ORDRE TSF/65/2019, de 4 d'abril, per la qual es garanteix el servei essencial de transport de viatgers que efectua l'empresa Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, a Barcelona i a la seva àrea d'influència.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vist l'escrit de convocatòria de vaga presentat pel Comitè d'Empresa de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (amb registre d'entrada de 25 de març de 2019), que està prevista per als dies 8 i 29 d'abril de 2019 i que, amb aturades de quatre hores, es durà a terme en diferents franges que varien en funció del personal i que s'especifiquen a continuació: des de les 2.00 a les 6.00 hores per al torn 3; de 6.00 a 10.00 hores en el torn 1 i torn 4; de les 16.00 a les 20.00 hores en el torn 2 (incloent MOTI i ICOM d'última hora) i torn 5; T8 realitzaran l'aturada des del seu inici de jornada fins les 20.00 hores i de 21.35 a 23.35; el personal amb jornada EURO realitzarà l'aturada de 10.30 a 14.30 hores; els torns intermedis de Material Mòbil les 4 ultimes hores del seu servei;

Vist que el servei de transport de viatgers que efectua l'empresa Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, a Barcelona i a la seva àrea d'influència, cal considerar-lo un servei essencial per a la comunitat, ja que la seva interrupció afectaria el dret a la lliure circulació que recull l'article 19 de la Constitució espanyola;

Vist que l'autoritat governativa ha d'establir les mesures necessàries per mantenir-ne el servei essencial, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l'exercici legítim del dret de vaga que reconeix l'article 28.2 de la Constitució;

Vist que el transport públic suburbà és un element indispensable en l'entorn ciutadà que permet que es desplacin diàriament un gran nombre de viatgers, que garanteix el dret a la mobilitat i facilita l'accés als llocs de treball, als de residència, als centres hospitalaris, als comerços i als centres d'activitat econòmica, social i cultural, raó per la qual constitueix un mitjà necessari per al desenvolupament d'altres drets, tot i l'existència d'altres mitjans de transport públic;

Vist que el moviment de viatgers i els desplaçaments s'han anat diversificant en els últims anys i les hores d'entrada i sortida de la feina, ja sigui als centres de treball de la indústria ja sigui a les oficines i als comerços, i als centres d'ensenyament i als centres socials i sanitaris, no es produeixen únicament en les anomenades hores punta, sinó que hi ha una distribució al llarg del dia que es tendeix a homogeneïtzar, motivada, entre altres factors, per les jornades intensives, les flexibilitats horàries i la conciliació de la vida...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA