ORDRE VEH/165/2019, d'1 d'agost, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici pressupostari del 2019.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA
ORDRE VEH/165/2019, d'1 d'agost, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici pressupostari
del 2019.
Des del darrer pressupost aprovat el 2017, han coincidit diversos factors que fan incrementar els costos de
prestar els serveis públics a un nivell de servei equiparable al 2017 (increments retributius, augment de la
població de referència, increment de costos de tractaments mèdics, etc.) i també han aparegut noves
necessitats a les quals cal donar resposta. Per tal de poder fer front a aquestes circumstàncies, el 9 d'abril, el
Govern va aprovar un acord pel qual s'aproven determinades actuacions davant la situació de pròrroga
pressupostària del 2019 que es materialitzen en un pla d'acció. Els objectius del pla són, d'una banda, el
manteniment del nivell de prestació dels serveis públics fonamentals i, de l'altra, el compliment dels
compromisos ineludibles de despesa.
Pel que fa als ingressos, cal remarcar que els recursos que provenen de les bestretes del model de
finançament, de moment, estan prorrogats, segons la comunicació feta pel Ministeri d'Hisenda el 10 de gener
de 2019. S'ha reclamat l'actualització de les bestretes i, també, dels ingressos derivats d'una modificació de la
norma del Suministro Inmediato de Información (SII) de l'IVA que afecta la liquidació del 2017 a percebre el
2019. Tanmateix, fins ara no es té coneixement que se solucionin aquests dos temes que representen una
pèrdua d'ingressos important.
Els objectius de millora de benestar i progrés social s'han de fer compatibles amb els objectius derivats de la
normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Tot i que no es pot deixar de reiterar
l'arbitrarietat en la fixació dels objectius de dèficit entre administracions públiques, contrària, fins i tot, a la
normativa d'estabilitat pressupostària, l'incompliment també comporta efectes negatius per a l'economia i el
benestar. El compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària és una condició necessària per mantenir els
períodes mitjans de pagament dins dels marges establerts per la llei, poder respondre adequadament als
compromisos polítics adquirits i garantir la màxima capacitat executiva per part de la Generalitat. El Govern ja
ha pres mesures per la banda dels ingressos per tal d'incrementar-ne l'import, com ara l'aprovació del Decret
llei 12/2019, de 9 de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal. Ara, i
tenint en compte l'Informe 43/2019 de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF) sobre el
compliment esperat dels objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de despesa 2019 que
recomana fer un seguiment de l'execució pressupostària i fer els ajustos que requereixi el compliment de les
regles fiscals, cal prendre decisions per la banda de la despesa, per la qual cosa es considera necessari avançar
els terminis de la tramitació dels procediments d'execució de la despesa i dels procediments de modificacions
pressupostàries.
En situació de pròrroga pressupostària i per assegurar el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària,
es considera necessari avançar els terminis de la tramitació dels procediments d'execució de la despesa i dels
procediments de modificacions pressupostàries.
Atenent aquests objectius, el context d'aplicació d'aquesta Ordre i els principis de responsabilitat i lleialtat
institucional que imposen les normes de l'àmbit del sector públic, en aquesta Ordre també s'estableixen
mesures sobre el tancament d'operacions comptables de les entitats del sector públic de la Generalitat de
Catalunya, on aquesta participa de forma majoritària o estan adscrites a la Generalitat de Catalunya.
L'article 74 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de
24 de desembre, estableix que l'organització de la comptabilitat pública és competència del conseller o
consellera del departament competent en matèria de finances.
Les fases d'execució del pressupost de despeses, així com els procediments de modificacions pressupostàries
estan regulades al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. L'especificació de les operacions a
realitzar per finalitzar l'exercici comptable es regula cada any mitjançant una ordre del conseller o consellera
competent en matèria d'Economia i Finances.
Atès el que s'ha exposat, a fi de regular amb detall aquestes operacions comptables de tancament de l'exercici
i a proposta de la Intervenció General de la Generalitat,
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 7933 - 6.8.20191/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19214091-2019

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA