ORDRE TSF/252/2017, de 28 de novembre, per la qual es convoquen per a l'any 2017 les subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (Ordre de 28 de novembre, publicada al BOE núm. 291, de 30 de novembre).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

Atesa l'Ordre ESS/1120/2017, de 20 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental;

Atès el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DOGC núm. 7196, d'1.9.2016);

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014);

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm.176, de 25.7.2006), que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Atès el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell;

Atès el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell;

Atesa la Decisió de la Comissió de 20 de desembre de 2011, relativa a l'aplicació de les disposicions de l'article 106.2 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) a les ajudes estatals en forma de compensació per servei públic concedides a algunes empreses encarregades de la gestió de serveis d'interès econòmic general (DOUE L núm. 7, d'11.1.2012);

Vist que en els supòsits de cofinançament pel Fons Social Europeu la documentació justificativa ha de complir els requisits que determinin les normes reguladores de les despeses subvencionables dins del Programa operatiu PO CCI2014ES05SFOP007 en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació per al període 2014-2020 del Fons Social Europeu;

Atès el Reglament delegat (UE) núm. 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que complementa el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu;

Atès el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació al Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament i del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades;

Atesa la Llei orgànica 3/2007, 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (BOE núm. 71, de 23.3.2007);

Atesa la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat (DOGC núm. 6742, de 4.11.2014);

Atesa la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat per al 2017 (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017);

Atès l'Acord del Govern aprovat en la sessió d'1 d'agost de 2017, d'aprovació de la despesa plurianual corresponent a les subvencions objecte d'aquesta convocatòria;

Atès el Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre, per la qual es designa a òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures adreçades al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per l'acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, per la que s'aproven mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució;

A proposta de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa; amb els informes previs de l'Àrea Jurídica de Treball i de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA