ORDRE TSF/96/2020, de 18 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als centres especials de treball.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En data 19 de maig de 2017 es va publicar al DOGC l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores generals i específiques per a la concessió de subvencions als centres especials de treball.

L'annex 3 d'aquesta Ordre estableix les bases específiques de les subvencions destinades a fomentar la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball.

Les subvencions per mantenir llocs de treball de persones amb discapacitat als centres especials de treball, en aplicació de la normativa esmentada, referencien la seva quantia en funció del salari mínim interprofessional vigent en cada moment. Aquestes subvencions van resultar afectades pel Reial decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional en 900 euros mensuals, l'aprovació del qual va suposar un augment interanual del 22,3% del salari mínim interprofessional respecte al vigent l'any 2018, que era de 736 euros mensuals.

L'augment del salari mínim interprofessional esmentat va generar inconvenients als centres especials de treball per poder mantenir els llocs de treball de les persones amb discapacitat amb especials dificultats que tenien contractades, a causa de l'increment dels costos salarials que se'n va derivar. Per aquest motiu, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social va considerar convenient publicar l'Ordre TMS/805/2019, de 23 de juliol, per la qual s'incrementen, amb caràcter extraordinari, les subvencions destinades al manteniment de llocs de treball de persones amb discapacitat als centres especials de treball, establertes en l'Ordre de 16 d'octubre de 1998, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió dels ajuts i subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i treball autònom. Per mitjà d'aquesta Ordre s'augmenta el percentatge de finançament de les subvencions per mantenir llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials de treball del 50 al 55% del salari mínim interprofessional, si bé només per al supòsit de persones amb una discapacitat greu que comporti especials dificultats d'accés al mercat ordinari de treball.

L'Ordre TMS/805/2019, de 23 de juliol, descriu aquesta actuació com a extraordinària i la preveu exclusivament per a l'any 2019.

Atès que a Catalunya les bases que regulen aquest...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA