ORDRE TSF/253/2017, de 28 de novembre, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 21 de desembre de 2017 (Ordre de 28 de novembre, publicada en el BOE núm. 292, d'1 de desembre).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el dijous dia 21 de desembre de 2017, d'acord amb el Reial decret 946/2017, de 27 d'octubre, de convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució, publicat al BOE núm.261, de 28.10.2017;

Vist el Reial decret 953/2017, de 31 d'octubre, pel qual es dicten normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya 2017 (BOE núm.261, de 28.10.2017);

Vist el que disposa l'article 13 del Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm.92, de 17.4.1999), i als efectes de l'article 37.3.d) del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre (BOE núm.255, 24.10.2015), i dels articles 28.1, 72, 76.4 i 78.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm.147, de 20.06.1985);

Vist el que disposen l'Estatut d'autonomia de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

D'acord amb l'article 6 del Reial Decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designa a òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució (BOE núm.261 de 28.10.2017), d'acord amb la Delegació del Govern, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i el Consell de Relacions Laborals de Catalunya i en virtut de les atribucions que em són conferides,

Disposo:

Article 1

Permís a les persones treballadores que el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral.

1.1 El dijous dia 21 de desembre de 2017 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d'electors, un...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA