ORDRE TSF/252/2017, de 28 de novembre, per la qual es convoquen per a l'any 2017 les subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (Ordre de 28 de novembre, publicada al BOE núm. 291, de 30 de novembre).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

Atesa l'Ordre ESS/1120/2017, de 20 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental;

Atès el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DOGC núm. 7196, d'1.9.2016);

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014);

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm.176, de 25.7.2006), que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Atès el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell;

Atès el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell;

Atesa la Decisió de la Comissió de 20 de desembre de 2011, relativa a l'aplicació de les disposicions de l'article 106.2 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) a les ajudes estatals en forma de compensació per servei públic concedides a algunes empreses encarregades de la gestió de serveis d'interès econòmic general (DOUE L núm. 7, d'11.1.2012);

Vist que en els supòsits de cofinançament pel Fons Social Europeu la documentació justificativa ha de complir els requisits que determinin les normes reguladores de les despeses subvencionables dins del Programa operatiu PO CCI2014ES05SFOP007 en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació per al període 2014-2020 del Fons Social Europeu;

Atès el Reglament delegat (UE) núm. 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que complementa el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu;

Atès el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació al Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament i del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades;

Atesa la Llei orgànica 3/2007, 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (BOE núm. 71, de 23.3.2007);

Atesa la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat (DOGC núm. 6742, de 4.11.2014);

Atesa la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat per al 2017 (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017);

Atès l'Acord del Govern aprovat en la sessió d'1 d'agost de 2017, d'aprovació de la despesa plurianual corresponent a les subvencions objecte d'aquesta convocatòria;

Atès el Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre, per la qual es designa a òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures adreçades al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per l'acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, per la que s'aproven mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució;

A proposta de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa; amb els informes previs de l'Àrea Jurídica de Treball i de Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i en ús de les atribucions que em confereix la normativa,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

Covocar per a l'any 2017 les subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de salut mental.

 

Article 2

Bases reguladores

Les bases reguladores de les subvencions de la present Ordre les estableix l'Ordre ESS/1120/2017, de 20 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (BOE núm. 283, de 21.11.2017).

 

Article 3

Aplicació pressupostària i import convocat

3.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 10.550.000,00 euros, distribuïts de la manera següent:

 1. Any 2017, amb un import màxim de 8.440.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries següents del pressupost de la Generalitat de Catalunya:

  3.376.000,00 euros a càrrec de la partida pressupostària BE15 D/482000100/333 FBEFSE20 del pressupost de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

  5.064.000,00 euros a càrrec de la partida pressupostària BE15 D/481000100/333 FBEFSE20 del pressupost de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

 2. Any 2019, amb un import màxim de 2.110.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries següents del pressupost de la Generalitat de Catalunya:

  844.000,00 euros a càrrec de la partida pressupostària BE15 D/482000100/333 FBEFSE20 del pressupost de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

  1.266.000,00 euros a càrrec de la partida pressupostària BE15 D/481000100/333 FBEFSE20 del pressupost de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

  Les actuacions previstes en aquesta Ordre són elegibles a través del Programa operatiu del Fons Social Europeu de Catalunya 2014-2020 núm. CCI2014ES05SFOP007 amb un cofinançament del 50%.

  3.2 L'atorgament d'aquestes subvencions està condicionat a l'existència de disponibilitat pressupostària, així com a la normativa i la distribució dels recursos dels marcs comunitaris de suport i programes operatius del Fons Social Europeu. La resolució d'atorgament d'aquestes subvencions no pot superar l'import de la convocatòria sens perjudici que s'incrementi d'acord amb l'article 3.4 d'aquesta Ordre.

  Aquestes subvencions també es poden reduir parcialment o totalment, abans que no es dicti la resolució d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera d'acord amb l'article 92.g) bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

  3.3 En el cas que no s'exhaureixin els recursos assignats a alguna o algunes de les partides esmentades, els recursos no assignats es poden destinar a altres partides del mateix pressupost.

  3.4 Aquests imports es poden ampliar mitjançant una resolució de la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, un cop realitzades les modificacions pressupostàries oportunes.

   

  Article 4

  Sol·licituds i termini de presentació

  4.1 El formulari de sol·licitud es pot obtenir al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa ( http://canalempresa.gencat.cat ), o a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya ( http://tramits.gencat.cat ), o a l'apartat Tràmits del portal de Treball ( http://treball.gencat.cat ).

  4.2 Les persones interessades han de presentar el formulari de sol·licitud per via electrònica, acompanyat de la documentació que preveu la base 10 de l'Ordre ESS/1120/2017, de 20 de novembre, a través de Canal Empresa ( http://canalempresa.gencat.cat ) o l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya ( http://tramits.gencat.cat ), o l'apartat Tràmits del portal de Treball ( http://treball.gencat.cat ).

  4.3 El termini de presentació de sol·licituds és de 5 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al Butlletí Oficial de l ' Estat .

   

  Article 5

  Òrgan competent en la resolució i notificació

  5.1 L'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, a proposta de la persona titular de la Subdirecció General de Treball en la Diversitat.

  5.2 El mitjà de notificació i el règim de recursos són els que estableix la base 13 de l'Ordre ESS/1120/2017, de 20 de novembre.

   

  Article 6

  Procediment de concessió

  6.1 El procediment de concessió de les subvencions que regula l'Ordre ESS/1120/2017, de 20 de novembre, és el procediment de concurrència competitiva.

  Amb l'objectiu d'obtenir una convenient distribució diversificada i equilibrada dels recursos disponibles arreu del territori de Catalunya, es distribueix territorialment una part del pressupost, per comarques i grups de comarques, d'acord amb el nombre de persones aturades amb discapacitat a cada comarca. La subvenció s'atorgarà als projectes que hagin obtingut més puntuació en els criteris de valoració que preveu la base 12 de l'Ordre ESS/1120/2017, de 20 de novembre, sempre que sigui igual o superior a 55 punts, segons la disponibilitat pressupostària i la distribució territorial comarcal o grup de comarques. Els imports preassignats per comarca o grup de comarques que s'especifiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

  A continuació, la resta del pressupost i dels romanents de pressupost que s'hagin generat com a conseqüència d'haver quedat deserta una comarca o un grup de comarques, es distribuirà entre les entitats sol·licitants que hagin obtingut atorgament a la primera fase però que hagin demanat més d'un preparador laboral, i entre les entitats restants, mitjançant l'aplicació del barem que estableix la base 12.2 de l'Ordre ESS/1120/2017, de 20 de novembre. Aquesta resta de pressupost i romanents es distribuirà a les entitats esmentades en funció de la puntuació que hagin obtingut fins que s'esgoti. El barem determina un nombre màxim de preparadors laborals per a cadascuna de les franges.

  Com a conseqüència, la quantitat finalment atorgada pot ser inferior a la que l'entitat interessada hagi sol·licitat.

  6.2 L'òrgan encarregat de valorar les sol·licituds és la Comissió Tècnica d'Avaluació, d'acord amb els criteris de valoració i la ponderació que defineix la base 12 de les bases reguladores.

  6.3 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és de sis mesos, a comptar de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  6.4 La resolució s'ha de notificar a l'entitat beneficiària mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ( http://tauler.gencat.cat ), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

  6.5 Contra la resolució de concessió o de denegació de les subvencions, que no exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant la persona titular de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  6.6 En el supòsit que l'entitat beneficiària presenti reformulació del projecte o del pressupost, per ajustar les condicions de la subvenció atorgada, comportarà una resolució d'acceptació de la reformulació del pressupost o projecte i, si escau, l'autorització de subcontractació de les actuacions subvencionables.

   

  Article 7

  Termini d'execució

  Les accions subvencionables dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de salut mental s'han d'iniciar dins l'any de l'exercici pressupostari del seu atorgament, a comptar a partir de l'1 de gener de 2017; i en tot cas, abans del 30 de desembre de l'any de concessió. El termini màxim per a l'execució és de 12 mesos, i han de finalitzar com a màxim el 30 de juny de 2018.

   

  Article 8

  Termini de justificació

  D'acord amb la base 20.9 de l'Ordre ESS/1120/2017, de 20 de novembre, les entitats beneficiàries de les subvencions resten obligades a presentar-ne la justificació, com a màxim tres mesos després d'haver finalitzat les accions; per tant, el termini màxim per presentar la justificació de les accions és el 30 de setembre de 2018.

   

   

  Disposició final

  Entrada en vigor

  Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en els diaris oficials que corespongui.

   

  Contra aquesta Ordre de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat .

  Amb caràcter previ, contra aquesta Ordre de convocatòria, les persones interessades poden interposar recurs de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, davant la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat .

   

  Madrid, 28 de novembre de 2017

   

  Fátima Báñez García

  Ministra d'Ocupació i Seguretat Social

   

   

  Annex

  Distribució territorial de part del pressupost per comarques i grup de comarques en relació amb el nombre de persones amb discapacitat a l'atur

   

  Unitat territorial (comarca o grups de comarques) Nombre de preparadors laborals Nombre de punts d'actuació Pressupost assignat, en euros
  Vall d'Aran, Alta Ribagorça i Pallars Sobirà 1 1 65.000,00
  Pallars Jussà i Noguera 1 1 65.000,00
  Alt Urgell i Solsonès 1 1 65.000,00
  Urgell i Segarra 1 1 65.000,00
  Pla d'Urgell i Garrigues 1 1 65.000,00
  Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta 1 1 65.000,00
  Baix Ebre i Montsià 1 1 65.000,00
  Conca de Barberà i Alt Camp 1 1 65.000,00
  Cerdanya, Berguedà i Ripollès 1 1 65.000,00
  Bages i Moianès 1 1 65.000,00
  Gironès i Pla de l'Estany 1 1 75.000,00
  Alt Empordà 1 1 75.000,00
  Garrotxa 1 1 75.000,00
  Osona 1 1 75.000,00
  Bages 1 1 75.000,00
  Anoia 1 1 75.000,00
  Baix Camp 1 1 75.000,00
  Segrià 1 1 75.000,00
  Baix Empordà 1 1 75.000,00
  Selva 1 1 75.000,00
  Vallès Oriental 1 2 150.000,00
  Vallès Occidental 1 3 225.000,00
  Maresme 1 2 150.000,00
  Barcelona Ciutat 1 10 750.000,00
  Barcelonès (la resta) 1 2 150.000,00
  Baix Llobregat 1 3 225.000,00
  Alt Penedès 1 1 75.000,00
  Garraf 1 1 75.000,00
  Baix Penedès 1 1 75.000,00
  Tarragonès 1 1 75.000,00
  TOTAL     3.350.000,00

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS