ORDRE TSF/52/2018, de 9 de maig, per la qual es garanteix el servei d'atenció telefònica d'urgències i d'emergències que l'empresa Atento Teleservicios España, SA, presta a les empreses Endesa i Gas Natural per donar aquest servei a la ciutadania (Ordre de 9 de maig, publicada al BOE núm. 115, d'11 de maig).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la convocatòria de vaga presentada pel sindicat CGT a l'empresa Atento Teleservicios España, SA (amb registre d'entrada de 30 d'abril de 2018 a la Direcció General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), que, convocada des de les 0.00 hores de tots els dissabtes fins a les 23.59 dels diumenges, s'iniciarà el dia 12 de maig de 2018, amb caràcter indefinit, i que afecta tots els treballadors i treballadores de l'empresa en el centre de treball de Glòries de la ciutat de Barcelona;

Vist que el servei que presta l'empresa, entre d'altres, consisteix a cobrir, fonamentalment, l'atenció telefònica d'urgències d'electricitat d'Endesa i d'urgències de Gas Natural, serveis que resulten necessaris i imprescindibles per atendre necessitats vitals; és per això que l'atenció de les comunicacions telefòniques de les urgències i de les emergències, com són les d'avaries de gas i d'electricitat, s'ha de considerar essencial per a la comunitat, perquè la seva interrupció afectaria drets i béns constitucionalment protegits com ara els drets a la vida i a la salut, que reconeixen els articles 15 i 43 de la Constitució Espanyola, respectivament.

Vist que l'autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per mantenir els serveis essencials, tenint en compte que aquesta restricció ha d'estar justificada i ser proporcional a l'exercici legítim del dret de vaga, reconegut a l'article 28.2 de la Constitució;

Vist que cal fixar serveis mínims en les comunicacions d'urgències d'avaries de gas i d'electricitat que s'hagin de gestionar sense demora, ja que mitjançant la comunicació s'atenen els serveis esmentats; en aquest sentit, cal ponderar el dret de vaga en relació amb els drets essencials afectats com són la vida i la integritat física que reconeix l'article 15 de la CE i, per tant, es considera adient fixar el 85% del servei per atendre únicament les comunicacions d'urgències i emergències que s'hagin de gestionar sense demora sense fixar serveis mínims per a qualsevol altre servei que presti l'empresa;

Atesa la jurisprudència sobre la matèria, s'han d'adaptar aquests serveis mínims als recents criteris jurisprudencials;

Atès que en vagues anteriors en aquesta empresa i sector s'ha dictat l'Ordre TSF/140/2017, de 3 de juliol i l'Ordre TSF/35/2017, de 14 de març, que cal tenir-les en compte com a antecedents;

Vist que en l'acte de mediació de 3 de maig de 2018 les parts...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA