ORDRE TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Estratègia catalana per l'ocupació 2012–2020, d'acord amb l'Estratègia Europa 2020 i l'Estratègia espanyola d'activació per a l'ocupació pel període 2014-2016, marca entre els eixos estratègics prioritaris augmentar la participació en el mercat laboral i reduir l'atur, així el Pla de desenvolupament de polítiques d'ocupació 2014–2016 inclou com a serveis ocupacionals les oportunitats d'ocupació que són els serveis i programes que comporten una experiència professional, es desenvolupen en un entorn real de treball, permeten la qualificació per a la inserció laboral i donen resposta a les necessitats de les persones que formen part de col·lectius que, de manera conjuntural o estructural, presenten especials dificultats d'inserció laboral, bé sigui pel temps que porten en situació d'atur, per seu escàs nivell de qualificació, per la manca d'experiència professional o per una combinació de tots aquests factors.

En aquest context, des de l'any 2013 el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha impulsat el Programa Treball i Formació adreçat a les persones en situació d'atur de llarga durada per afavorir-ne la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat. Durant aquests anys s'han impulsat varies bases reguladores per a la concessió dels ajuts destinats a promoure, any rere any, aquest Programa amb la col·laboració de les administracions locals i les entitats sense ànim de lucre. Enguany es publiquen unes noves bases reguladores amb vocació de marc normatiu estable, que partint de l'experiència acumulada des de l'inici del Programa, es proposen millorar qualitativament la política activa d'ocupació de foment de l'ocupació i es proposen unificar les condicions i simplificar el procediment de sol·licitud dels ajuts, la gestió de les actuacions i la justificació de les subvencions.

En aquest sentit les noves bases reguladores del Programa revisen les accions d'experiència laboral, que són la part substancial del Programa, ja que faciliten a les persones participants la realització d'una activitat remunerada malgrat que els béns o serveis fruit de la seva tasca no siguin, si més no inicialment, del tot competitius com a conseqüència de la situació d'inactivitat laboral viscuda i/o manca de qualificació adequada. Aquestes accions requeriran, per part de l'entitat que actua com a empresa, que faciliti a la persona contractada l'entrenament necessari per a portar a terme les tasques assignades i, igualment, haurà de recolzar a aquesta persona, durant el període de contracte, per obtenir el rendiment exigit, sempre prioritzant els interessos de la persona envers a la millora de la seva ocupabilitat. Les noves bases reforcen encara més les accions d'experiència laboral, ampliant la durada dels contractes de treball adreçats a les persones en situació d'atur; establint una durada d'entre 6 i 12 mesos, als efectes de facilitar accions més llargues quan la situació de les persones a qui s'adreci la convocatòria ho requereixi. D'altra banda, es revisen les accions formatives aparellades que es realitzen durant el contracte de treball i dins la jornada laboral. Aquestes accions tenen el propòsit de fomentar en les persones destinatàries del Programa la formació permanent al llarg de la vida com a mitjà per millorar els seus coneixements, les seves competències i les seves aptituds amb una perspectiva personal, cívica, social i/o relacionada amb l'ocupació, alhora que garantir el dret a la formació de les persones treballadores. Quan sigui possible s'orienta cap a una formació professionalitzadora, preferentment conduent a un certificat de professionalitat, però es preveu la possibilitat d'altra formació quan es consideri que les persones a qui es destinen les actuacions no podran accedir a la formació d'un certificat de professionalitat de nivell 1. L'objectiu de les accions formatives és fomentar el caràcter indissociable del treball i la formació en el desenvolupament personal i laboral de les persones treballadores . Finalment, respecte a les accions de coordinació i suport tècnic, es redefineix el seu contingut amb l'objecte de facilitar a l'entitat beneficiaria de la subvenció la gestió del Programa en els processos de selecció de les persones participants, gestió de nòmines i Seguretat Social, gestió de la formació i correcte justificació dels ajuts. Aquestes accions es poden portar a terme per part de personal tècnic de nova contractació o bé per part de personal membre de la pròpia entitat.

Les noves bases permeten adaptar les convocatòries d'ajuts a les variants necessitats del mercat laboral, especialment adaptar-les a les persones destinatàries i adaptar-ne les condicions de les accions a realitzar, així com també adaptar-les a les disponibilitats pressupostàries i fons de finançament.

D'altra banda, les noves bases introdueixen, en el cas dels ajuts a les administracions locals, la quantia de la subvenció en base a un mòdul econòmic per contracte, la qual cosa permet la simplificació dels costos mitjançant un barem estàndard de costos unitari, i en tots els casos que sigui possible, permet la utilització d'un tipus fix per a la imputació de les despeses indirectes, la qual cosa simplifica i agilita la justificació dels ajuts i la correcte gestió pressupostària.

Vist el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell;

Vist el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell;

Vist el Programa Operatiu Fons Social Europeu de Catalunya 2014-2020, núm. CCI2014ES05SFOP007, aprovat per Decisió d'execució de la Comissió Europea de 17 de desembre de 2015;

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Vista la Llei 30/2015, de 9 de setembre, que regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral;

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'Ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vista la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Vista la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència;

Vist l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre;

Vista l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Vist l'Acord relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, de 7 de setembre de 2016, pel qual s'estableix la retribució de les persones en atur que participen en les accions d'experiència laboral i formació del programa Treball i Formació, que siguin contractades per les entitats locals de Catalunya, amb la doble finalitat d'incentivar llur contractació, així com de millorar-ne la qualitat mitjançant la garantia de suficiència retributiva, signat conjuntament per la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, Comissió Obrera Nacional de Catalunya, Unió General de Treballadors de Catalunya i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Vist el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2015, mentre no entri en vigor els del 2016

Vistos els informes de l'Àrea Jurídica d'Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació que es detallen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Disposició addicional

S'autoritza a la persona titular de la direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a dictar les disposicions que consideri oportunes per al desenvolupament d'aquesta Ordre.

Aquesta Ordre de bases s'entendrà automàticament modificada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica que amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar.

Les referències a la normativa de concreta aplicació, s'entendrà feta per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.

Disposició transitòria

Les subvencions atorgades d'acord amb la disposició que deroga aquesta Ordre es continuaran regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.

Disposició derogatòria

Queden derogades l'Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA