ORDRE TSF/95/2019, de 9 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Catalunya (SOC – campanya agrària).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Anualment, les campanyes agràries a Catalunya comporten un flux important de persones temporeres, fet que en molts casos aconsella la intervenció de les administracions públiques per tal de donar resposta i acompanyament a les diferents necessitats i problemàtiques que es generen al voltant d'aquests fluxos de persones.

En aquest sentit, des del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya es considera aquest context adequat per tal d'impulsar un programa de foment a la contractació, i oferir així una experiència professionalitzadora a persones desocupades en l'àmbit de la mediació, la intermediació i el suport i l'acolliment als col·lectius de persones temporeres que s'adrecen als diferents municipis on es desenvolupen les campanyes agràries del territori català. Aquest programa incorpora una formació transversal per tal dotar a les persones desocupades que hi participen de coneixements que estiguin relacionats directament amb les necessitats que es generen en el context de les campanyes agràries.

D'altra banda, el programa s'incardina com una acció més des de l'àmbit de l'ocupació, en un objectiu més ampli establert a la Resolució 129/XII del Parlament de Catalunya, de 30 d'octubre de 2018 que insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a establir una estratègia conjunta amb els ajuntaments i consells comarcals, entitats socials especialitzades, diferents departaments de la Generalitat i altres experts del món local, per analitzar les problemàtiques i proposar millores estructurals sobre la gestió de les condicions de les persones treballadores temporeres. Així mateix, es garantirà la participació dels agents socials i econòmics més representatius de Catalunya en els espais de concertació, per tal d'elaborar propostes relatives a la implementació i millora de les campanyes agràries a Catalunya.

En aquest sentit l'afluència de persones desocupades a les campanyes agràries obeeix a dues dinàmiques molt diferenciades. Una de persones temporeres amb contracte de treball ja concertat i que es dirigeixen a l'explotació agrària on treballaran i, una altra, la de les persones que acudeixen per cercar una feina que no tenen concretada prèviament.

És aquest darrer col·lectiu el que presenta unes condicions de més alta vulnerabilitat i que requereixen, per tant, d'una actuació per tal de millorar qualitativament la gestió de la contractació i facilitar l'acolliment i l'estada d'aquestes persones temporeres durant el seu contracte de treball.

Per tant, i com a objectius específics d'aquesta Ordre es pretén facilitar l'adquisició de competències professionals associades a l'entorn laboral de la campanya agrària, suposant una millora en la seva qualificació i les seves oportunitats d'inserció i a la vegada, disposar d'un major nombre de persones expertes en la gestió i l'acompanyament de les persones temporeres en les diferents campanyes agràries de l'àmbit local català.

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i bon govern;

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vista la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Vista la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia;

Vista la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència;

Vista l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Vistos els informes de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 27.e.bis) de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores de les subvencions per al foment de la contractació amb formació de persones desocupades, per tal de facilitar-los una experiència professional i una expertesa en el marc de la gestió de les campanyes agràries a Catalunya. Les bases reguladores es detallen en l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Disposició addicional primera

Aquesta Ordre s'entendrà automàticament modificada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica que amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar.

Les referències a la normativa de concreta aplicació, s'entendran fetes per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.

Disposició addicional segona

S'autoritza a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a dictar les resolucions de convocatòria corresponents i les disposicions que consideri oportunes per al desenvolupament d'aquesta Ordre.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 9 de maig de 2019

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex 1

Bases reguladores

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular les subvencions del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per al foment de la contractació amb formació per donar una experiència professional i expertesa a persones desocupades, en el marc de la gestió dels fluxos de les persones temporeres que participen en la gestió de les campanyes agràries de Catalunya.

Base 2

Actuacions subvencionables

Es consideren actuacions subvencionables les següents:

2.1 En el marc de la mesura de foment de la contractació, actuacions de contractació de persones desocupades.

2.2 En el marc de la mesura de formació, actuacions de formació professional per a l'ocupació, vinculades al Catàleg d'Especialitats Formatives previstes a la Llei 30/2015, de 9 de setembre, adreçades a les persones contractades.

Les actuacions previstes a l'apartat anterior s'hauran de desenvolupar d'acord amb la base 5 d'aquest annex.

Base 3

Entitats beneficiàries

3.1 Podran ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya següents:

 1. Les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, en l'àmbit de la intermediació sociolaboral de la Campanya agrària, que es determinin en cada convocatòria.

 2. Les organitzacions empresarials amb seu i/o activitat en el territori, en l'àmbit de la intermediació de la Campanya agrària, que determini la resolució de convocatòria.

 3. Les organitzacions sindicals amb seu i/o activitat en el territori, en l'àmbit de la intermediació de la Campanya agrària, que determini la resolució de convocatòria.

  3.2 La resolució de convocatòria determinarà les entitats que, entre les anteriors, podran participar.

  Base 4

  Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

  4.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els que es determinen tot seguit:

 4. Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'organisme concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda, per tal d'informar sobre la concurrència d'ajuts per la mateixa activitat.

 5. Complir la normativa sobre propietat intel·lectual, en cas de realitzar l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d'autor.

 6. En cas d'entitats sense ànim de lucre, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

 7. Complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.

 8. Complir amb l'obligació d'indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per a prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, per aquelles entitats beneficiàries que siguin empreses amb 25 o més persones treballadores, i també d'acord amb el que indica l'article 48 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, referit a les mesures específiques per a la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe en el treball.

 9. Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

 10. No haver estat sancionades amb la sanció accessòria de pèrdua o exclusió a l'accés d'ajudes, bonificacions i beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació o formació professional per a l'ocupació prevista en els articles 46 i 46 bis del Reial decret...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA