ORDRE VEH/120/2016, de 17 de maig, per la qual es regula la proposta d'autoliquidació de la taxa fiscal del joc que grava les màquines o aparells automàtics aptes per al joc, i es centralitza en els òrgans de la Delegació Territorial de Barcelona de l'Agència Tributària de Catalunya la competència per a la seva gestió, recaptació i inspecció.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Agència Tributària de Catalunya ha anat implementant l'ús dels mitjans electrònics en les actuacions d'aplicació dels tributs que gestiona, ampliant de manera progressiva el catàleg de tràmits que la ciutadania pot realitzar a través de la seva oficina virtual, atesos els avantatges que aquest canal de comunicació presenta respecte dels canals tradicionals.

Mitjançant aquesta ordre es regula el procediment pel qual l'Agència Tributària de Catalunya, a través de la seva oficina virtual, ha de facilitar al subjecte passiu de la taxa fiscal que grava les màquines recreatives i d'atzar una proposta d'autoliquidació per a cada període de liquidació, amb les dades de què disposa l'Administració tributària. La proposta d'autoliquidació obtinguda mitjançant aquest procediment podrà ser modificada o, si escau, confirmada pel subjecte passiu, el qual podrà realitzar la seva presentació i pagament per mitjans telemàtics, o bé presencialment a les entitats col·laboradores.

Finalment, se centralitza en els òrgans de la Delegació Territorial de Barcelona de l'Agència Tributària de Catalunya la competència per a la gestió, recaptació i inspecció de la taxa que grava les màquines o aparells aptes per al joc. Se simplifica, d'aquesta manera, el compliment de les obligacions tributàries per part dels contribuents, els quals hauran de realitzar una única presentació per a cada període impositiu, amb independència de la distribució territorial de les màquines recreatives de les quals siguin titulars.

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Proposta d'autoliquidació de la taxa fiscal que grava l'explotació de màquines o aparells automàtics aptes per al joc

  1. L'Agència Tributària de Catalunya ha de posar a disposició dels subjectes passius de la taxa fiscal sobre el joc que grava l'explotació de màquines o aparells automàtics aptes per al joc, una proposta d'autoliquidació per a cada període impositiu de l'impost, ja sigui per a autoliquidar màquines autoritzades en períodes anteriors, màquines de nova autorització o bé màquines que es vagin a transmetre, la qual s'obtindrà a través de l'oficina virtual de l'Agència Tributària de Catalunya.

  2. L'elaboració per part de l'Agència Tributària de Catalunya de la proposta d'autoliquidació i la seva posada a disposició de l'obligat tributari només té caràcter informatiu i no exonera el subjecte passiu de l'obligació de determinar el deute tributari...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA