ORDRE TSF/30/2020, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El 10 de setembre de 2015, es va publicar al BOE, la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

Mitjançant l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, es van aprovar les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

El 5 de juliol de 2017 es va publicar el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, que regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en el àmbit laboral. Aquest Reial decret va limitar la participació de les persones treballadores desocupades en els programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades al 30% del total dels participants programats, i amplia fins a 30 el nombre màxim de persones que poden participar en un grup d'una acció formativa presencial. Així mateix, considera modalitat de teleformació a aquella acció formativa de la qual la part presencial sigui igual o inferior al 20% de la seva durada total.

Vistos els canvis introduïts pel Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, i per poder implementar un règim de concessió i justificació mitjançant la modalitat d'acreditació per mòduls econòmics específics, el 3 d'agost de 2018 es va publicar al DOGC l'Ordre TSF/136/2018, de 30 de juliol, de modificació de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Posteriorment, s'han publicat l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, l'Ordre TMS/283/2019, de 12 de març, per la qual es regula el Catàleg d'Especialitats Formatives en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral; i l'Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, per la qual es regula el Registre Estatal d'Entitats de Formació del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, així com els processos comuns d'acreditació i inscripció de les entitats de formació per impartir especialitats formatives incloses en el Catàleg d'Especialitats Formatives.

La incorporació de les modificacions introduïdes per les esmentades Ordres i la conveniència d'integrar en un sol text les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, fan necessària la publicació d'aquesta nova Ordre.

La principal novetat d'aquesta Ordre és l'aposta per consolidar un model de qualitat de la formació professional per a persones treballadores ocupades, que està publicat a la web del Consorci. En aquest sentit, cada convocatòria determinarà un Model de Qualitat que abastarà, almenys, els àmbits següents: mecanismes de preparació i gestió de la formació; metodologia d'impartició; formadors i personal expert que es destinen a l'execució del programa de formació; instal·lacions, mitjans i materials didàctics; mecanismes de seguiment, avaluació i control de l'aprenentatge de les diferents accions sol·licitades; suport pedagògic i docent a l'alumnat; mecanismes de seguiment, control i millora contínua del programa de formació; i estratègies de promoció de la formació professional contínua. Aquest Model de Qualitat quedarà reflectit en els criteris de valoració de les sol·licituds de les subvencions.

Així mateix, el Consorci fomentarà la implantació de sistemes i dispositius de millora contínua de la qualitat en les entitats de formació que imparteixin les accions formatives a través de l'avaluació de la qualitat.

També es pretén que les sol·licituds de les subvencions dels programes de formació s'ajustin al que les entitats han acreditat que poden realitzar i que l'atorgament es correspongui amb el que han sol·licitat, d'acord amb la nova metodologia de finançament.

Altrament, també es pot remarcar la regulació que per primer cop es fa de l'aula virtual, entesa com l'entorn d'aprenentatge on la persona tutora-formadora i la persona participant interactuen, de forma concurrent i en temps real, mitjançant un sistema de comunicació telemàtic de caràcter sincrònic, i l'obligació de comunicar en un termini màxim de dos mesos, a comptar des del dia següent a la data de finalització, la certificació de les persones participants de cadascun dels grups de les accions formatives a través de l'aplicació Conforcat.

Finalment, destacar que es preveu un règim de concessió i de justificació mitjançant mòduls específics i, per aquest motiu, s'ha establert un termini màxim de dos mesos per presentar la justificació de la subvenció des de la data de finalització de la darrera acció formativa.

Atesa la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que estableix que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya té la funció de gestionar els programes de formació professional per a l'ocupació i garantir-ne la coordinació amb el sistema de formació i qualificació professional vigent a Catalunya;

Atesa la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals que articula un sistema de formació i qualificació professionals adaptat a les necessitats de les persones i de les empreses;

Atesa la Resolució de 27 d'octubre de 2015, per la qual es fa públic el text refós dels Estatuts del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, que estableixen que el Consorci té com a principal objectiu el desenvolupament de la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la vida, l'adaptació de les persones treballadores i de les empreses a la nova societat basada en el coneixement i el manteniment de la capacitació professional de les persones treballadores en supòsits de canvis i mutacions dels processos productius, en el marc de l'Estratègia Europea d'Ocupació;

Atès que a aquesta Ordre li és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que la desenvolupa, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Vist l'Acord de GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre;

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Vist l'Acord del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya de 28 de novembre de 2019 i l'informe previ de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals, i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, contingudes a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Disposició addicional primera

Aquesta Ordre s'entendrà modificada automàticament per la normativa comunitària, estatal o catalana que amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar.

Les referències a la normativa de concreta aplicació, s'entendrà feta per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.

Disposició addicional segona

S'autoritza a la persona titular de la Presidència del Comitè Executiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya a dictar les resolucions de convocatòria corresponents i les disposicions que consideri oportunes per al desenvolupament d'aquesta Ordre.

Disposició transitòria

Els procediments de concessió de subvencions en matèria de formació d'oferta iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Ordre es regiran per la normativa anterior que els sigui d'aplicació.

Disposició derogatòria

Queden derogades l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, per la qual es van aprovar les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i l'Ordre TSF/136/2018, de 30 de juliol, de modificació de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà del dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 de març de 2020

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex 1. Bases reguladores

- 1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular els programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

- 2 Actuacions subvencionables

Les actuacions que es subvencionaran per complir amb l'objecte del programa són:

  1. Els programes de formació transversals, constituïts per accions formatives dirigides a l'obtenció de competències transversals a diversos sectors de l'activitat econòmica per donar resposta a les tendències identificades i afavorir l'ocupabilitat i la mobilitat intersectorial de les persones treballadores.

    Les accions formatives d'aquests programes es classifiquen en àmbits transversals.

  2. Els programes de formació sectorials, constituïts per accions formatives dirigides a la formació de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA