ORDRE TSF/50/2018, de 3 de maig, per la qual es garanteix el servei d'atenció telefònica d'urgències i d'emergències que l'empresa Atento Teleservicios España, SA, presta a la ciutadania (Ordre de 3 de maig, publicada al BOE núm. 109, de 5 de maig).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la convocatòria de vaga presentada pel sindicat CGT a l'empresa Atento Teleservicios España, SA (amb registre d'entrada de 23 d'abril de 2018 al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social), que està prevista per al dia 7 de maig de 2018, en tres franges horàries d'una hora cadascuna (de 0.00 a 1.00 hores, d'11.00 a 12.00 hores i de 17.00 a 18.00 hores), i que afecta tots els treballadors i treballadores de l'empresa;

Vist que el servei que presta l'empresa, entre d'altres, consisteix a cobrir, fonamentalment, l'atenció telefònica d'urgències d'electricitat d'Endesa i d'urgències de Gas Natural, serveis que resulten necessaris i imprescindibles per atendre necessitats vitals, és per això que l'atenció de les comunicacions telefòniques de les urgències i de les emergències, com són les d'avaries de gas i d'electricitat, s'ha de considerar essencial per a la comunitat, perquè la seva interrupció afectaria drets i béns constitucionalment protegits com ara els drets a la vida i a la salut, que reconeixen els articles 15 i 43 de la Constitució Espanyola respectivament.

Vist que l'autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per mantenir els serveis essencials, tenint en compte que aquesta restricció ha d'estar justificada i ser proporcional a l'exercici legítim del dret de vaga, reconegut a l'article 28.2 de la Constitució;

Vist que cal fixar serveis mínims en les comunicacions d'urgències d'avaries de gas i d'electricitat que s'hagin de gestionar sense demora, ja que mitjançant la comunicació s'atenen els serveis esmentats; en aquest sentit, cal ponderar el dret de vaga en relació amb els drets essencials afectats com són la vida i la integritat física que reconeix l'article 15 de la CE i, per tant, es considera adient fixar el 85% del servei per atendre únicament les comunicacions d'urgències i emergències que s'hagin de gestionar sense demora sense fixar serveis mínims per a qualsevol altre servei que presti l'empresa;

Atesa la jurisprudència sobre la matèria, s'han d'adaptar aquests serveis mínims als recents criteris jurisprudencials;

Atès que en vagues anteriors en aquesta empresa i sector s'han dictat l'Ordre TSF/140/2017, de 3 de juliol; l'Ordre TSF/35/2017, de 14 de març; l'Ordre TSF/170/2016, de 22 de juny; l'Ordre TSF/97/2016, de 3 de maig; l'Ordre EMO/224/2015, de 16 de juliol; l'Ordre EMO/211/2015, de 10 de juliol, i l'Ordre EMO/55/2015, de 23 de març, que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA