencions destinades al suport professional a treballadors i treballadores amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental, paràlisi cerebral o discapacitat física o sensorial superior al 65% en centres especials de treball que tinguin aprovat el programa 1 que regula l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als centres especials de treball.

 

Base 2

Entitats beneficiàries

2.1 Poden ser entitats beneficiàries de les subvencions que es regulen en aquesta Ordre les entitats titulars dels centres especials de treball i els centres especials de treball que tinguin personalitat jurídica pròpia i establiment permanent a Catalunya inscrits al Registre de centres especials de treball de la Generalitat de Catalunya.

2.2 Es considera centre especial de treball el que compleix les condicions que estableix el Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament dels centres especials de treball.

2.3 Els centres especials de treball es declaren entitats prestadores de serveis d'interès econòmic general, d'acord amb l'article 5.4 de la Llei 5/2011, de 29 de març, de l'economia social, segons la redacció introduïda a la Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d'autoocupació i d'adopció de mesures de foment i promoció del treball autònom i de l'economia social.

 

Base 3

Requisits per a ser entitat beneficiària

3.1 Els centres especials de treball sol·licitants han de complir els requisits següents:

 1. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.

 2. Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998).

 3. No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

 4. No haver estat sancionats, en resolució ferma, per la comissió d'una infracció greu en matèria d'integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost; o, si han estat sancionats, han d'haver aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per a aquest concepte.

 5. Acreditar que disposen d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

 6. En el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, complir l'obligació, d'acord amb els agents socials, d'indicar els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenció en els seus centres de treball, de conformitat amb l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008).

 7. Estar adherit als principis ètics i regles de conducta i dels principis ètics, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per regular i garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques, que consten a l'annex 4 d'aquesta Ordre.

 8. No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere.

 9. En el cas que les entitats beneficiàries siguin fundacions, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

 10. En el cas de les fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

 11. En el cas que les persones beneficiàries siguin associacions, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 12. El personal dels centres les activitats dels quals suposin l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors no pot haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.

 13. Les persones sol·licitants han de respectar el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

 14. Disposar d'un protocol de prevenció i abordatge de l'assetjament sexual dels treballadors i treballadores amb discapacitat.

 15. Indicar quins són els mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe.

 16. En el cas que la sol·licitant sigui una associació declarada d'utilitat pública, declaració responsable conforme ha elaborat, en tots els casos, els comptes anuals i fer-los accessibles al públic (article 322.15 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya).

 17. Les entitats sol·licitants hauran d'haver aplicat en el sou base dels seus treballadors amb discapacitat durant l'any 2017, l'increment del salari mínim interprofessional complet, establert en els pressupostos generals de l'Estat.

 18. Disposar d'un programa social dins el qual s'estructurin els objectius d'ajustament personal i social de les persones contractades al centre especial de treball.

 19. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-les.

  3.2 El compliment dels requisits especificats s'ha de declarar mitjançant les declaracions responsables que es detallen a la base 4 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

  3.3 L'entitat sol·licitant ha de complir els requisits d'aquestes bases generals, i també els que especifiquin els annexos corresponents, així com qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-los.

  3.4 L'incompliment dels requisits establerts o del termini de presentació de sol·licituds que estableixi la convocatòria d'aquests ajuts comporta la inadmissió de la sol·licitud.

  3.5 L'acció subvencionada s'ha de dur a terme a Catalunya.

   

  Base 4

  Sol·licituds i terminis de presentació

  4.1 Sens perjudici del que estableixi la resolució de la convocatòria, les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions s'han de formalitzar exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, en el marc del que estableix l'article 43.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost. El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa ( http://canalempresa.gencat.cat ), a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya ( http://tramits.gencat.cat ) i a l'apartat Tràmits del portal de Treball ( http://treball.gencat.cat ).

  4.2 El formulari de sol·licitud s'ha de presentar dins del termini que estableix la convocatòria per via electrònica a través de Canal Empresa ( http://canalempresa.gencat.cat ) de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya ( http://tramits.gencat.cat ) o de l'apartat Tràmits del portal de Treball ( http://treball.gencat.cat ), acompanyat de la documentació específica que s'indica per a cadascun dels programes regulats en aquesta Ordre. En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

  4.3 Per poder presentar el formulari de sol·licitud electrònicament, cal que l'entitat o el seu representant legal disposin d'un certificat digital vàlid i vigent. S'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i els segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat d'usuaris o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament s'admeten els que considera l'apartat 6.2 del Protocol d'identificació o signatura electrònica aprovat per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, que són els mecanismes següents:

  Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l'empresa o de l'ens indicat en el certificat.

  Els mecanismes emprats per a la identificació de persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà que declara representar una persona jurídica:

  Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

  Certificat del DNI electrònic.

  La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Com tramitar en línia de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya ( http://tramits.gencat.cat ).

  En el cas que les entitats o el seu representant legal no disposin de certificat digital, en poden obtenir un als centres emissors corresponents que hi figuren, segons els tipus de certificat. La relació de centres emissors es pot consultar a la secció Com tramitar en línia de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya ( http://tramits.gencat.cat ).

  4.4 Les entitats han de fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de La meva carpeta de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya ( http://tramits.gencat.cat ).

  4.5 El termini de presentació de sol·licitud s'ha d'establir en la convocatòria corresponent.

  4.6 L'acreditació dels requisits indicats a la base 3 s'ha de fer mitjançant les declaracions responsables corresponents, que estan incorporades al formulari de sol·licitud i que s'indiquen a continuació:

 20. Declaració responsable de la persona que signa el formulari de sol·licitud de subvenció d'actuar en nom i representació jurídica de la persona jurídica sol·licitant.

 21. Declaració responsable que no ha estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost; o, si ha estat sancionada, que ha aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

 22. Declaració responsable que el local, la sala, l'obra, l'establiment o el centre de treball compleix els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener.

 23. Declaració responsable que no s'incorre en cap dels supòsits que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 24. Declaració responsable que l'empresa o l'entitat compleix amb les obligacions i no incorre en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 25. En el cas que l'entitat sigui una fundació, declaració responsable que els estatuts de l'entitat estan adaptats d'acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i amb la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de l'anterior, i declaració que s'han presentat els comptes anuals davant el protectorat, d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

 26. En cas que l'entitat sigui una associació, declaració responsable que els seus estatuts estan adaptats d'acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 27. Declaració responsable de l'existència d'altres subvencions o ajudes públiques o privades, nacionals o internacionals, pel mateix concepte, amb indicació del programa al qual s'acullen, de la quantia sol·licitada, del percentatge que suposen del cost total del projecte, de si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.

 28. Declaració responsable que es disposa d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

 29. En el cas que la sol·licitant sigui una empresa amb una plantilla igual o superior a 25 persones, declaració responsable de complir amb l'obligació, d'acord amb els agents socials, de la utilització de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenció en els seus centres de treball, i la seva indicació.

 30. Estar adherit als principis ètics i regles de conducta, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per regular i garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques, que consten a l'annex 4.

 31. Declaració responsable del fet de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries en relació amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

 32. Declaració responsable que es disposa de les certificacions establertes legalment, o d'haver-les sol·licitat prèviament a la publicació de la proposta provisional de resolució, per acreditar que el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans, i que, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

 33. En el cas que la sol·licitant sigui una associació declarada d'utilitat pública, declaració responsable que ha elaborat, en tots els casos, els comptes anuals i els ha fet accessibles al públic (article 322.15 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya).

 34. Declaració responsable que són certes les dades consignades en el formulari de sol·licitud i que s'ha de comunicar a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies qualsevol variació que es pugui produir a partir de la presentació del formulari de sol·licitud, en el termini màxim d'un mes des de la data en què es produeix la variació.

 35. Declaració que l'entitat compleix amb les obligacions aplicables del títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. (Només en el cas que l'entitat percebi subvencions o ajuts públics de més de 100.000,00 euros anuals o almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeixi de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000,00 euros.)

 36. Declaració responsable, en el cas d'entitats vinculades amb partits polítics, que no fan donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït en benefici de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació del formulari de sol·licitud fins a l'acabament de l'activitat subvencionada.

 37. Declaració responsable de l'entitat que manifesti el compliment de les obligacions que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

 38. Declaració responsable que l'entitat ha informat el personal que la seva contractació està subjecta al projecte subvencionat i que es faran cessions de dades a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

 39. Declaració responsable de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, només les persones jurídiques que puguin percebre una subvenció per un import superior a 10.000 euros.

 40. Declaració sobre el compromís a inserir al mercat ordinari de treball el 5% de la totalitat de la plantilla de les persones amb discapacitat iguals o menors de 50 anys.

  4.7 La signatura del formulari de sol·licitud implica l'autorització al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal que pugui fer les comprovacions en relació amb el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com la verificació de les dades del DNI. D'acord amb l'article 35.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la presentació de la declaració responsable en el marc d'un procediment administratiu faculta l'Administració pública competent per verificar la conformitat de les dades que s'hi inclouen.

  Els deutes que estiguin ajornats es considera que compleixen els requisits d'estar al corrent de les obligacions.

  En el cas que l'entitat beneficiària integri diverses entitats membres per a les quals sol·licita la subvenció, haurà de declarar que les entitats membres integrades en l'entitat que representen que rebin una part de la subvenció estan al corrent de les seves obligacions tributàries davant la Generalitat i l'Estat i davant la Seguretat Social.

  La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb la prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

  4.8 En el cas de documents que ja estiguin en poder del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en aplicació del que preveu l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la seva aportació es pot substituir per una declaració de l'entitat sol·licitant que no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, i s'hi han de fer constar el lloc, la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració s'inclou al formulari de sol·licitud.

  En el supòsit que s'hagin produït modificacions en la documentació presentada, n'hagi prescrit el període de vigència o hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'haurà de presentar necessàriament la nova documentació.

  4.9 Si el formulari de sol·licitud i la documentació presentades no compleixen els requisits que estableix aquesta base, es requerirà a la persona sol·licitant que, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 73 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  4.10 En tots els casos el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pot requerir a l'entitat que aporti la informació o la dada de naturalesa economicofinancera o de caràcter contractual que consideri necessària per atorgar la subvenció que preveu aquesta Ordre.

  4.11 Els documents que formen part de la sol·licitud estan referenciats a la base 3 de l'annex 2 (Línia 1) i a la base 4 de l'annex 3 (Línia 2).

  4.12 S'ha de comunicar a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives, i l'Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies qualsevol variació que pogués produir-se a partir de la presentació del formulari de sol·licitud, en el termini màxim d'un mes des de la data en què es produeix la variació, mitjançant el formulari d'aportació de documentació.

   

  Base 5

  Procediment de concessió

  5.1 El procediment de concessió dels ajuts que regulen aquestes bases és la concessió directa, d'acord amb el que estableix el Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel qual es regula la concessió directa de determinades subvencions en l'àmbit de l'ocupació i de la formació professional ocupacional.

  5.2 Aquests ajuts es tramiten amb la presentació prèvia de la sol·licitud de l'entitat interessada i el compliment dels requisits establerts.

  5.3 En cas que el nombre de sol·licituds que compleixin els requisits fixats superi la quantia prevista en la partida pressupostària fixada en la resolució de la convocatòria, s'aplica per a la concessió de l'ajut una disminució de la quantia específica per al càlcul de la subvenció fins a l'esgotament del crèdit disponible; és a dir, s'atorgarà ajuts a tots els centres especials de treball sol·licitants, però amb l'import ajustat al nombre de propostes d'atorgament.

  5.4 El procediment d'atorgament l'iniciarà d'ofici l'Administració mitjançant la presentació de la sol·licitud. L'òrgan instructor del procediment de concessió d'aquestes subvencions correspon al subdirector o subdirectora general d'Ocupació en la Diversitat. Correspon resoldre aquesta subvenció al director o directora general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

   

  Base 6

  Resolució i notificació

  6.1 La concessió d'aquestes subvencions correspon a la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

  6.2 El termini màxim per emetre resolució i notificar-la és de tres mesos a comptar de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada al registre de l'òrgan competent per a la seva tramitació. Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat cap resolució expressa, la sol·licitud de subvenció s'ha d'entendre desestimada, d'acord amb el que estableix l'article 54.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  6.3 Aquesta resolució, motivada degudament, s'ha de notificar a les entitats interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ( http://tauler.gencat.cat ), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

  6.4 Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes, comptat de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent, d'acord amb l'article 4.f) del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

   

  Base 7

  Revisió

  El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pot revisar la subvenció ja concedida i modificar la resolució de concessió en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

   

  Base 8

  Seguiment i control

  Les entitats beneficiàries de la subvenció s'han de sotmetre a les actuacions de comprovació que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies consideri necessàries i a les de control financer que corresponguin, d'acord amb el que preveuen els articles 97 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

   

  Base 9

  Obligacions de les entitats beneficiàries

  Les entitats beneficiàries de la subvenció que regula aquesta Ordre resten sotmeses a les obligacions següents:

 41. Complir l'objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció i acreditar-ho davant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el compromís de manteniment del contracte de treball de la persona amb discapacitat destinatària de la subvenció, com a mínim fins al 31 de desembre de l'any de la sol·licitud.

 42. Justificar davant l'òrgan concedent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el compliment dels requisits i les condicions que determinin la concessió de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses corresponents.

 43. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin als òrgans concedents i a les de control de l'activitat econòmica i financera de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, i aportar tota la informació que se'ls requereixi en l'exercici de les seves actuacions.

 44. Comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional, així com qualsevol alteració que afecti els requisits i les condicions tinguts en compte per a la concessió de la subvenció. Aquesta comunicació s'ha de fer tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació.

 45. Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si escau, ha d'autoritzar expressament l'òrgan concedent. En aquest cas es té en compte la finalitat dels ajuts i la prioritat de protecció de la plantilla de treballadors amb discapacitat.

 46. Comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies les subrogacions dels treballadors i treballadores que es duguin a terme per fusions, absorcions, successió d'empresa o qualsevol altra causa reconeguda en dret, produïdes entre centres especials de treball de Catalunya i que afectin treballadors amb discapacitat pels quals s'ha percebut aquesta subvenció. En aquests casos les entitats ho han de comunicar a l'òrgan concedent, el qual ha de dictar, si escau, una resolució que reculli la nova situació pel que fa a la subvenció atorgada.

 47. Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades.

 48. Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària, així com dels estats comptables i els registres específics que exigeix aquesta Ordre, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

 49. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i de control.

 50. Reintegrar els fons percebuts en cas de revocació en els supòsits que preveu la base 11 d'aquest annex.

 51. En el cas d'entitats vinculades amb partits polítics, no fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït en favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació del formulari de sol·licitud fins l'acabament de l'activitat subvencionada.

 52. Adoptar les mesures escaients i dur a terme les activitats de prevenció necessàries, incloses les relatives a mètodes de treball i equips i mitjans de protecció, per tal de garantir el nivell més alt de protecció de les condicions de seguretat i salut de les persones que participen en les accions.

 53. Contractar els treballadors amb discapacitat que s'incorporin al centre especial de treball procedents del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya inscrits com a demandants d'ocupació no ocupats.

 54. Aportar els documents amb les dades a les quals fa referència l'article 13 del Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, que regula els centres especials de treball, en el termini i la forma que disposi la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

 55. Complir amb allò que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

 56. Les persones i les entitats privades han d'informar l'Administració de les activitats relacionades directament amb l'exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics i la percepció de fons públics, i de les activitats que restin dins la supervisió i el control de l'Administració en el cas de serveis d'interès general o universal. També l'han d'informar de les retribucions percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci de l'empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques supera el 25% del volum general de l'empresa.

 57. En cas de contractes del sector públic, s'han d'incloure les obligacions dels adjudicataris de facilitar la informació que estableix la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència.

 58. En el moment de la presentació de la sol·licitud, les persones jurídiques que puguin percebre una subvenció per un import superior a 10.000 euros han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-la pública, d'acord amb els criteris corporatius que s'adoptin, tal com estableix l'esmentada Llei 19/2014, de 29 de desembre.

 59. Complir amb les regles de conducta i els principis ètics corresponents a la comunicació de les situacions de conflictes d'interessos, vulneració dels principis d'igualtat d'oportunitat i lliure competència, accions que posin en risc l'interès públic, respecte als principis de lliure concurrència competitiva, principis, normes i canons ètics propis de les activitats, els oficis i l'avaluació del compliment de l'objecte de la subvenció i la denúncia dels actes que puguin comportar una infracció d'aquestes obligacions.

 60. Les entitats a les quals fan referència els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000,00 euros anuals o almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedents de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000,00 euros, han de complir les obligacions aplicables del títol II de la mateixa Llei.

 61. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

 62. Les entitats sol·licitants han de comprometre's a inserir al mercat ordinari de treball el 5% de la totalitat de la plantilla de les persones amb discapacitat iguals o menors de 50 anys.

  Queden exclosos d'aquest compromís els centres especials de treball que tinguin en la seva plantilla un 90% de treballadors i treballadores amb discapacitats d'especials dificultats dels quals, com a mínim, el 40% siguin contractes indefinits.

 63. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

   

  Base 10

  Justificació

  10.1 Les entitats beneficiàries de les subvencions han de justificar l'aplicació dels fons d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

  10.2 Les despeses dels costos salarials del personal s'han de justificar mitjançant els contractes de treball i la presentació de les nòmines i els documents de cotització a la Tresoreria General de la Seguretat Social amb la documentació corresponent que n'acrediti el pagament (domiciliació bancària del treballador o treballadora o apunt de càrrec de l'extracte bancari) del període subvencionable.

  10.3 El termini per presentar la justificació serà el que es defineixi a les bases específiques de cada línia de subvenció als annexos 2 i 3 d'aquesta Ordre.

  10.4 La convocatòria pot preveure l'aportació de documentació acreditativa del manteniment dels llocs de treball (les nòmines) de forma trimestral o semestral.

   

  Base 11

  Modificació de la Resolució

  L'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució o l'acord de concessió en el cas que les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció s'alterin o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions.

   

  Base 12

  Renúncia

  Les entitats beneficiàries poden renunciar de manera expressa, parcialment o totalment, a la subvenció atorgada, d'acord amb el que estableix l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i fins a la finalització del termini de justificació de l'actuació. A aquest efecte, l'òrgan que la va concedir dictarà la resolució corresponent.

   

  Base 13

  Causes i procediment de revocació

  13.1 L'òrgan concedent, amb la tramitació prèvia del procediment establert legalment, revocarà totalment o parcialment les subvencions concedides amb l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, d'acord amb l'article 100.2 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, modificat per la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives financeres i del sector públic, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  13.2 Són també causa de revocació:

 64. L'obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant les que l'haurien impedit.

 65. L'incompliment total o parcial de l'objectiu que preveu aquesta Ordre per a la concessió de la subvenció.

 66. L'incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes que estableix l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 67. L'incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió de l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 68. L'incompliment de les obligacions que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

 69. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer que preveuen els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents que derivin en la impossibilitat de verificar la destinació donada als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades; o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o ens, públics o privats.

 70. L'incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats beneficiàries, així com dels compromisos assumits per aquestes entitats amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afecti o es refereixi a la manera com s'ha d'aconseguir l'objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció.

 71. L'incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les persones beneficiàries, així com dels compromisos assumits per aquestes últimes, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan se'n derivi la impossibilitat de verificar la destinació donada als fons percebuts.

 72. L'incompliment de les obligacions que estableix la disposició addicional 7 de la Llei 5/2008, quan la subvenció tingui com a beneficiàries empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, d'indicar els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball.

 73. L'incompliment de qualsevol de les obligacions descrites a la base 9 és causa de revocació de la subvenció, sens perjudici d'altres conseqüències possibles que preveu la legislació vigent.

  13.3 Si, com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i control, es constata que s'ha produït alguna de les causes de revocació esmentades anteriorment, s'iniciarà la tramitació del procediment de revocació corresponent, d'acord amb el que estableixen els articles 98 i 100 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

  13.4 La resolució d'inici d'expedient esmentada s'ha de notificar a l'entitat perquè, en el termini de 10 dies, formuli les al·legacions que consideri necessàries o proposi els mitjans de prova que consideri oportuns.

  13.5 Amb posterioritat, i immediatament abans que es redacti la proposta de resolució, s'ha d'atorgar a l'entitat el tràmit d'audiència corresponent per tal que, en el termini de 10 dies, al·legui i presenti els documents i les justificacions que consideri oportuns.

  Es pot prescindir d'aquest tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte en la resolució altres fets, al·legacions i proves dels adduïts per l'entitat interessada.

  13.6 Transcorregut el termini esmentat, l'òrgan que va concedir la subvenció, amb la proposta prèvia de l'òrgan instructor, ha d'emetre la resolució corresponent i reclamar el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes indegudament, amb els interessos que correspongui.

  13.7 D'acord amb l'article 104 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, contra la resolució de revocació, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats de l'endemà de la recepció de la notificació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptat de l'endemà de la seva notificació.

   

  Base 14

  Causes de nul·litat i anul·labilitat

  Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Quan l'acte de concessió incorri en algun supòsit de nul·litat o anul·labilitat, l'òrgan concedent ha de procedir a la revisió d'ofici o, si escau, a la declaració de levitat i la impugnació ulterior, de conformitat amb el que estableixen els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

   

  Base 15

  Infraccions i sancions

  En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases reguladores, és d'aplicació el règim d'infraccions i sancions que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció, d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

   

  Base 16

  Caràcter de les subvencions

  16.1 L'atorgament d'aquestes subvencions està condicionat a l'existència i les limitacions pressupostàries i a la transferència de fons per part de l'Estat, així com a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

  16.2 Els ajuts que es puguin concedir no generen cap dret de continuïtat en l'assignació de finançament a les entitats destinatàries per a exercicis successius al que preveu la resolució de concessió.

   

  Base 17

  Publicitat de les subvencions atorgades per part de l'Administració

  17.1 D'acord amb el punt 15 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores, aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, es farà publicitat de les subvencions per al coneixement general de la ciutadania mitjançant l'exposició al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, si les subvencions són d'un import igual o superior a 3.000,00 euros, també les publicarà el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , amb expressió de la convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputen, beneficiari, quantitat concedida i finalitat o finalitats de la subvenció. Així com es disposa a l'article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 94.6 i 96 bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

  17.2 En el supòsit que la quantia de les subvencions sigui inferior a 3.000,00 euros, s'ha de donar publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant la publicació a la secció Ajuts i subvencions atorgats del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ( http://treballiaferssocials.gencat.cat ) i al tauler electrònic ( http://tauler.gencat.cat ).

  17.3 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al portal Transparència.

  17.4 D'acord amb l'article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificat per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres formes de reforma administrativa, s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'extracte de la convocatòria, per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions, un cop s'hagi presentat davant d'aquesta Base de Dades el text de la convocatòria i la informació requerida per a la seva publicació.

   

  Base 18

  Publicitat de les subvencions per part del beneficiari

  El beneficiari de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament de l'actuació objecte de subvenció, d'acord amb l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

   

  Base 19

  Protecció de dades de caràcter personal

  D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries regulades per aquestes bases d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

   

  Base 20

  Règim jurídic aplicable

  20.1 Aquesta subvenció se sotmet al règim fiscal vigent en el moment de l'atorgament.

  20.2 En tot el que no prevegin les bases reguladores aprovades per aquesta Ordre s'ha de procedir d'acord amb el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament general de subvencions, en tot el que tingui consideració de bàsic.

  20.3 En tot el que no prevegin aquestes bases reguladores, cal aplicar la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  20.4 La subvenció de la Línia 1 regulada en aquesta Ordre s'acull a la Decisió de la Comissió de 20 de desembre, relativa a l'aplicació de les disposicions de l'article 106.2 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes estatals en forma de compensació per servei públic concedides a les empreses encarregades de la gestió de serveis d'interès econòmic general (DOUE L 7, d'1.1.2012).

  20.5 La subvenció de la Línia 2 regulada en aquesta Ordre s'acull al Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOCE L187/1, de 26.6.2014).

  No podran ser beneficiaris de les subvencions que es preveuen en aquesta línia d'ajuts, els centres especials de treball que estiguin subjectes a una Decisió de recuperació pendent emesa prèviament per la Comissió Europea mitjançant la qual es declara un ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior. Així mateix, els centres especials de treball beneficiaris de les subvencions previstes en aquesta Ordre no poden ser empreses en crisi als efectes del que estableix el Reglament (UE) 651/2014.

  20.6 Aquesta Ordre de bases s'ha redactat tenint en compte l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

   

   

  Annex 2

  Línia 1: Subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat d'especials dificultats contractades en centres especials de treball que no hagin obtingut subvenció pel programa 2 regulat a l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als centres especials de treball, així com persones amb discapacitats físiques o sensorials amb graus iguals o superiors al 33% i inferiors al 65%, que no hagin obtingut subvenció pel programa 2 de l'Ordre TSF/91/2017

   

  Base 1

  Destinataris

  Els destinataris finals dels ajuts d'aquesta línia 1 són:

  1. Persones amb discapacitat d'especials dificultats contractades en centres especials de treball que no hagin obtingut subvenció pel programa 2 regulat a l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als centres especials de treball.

  2. Treballadors amb discapacitat física o sensorial d'un grau igual o superior al 33% i inferior al 65% contractats en centres especials de treball, que no hagin obtingut subvenció pel programa 2 de l'Ordre TSF/91/2017.

  Aquestes persones han de residir a Catalunya i estar contractades pels centres especials de treball amb establiment permanent a Catalunya.

   

  Base 2

  Quantia de l'ajut i despesa subvencionable

  2.1 La quantia total de l'ajut a cada entitat s'obté de la suma de les operacions següents:

 74. Per als destinataris finals descrits a la base 1.1 d'aquest annex, mitjançant la multiplicació d'una quantia específica, corresponent al 50% del salari mínim interprofessional, que s'establirà a les convocatòries anuals, pel nombre de treballadors i treballadores amb discapacitats de dificultats especials que no hagin obtingut subvenció mitjançant l'Ordre TSF/91/2017, amb contracte de treball vigent amb data 1 de gener de l'any de la convocatòria.

 75. Per als destinataris finals descrits a la base 1.2 d'aquest annex, mitjançant la multiplicació d'una quantia màxima específica, corresponent al 25% del salari mínim interprofessional que s'establirà a les convocatòries anuals, pel nombre de treballadors i treballadores d'aquest centre especial de treball que tinguin una discapacitat física o sensorial igual o superior al 33% i inferior al 65%, amb contractes de treball vigents amb data 1 de gener de l'any de la convocatòria.

  2.2 Aquest import total l'aplicarà cada entitat per subvencionar els costos laborals dels destinataris de l'ajut, amb les especificacions següents:

  Quan la subvenció s'aplica a treballadors...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS