ORDRE VEH/192/2018, de 13 de novembre, per la qual s'aprova el model 993 de la declaració informativa relativa a deduccions autonòmiques en l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D'acord amb l'article 46 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, pel qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut d'autonomia, les comunitats autònomes poden assumir competències normatives en l'impost sobre la renda de les persones físiques, respecte a les deduccions a aplicar en la quota íntegra autonòmica de l'impost, per circumstàncies personals i familiars, per inversions no empresarials, per aplicació de renda i per subvencions i ajuts públics no exempts que es percebin de la comunitat autònoma, amb determinades limitacions.

En aquest àmbit, l'article 34 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres i l'article 14 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, han establert les deduccions en la quota de l'impost sobre la renda de les persones físiques aplicables als contribuents amb residència fiscal a Catalunya, en concret, deduccions per les donacions a favor de les fundacions o associacions que figurin en el cens d'entitats ambientals vinculades a l'ecologia i a la protecció i millora del medi ambient, al foment de la llengua catalana i occitana, així com al foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics.

D'acord amb l'article 122-6 del Codi tributari de Catalunya, aprovat per la Llei 17/2017, de l'1 d'agost, del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat, l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya pot obtenir de tercers dades amb transcendència tributària per procediments de captació d'informació de caràcter general o periòdic, amb la finalitat de fer-les servir en l'exercici de les funcions d'aplicació dels tributs o de recaptació en període executiu que té atribuïdes per llei.

Pel que fa a la tramesa d'aquesta informació, l'article 122-8.4 del Codi tributari de Catalunya estableix que l'Administració tributària de la Generalitat ha de posar a l'abast de les persones i les entitats els canals electrònics, informàtics i telemàtics perquè aquestes s'hi puguin relacionar per a exercir llurs drets i complir llurs obligacions. En aquest sentit, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, fa un pas més i estableix que determinats subjectes s'hauran de relacionar obligatòriament amb les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA