ORDRE TSF/233/2017, d'11 d'octubre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 18 d'octubre de 2017.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Intersindical Alternativa de Catalunya (amb registre d'entrada de data 4 d'octubre de 2017), que estava prevista inicialment des de el dia 16 d'octubre de 2017 fins al dia 20 d'octubre de 2017, de 0.00 a 24:00 hores i que, finalment, en acte de mediació d'11 d'octubre de 2017, només ha quedat convocada per al dia 18 d'octubre de 2017, de 0.00 a 24.00 hores, i que afecta tots els treballadors i treballadores dels centres de treball a Catalunya;

Vist que, d'acord amb el que estableix el Decret 120/1995, de 24 de març, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies té la facultat per determinar els serveis mínims dins de l'àmbit territorial de Catalunya, en el cas de vagues de personal laboral d'empreses, entitats o institucions encarregades de la prestació de serveis essencials sobre els quals recaigui la titularitat de la competència, així com en cas de vagues de personal funcionari, laboral i estatutari que presti els seus serveis en departaments, organismes o entitats de la Generalitat de Catalunya;

Vist que cal distingir entre la fixació de serveis mínims per garantir els drets essencials de la ciutadania, objecte d'aquesta Ordre, i els serveis de seguretat i manteniment, que correspon fixar-los a les empreses una vegada escoltada la representació de les persones treballadores; aquests serveis de seguretat i manteniment garanteixen la seguretat de les persones i coses durant la vaga, així com el manteniment i preservació dels locals, maquinària, instal·lacions i matèries primeres, amb l'única finalitat que es pugui reprendre el treball sense dificultat, tan bon punt finalitzi la vaga, tal com estableix l'article 6.7 del Reial decret legislatiu 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball, i jurisprudència constitucional, entre la qual cal citar la sentència 11/1981, de 8 d'abril;

Vist que l'autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir el servei essencial, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l'exercici legítim del dret de vaga, reconegut a l'article 28.2 de la Constitució i jurisprudència d'aplicació;

Vist que els serveis que presten les empreses que cobreixen els números telefònics d'urgències i emergències resulten necessaris i imprescindibles per atendre necessitats vitals i, per això, l'atenció de les urgències d'ordre públic, bombers, policia, violència de gènere, protecció civil, salvament marítim, urgències de serveis sanitaris i altres d'anàlegs s'han de considerar serveis essencials per a la comunitat, i la seva interrupció afectaria drets i béns constitucionalment protegits, ja que mitjançant la comunicació s'atenen els serveis esmentats; en aquest sentit, cal ponderar el dret de vaga en relació amb el drets essencials afectats com són la vida i la integritat física reconeguts a l'article 15 de la CE;

Vist que el subministrament d'energia elèctrica, gas, abastament d'aigua potable, evacuació d'aigües residuals i enllumenat públic són elements imprescindibles per al desenvolupament de les necessitats ciutadanes que afecten la salut, la salubritat i la seguretat públiques i són mitjans necessaris per al desenvolupament d'altres drets, així com per donar servei als centres sanitaris i, en general, a totes aquelles empreses i institucions que presten serveis essencials per a la ciutadania;

Vist que els serveis de vigilància i d'extinció d'incendis són indispensables per mantenir la seguretat de la ciutadania, dret reconegut a l'article 17 de la Constitució, s'haurà de prestar aquest servei ininterrompudament durant la durada de la vaga, i també la prestació a d'altres activitats que requereixin custòdia;

Vist que el servei de transports de mercaderies i viatgers que duen a terme les empreses del sector s'ha de considerar un servei essencial per a la comunitat, ja que la seva interrupció afectaria drets i béns constitucionalment protegits, com són el dret a la circulació que estableix l'article 19 de la Constitució;

Vist que en el cas del transport de mercaderies cal garantir el transport d'aquelles que abasteixen els establiments sanitaris i farmàcies i aquelles que, per la seva naturalesa perible, no siguin susceptibles de conservació més enllà de 24 hores;

Atès que el moviment més elevat de viatgers i desplaçaments es produeix en les anomenades hores punta, coincidint amb les hores d'entrada i sortida de la feina, dels centres d'ensenyament i centres socials i sanitaris i afecta d'una manera especialment greu les persones sense vehicle particular, les persones grans, les persones amb disminució, i les persones que resideixen a zones més aïllades, que són les que substancialment depenen del mitjà col·lectiu de transport, és pel qual cal garantir el desplaçament durant les anomenades hores punta; pel que fa al transport interurbà i Rodalies i Regionals Renfe s'estima adient un tractament durant tot el dia per garantir una mobilitat territorial específica; i, en tot cas, es dóna la possibilitat als diferents operadors perquè el servei es distribueixi de forma irregular per adaptar-lo a l'afluència d'usuaris; pel que fa al transport de persones amb discapacitat i al transport escolar, es manté el servei habitual;

Vist que per garantir la seguretat del trànsit tant en les poblacions com en les carreteres i els túnels és necessari el control permanent de les instal·lacions i els semàfors, i tenir la capacitat d'actuació immediata en cas de situacions de risc, com poden ser accidents, incendis, etc., per fer front a les incidències o emergències que es produeixin;

Vist que a les autopistes cal assegurar les activitats de control i de manteniment, d'assistència i de senyalització d'incidències a causa de la seva relació directa amb la seguretat, per la qual cosa totes aquestes activitats han de ser considerades essencials;

Vist que els mitjans de comunicació i els ens que en depenen tenen, entre d'altres, una funció informativa que cal considerar un dret essencial de la ciutadania, el qual ha de realitzar-se conforme als principis assenyalats a l'article 20 de la Constitució;

Vist que els serveis funeraris s'han de considerar serveis essencials ja que afecten drets com ara la salut i la salubritat, i altres prestacions bàsiques, recollits a l'article 43 de la Constitució, s'ha de garantir la recollida dels difunts quan no es disposi de les instal·lacions adequades que permetin ajornar-ne el trasllat, d'acord amb el que s'exigeix a la Llei de policia mortuòria sanitària i, en cas que se superi la capacitat de les instal·lacions de refrigeració, s'efectuarà el trasllat a les sales de vetlla i al cementiri o la incineradora; segons el cas, caldrà realitzar també la feina de neteja de nínxols, així com les feines de paleta i mantenir una dotació mínima per realitzar els serveis administratius i d'atenció als familiars;

Vist que el servei que presten els centres d'assistència, teleassistència i serveis socials que no depenen directament de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, s'ha de considerar de caràcter essencial per als interessos generals de la comunitat perquè afecta un col·lectiu especialment vulnerable, que depèn de l'assistència de terceres persones per realitzar les seves funcions vitals imprescindibles;

Vist que la vaga afecta entre d'altres activitats un servei tan essencial com és el de la salut i la protecció de la vida, reconeguts als articles 15 i 43 de la Constitució, caldrà disposar la realització d'uns serveis mínims adequats i proporcionals al servei essencial que es garanteix, per tal de donar cobertura a totes les actuacions sanitàries que no admetin demora;

Vist que la dispensa de medicaments de les farmàcies és un servei essencial i prioritari, en tant que té incidència directa en la salut i la vida, s'haurà de garantir el funcionament de les farmàcies de guàrdia;

Vist que de la tasca dels centres educatius també deriva un dret fonamental de la ciutadania com és el dret a la conciliació entre la vida personal i laboral en deixar els seus fills sota la tutela de les llars d'infants i les escoles, així com el dret a la seguretat dels alumnes menors de dotze anys que accedeixen als centres, cal garantir un servei de vigilància i atenció, i vist l'informe del Departament d'Ensenyament;

Vist que cal garantir el servei de restauració, tant si el servei es presta directament per personal del centre com si es subcontracta a empreses de càtering externes, en totes aquelles institucions o residències que garanteixen serveis essencials per a la ciutadania pel fet d'acollir menors, persones amb disminució, persones grans, malalts o reclusos, que no estan capacitats ni en disposició d'organitzar-se de forma autònoma, si bé a les escoles només és necessària la presència d'un nombre mínim de monitors per garantir la seguretat;

Vist que l'Administració de la Generalitat de Catalunya, emparada en la norma constitucional i l'Estatut d'autonomia, presta serveis de caràcter essencial que cal garantir, com ara les funcions d'assistència sanitària i assistència social, de prevenció d'incendis i salvament, de salut pública, ambiental i animal, d'atenció a la infància i l'adolescència o els relatius a l'administració judicial i, tenint en compte que cal garantir l'accés a les dependències administratives, que permetin fer efectius els drets esmentats, a més de permetre l'accés als registres administratius per a totes les actuacions sotmeses a terminis l'incompliment dels quals pugui comportar la pèrdua o perjudicis greus de drets o interessos de terceres persones;

Vist que el dret a la seguretat és un dret essencial de la població, cal garantir els serveis d'extinció d'incendis, salvament i protecció civil en general, així com els controls...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA