ORDRE VEH/189/2016, de 14 de juliol, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya determina, en el seu article 31, les normes a què s'ha d'ajustar l'elaboració dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb aquest context normatiu, aquesta Ordre dicta les normes d'elaboració dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i estableix els criteris generals a què s'ha d'ajustar l'assignació dels recursos públics, l'àmbit institucional, el procediment d'elaboració i la documentació annexa al pressupost.

La convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya, el 27 de setembre de 2015, i la consegüent constitució del nou Parlament, el 26 d'octubre de 2015, han fet impossible la presentació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016 dins els terminis establerts. En conseqüència, s'ha procedit a la pròrroga pressupostària mitjançant el Decret 252/2015, de 5 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016.

El 24 de maig de 2016, el Govern va presentar al Parlament de Catalunya el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2016, però el Ple del Parlament en la sessió del 8 de juny del 2016 va aprovar les esmenes a la totalitat de devolució, per tant la iniciativa legislativa va ser rebutjada.

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 s'elaboren en el marc normatiu constituït per l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat mitjançant la Llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol; la Llei 6/2012, de 17 de maig, d'estabilitat pressupostària; el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre; la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera aprovada per l'Estat espanyol en compliment de les previsions del marc del Pacte d'estabilitat i creixement europeu i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Finalment, aquests pressupostos també estan plenament compromesos amb la política fiscal de la Unió Europea i, per tant, amb l'objectiu d'estabilitat fiscal definit per aquesta.

Per tot això,

Ordeno:

Secció 1

Criteris de programació i pressupostació

Article 1

Criteris generals

1.1 El pressupost de la Generalitat per al 2017 ha de donar compliment a l'objectiu de dèficit públic que estableix la Llei 6/2012, de 17 de maig, d'estabilitat pressupostària.

1.2 Els departaments i les entitats del sector públic de la Generalitat han de continuar ajustant els objectius que cal assolir amb els recursos de què disposen per tal de millorar l'eficàcia i l'eficiència de la despesa pública i han de revisar, si escau, la programació dels compromisos adquirits, per adequar les seves propostes al marc financer actual, per garantir la sostenibilitat financera dels serveis públics que presta l'Administració de la Generalitat.

1.3 L'assignació dels recursos disponibles s'ha de fer d'acord amb les prioritats següents:

 1. Garantir la prestació de les polítiques educatives, sanitàries i socials vinculades a l'estat del benestar, lluitar contra l'exclusió social i potenciar les polítiques d'integració.

 2. Avançar en la creació d'ocupació estable i de qualitat.

 3. Impulsar la competitivitat empresarial, fomentant la innovació, la internacionalització i la recerca.

 4. Promoure mesures per millorar l'eficiència en la despesa.

 5. Avançar en el compliment del principi d'estabilitat pressupostària.

 6. Impulsar mesures relacionades amb el bon govern, la transparència administrativa i l'accés a la informació.

Secció 2

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017

Article 2

Àmbit institucional

2.1 Els pressupostos del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2017 han d'incloure els pressupostos corresponents als organismes següents:

 1. L'Administració de la Generalitat, en la qual s'inclouen el Parlament i els organismes estatutaris i consultius que no disposen de pressupost propi, els departaments del Govern i els fons pressupostaris no departamentals.

 2. Les entitats autònomes de caràcter administratiu i el Servei Català de la Salut.

 3. Les entitats autònomes de caràcter comercial i financer.

 4. Les entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat i les entitats assimilades a efectes pressupostaris.

 5. Les societats mercantils en què la Generalitat participa d'una manera total o majoritària.

 6. Els consorcis amb participació majoritària de la Generalitat i les entitats assimilades.

 7. Les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat.

2.2 Es considera que la participació de la Generalitat en una societat mercantil és majoritària quan aquesta, directament o indirectament, té una participació de més d'un cinquanta per cent del seu capital o disposa de la majoria de drets de vot en els seus òrgans de govern. Pel que fa als consorcis i fundacions, es considera que la participació de la Generalitat és majoritària quan es disposa de la majoria, directa o indirecta, dels drets de vot en els òrgans de govern o en el patronat. A aquest efecte, no computen els drets de vot dels membres que designa el mateix òrgan de govern o patronat.

2.3 Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 han d'incloure, en un annex específic, els pressupostos de les altres entitats que, tot i no estar participades de manera total o majoritària per la Generalitat, han estat classificades dins del sector administració pública de la Generalitat, d'acord amb la metodologia del SEC, llevat de les universitats públiques presencials i els ens que en depenen.

2.4 Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 també han d'incloure, en un annex específic, els pressupostos de tots els consorcis que tot i no estar inclosos entre les entitats de l'apartat 2.1 o 2.3 s'han d'incorporar als pressupostos de la Generalitat, d'acord amb la normativa vigent.

Article 3

Estructura pressupostària

3.1 Els estats d'ingressos i de despeses dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 s'estructuren segons les classificacions següents:

 1. Classificació orgànica i per entitats dels ingressos i de les despeses. La classificació orgànica i per entitats dels ingressos i de les despeses distingeix entre les entitats dels pressupostos del sector públic de la Generalitat incloses en l'article 2.1, la resta d'entitats classificades dins del sector administració pública de la Generalitat, d'acord amb la metodologia del SEC a què fa referència l'article 2.3 i, eventualment, les de l'article 2.4...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA