ORDRE TSF/8/2019, de 15 de gener, de modificació de l'annex de l'Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, estableix un sistema de serveis socials a Catalunya que s'articula per mitjà d'una cartera de serveis que determina el conjunt de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques, que conformen la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, el qual integra també les prestacions que preveu la Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA