ORDRE TSF/85/2016, de 20 d'abril, per la qual es garanteix el manteniment dels serveis essencials que presta l'empresa Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la comunicació de vaga presentada pel Comitè d'Empresa de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (mitjà televisió) (amb registre d'entrada de 7 d'abril de 2016), que està prevista per al dia 23 d'abril de 2016, des de les 14.00 fins a les 15.30 hores i des de les 20.30 fins a les 21.30 hores; per al dia 26 d'abril, des de les 14.00 fins a les 15.30 hores i des de les 20.00 fins a les 21.00 hores; i per al dia 2 de maig, des de les 14.30 fins a les 15.30 hores i des de les 20.30 fins a les 22.00 hores, i que afecta tota la plantilla del mitjà televisió de l'empresa;

Vista la comunicació de vaga presentada pel Comitè d'Empresa de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (mitjà ràdio) (amb registre d'entrada de 7 d'abril de 2016), que està prevista per al dia 23 d'abril de 2016, des de les 14.00 fins a les 15.30 hores i des de les 20.30 fins a les 21.30 hores; per al dia 26 d'abril, des de les 14.00 fins a les 15.30 hores i des de les 20.00 fins a les 21.00 hores; i per al dia 2 de maig, des de les 14.30 fins a les 15.30 hores i des de les 20.30 fins a les 22.00 hores, i que afecta tota la plantilla del mitjà ràdio de l'empresa;

Vist que Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (fruit de la fusió de les empreses públiques Televisió de Catalunya, SA, i Catalunya Ràdio, SRG, SA), és una empresa pública, creada per la Llei 10/1983, de 30 de maig, sotmesa als principis generals d'informació objectiva, veraç i imparcial, el de respectar la llibertat d'expressió i el pluralisme, i el d'igualtat, entre altres;

Vist que l'autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir el servei essencial, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l'exercici legítim del dret de vaga que reconeix l'article 28.2 de la Constitució;

Atès que la Constitució, a l'article 20, emmarcat en la secció sobre els drets fonamentals i les llibertats públiques, regula el dret a la informació, a expressar i difondre lliurement el pensament, les idees i les opinions per qualsevol mitjà, a rebre lliurement la informació i, a l'apartat tercer, preveu la funció informativa dels mitjans de comunicació social dependents d'entitats públiques, els quals estan obligats a respectar el pluralisme en la societat i la informació en les diferents llengües;

Vist que els plans d'emergència de protecció civil inclouen la intervenció dels mitjans de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA