ORDRE VEH/216/2017, de 22 de setembre, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació 920, 940 i 950 de l'impost sobre les estades en establiments turístics.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, el Parlament de Catalunya ha regulat de nou l'impost sobre les estades en establiments turístics.

Pel que fa a la configuració de l'impost sobre les estades en establiments turístics, la Llei esmentada ha ampliat el fet imposable per tal d'adequar-lo a les noves formes d'allotjament turístic, ha introduït dos nous supòsits d'exempció, ha establert una tarifa especial per als establiments situats en centres recreatius turístics on es desenvolupin activitats de joc i tarifes diferents per a les embarcacions de creuer turístic segons que estiguin amarrades a port menys o més de dotze hores.

En l'àmbit de l'aplicació de l'impost, la nova Llei ha introduït importants modificacions. De forma significativa, es regula la col·laboració de diferents agents privats per tal de facilitar al substitut del contribuent el compliment de les obligacions tributàries derivades d'aquest impost i s'estableixen nous mecanismes d'agilització de la gestió i de control per part de l'Administració tributària. En aquest sentit, la Llei 5/2017, del 28 de març, ha creat la possibilitat, per part de l'agent del sistema tributari col·laborador en l'aplicació de l'impost, de presentar i efectuar el pagament del tribut en nom dels substituts del contribuent de manera agregada per tal de disminuir la càrrega fiscal indirecta derivada de la declaració de l'impost.

L'article 36 de la Llei esmentada estableix que els models d'autoliquidació individuals i agregats s'han d'aprovar per mitjà d'una ordre del conseller del departament competent en matèria tributària.

D'altra banda, l'article 13 del Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics, aprovat pel Decret 141/2017, de 19 de setembre, regula el contingut de les autoliquidacions agregades que poden presentar els substituts dels contribuents en relació als diferents establiments que explotin, o els agents col·laboradors respecte dels substituts en nom dels quals actuïn. Per ambdós casos, el Reglament disposa que les autoliquidacions agregades han d'incloure les autoliquidacions individuals corresponents.

Per tot això,

 

Ordeno:

 

Article 1. Aprovar el model d'autoliquidació número...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS