ORDRE TSF/63/2019, de 3 d'abril, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 28 d'abril de 2019.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atesa la convocatòria d'eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat el diumenge dia 28 d'abril de 2019, d'acord amb el Reial decret 129/2019, del 4 de març, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d'eleccions, publicat al BOE núm. 55, de 5.3.2019;

Atès el que disposa l'article 13 del Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92, de 17.4.1999), i als efectes de l'article 37.3.d) del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (BOE núm. 255, de 24.10.2015) , i dels articles 28.1, 72, 76.4 i 78.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral (BOE núm.147, de 20.06.1985), amb les corresponents modificacions;

Atès el que disposen l'Estatut d'autonomia de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en virtut de les atribucions que em són conferides,

Ordeno:

Article 1

Permís a les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal

1.1 El diumenge dia 28 d'abril de 2019 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d'electors i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal d'acord amb el que preveu l'article 37.1 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui perquè puguin exercir el seu dret al vot en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat.

1.2 El permís esmentat té caràcter de no recuperable i es retribueix amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.

1.3 No cal concedir el permís esmentat a les persones treballadores que realitzin una jornada que coincideixi parcialment amb l'horari d'obertura dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores. Si és de més de dues hores i menys de quatre, es concedirà un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, s'ha de concedir el permís...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA