ORDRE TSF/276/2016, de 17 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'activitats en matèria de promoció de l'acció sindical en l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D'acord amb l'article 45.3 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC), correspon a la Generalitat, en matèries de la seva competència, l'exercici de l'activitat de foment, i amb aquesta finalitat pot atorgar subvencions amb càrrec a fons propis (article 114 de l'EAC).

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fa públiques les bases que han de regular les subvencions per al desenvolupament d'activitats en matèria de promoció sindical que duguin a terme organitzacions sindicals a Catalunya.

L'objecte dels ajuts econòmics són les accions d'informació, assistència tècnica, formació i promoció sindical per gestionar activitats i serveis dirigits a la integració i la promoció social, professional i laboral dels treballadors i treballadores.

Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que n'aprova el Reglament;

Atès el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Atesa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per regular la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques;

Atesa la Llei 17/2015, de 21 de juny, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Atesa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;

Atès el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016, així com la Llei 2/2015, d'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015;

Atesa l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Atès l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb l'informe previ de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i en ús de les facultats que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions a les organitzacions sindicals per a la promoció de l'acció sindical en l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals que consten com a annex a aquesta ordre. En tot allò que no es reguli en aquestes bases, serà d'aplicació l'annex 1 de l'Ordre TSF/75/2016, de 7 d'abril, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre EMO/226/2015, de 17 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'activitats en matèria de promoció sindical i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

Disposició transitòria

Les subvencions atorgades en base a l'Ordre EMO/226/2015, de 17 de juliol, es continuen regint per aquesta disposició.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 17 d'octubre de 2016

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'activitats en matèria de promoció de l'acció sindical en l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals a Catalunya.

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquesta Ordre és regular la concessió de subvencions per al desenvolupament d'activitats en matèria de promoció de l'acció sindical en l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals a Catalunya.

Base 2

Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les organitzacions sindicals que disposin d'un nombre mínim de representants escollits en l'àmbit de Catalunya que determini la convocatòria corresponent.

Base 3

Requisits per obtenir la condició de beneficiària

Les entitats sol·licitants han de complir els requisits següents, el compliment dels quals s'ha d'acreditar d'acord amb el que s'estableix a la base 6:

 1. Donar ocupació, almenys, al 2% de treballadors o treballadores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors o treballadores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel que es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat (BOE núm. 94, de 20.4.2005), i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a cinquanta persones.

 2. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, previ a la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.

 3. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

 4. Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.

 5. Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

 6. No haver estat sancionades, per resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de persones discapacitades o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost; o bé, si han estat sancionades, haver aplicat les mesures correctores previstes o abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

 7. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 8. Acreditar que es disposa d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

 9. Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors o treballadores, aquestes han d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

 10. Complir l'obligació de respectar la igualtat efectiva de dones i homes, i no haver estat sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere, de conformitat amb l'article 11 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

 11. Tenir els estatuts de l'organització sindical dipositats en l'oficina de dipòsit d'estatuts d'associacions sindicals i empresarials corresponent.

 12. Qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

  Requisits específics

  Disposar d'un nombre mínim de representants escollits en l'àmbit de Catalunya d'acord amb la convocatòria corresponent. Aquest requisit s'acredita a través del certificat que emet la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  Base 4

  Quantia

  La totalitat de l'import destinat a aquests ajuts s'ha de distribuir proporcionalment entre les entitats sol·licitants en funció del nombre de representants sindicals escollits...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA