ORDRE VEH/277/2016, de 18 d'octubre, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici pressupostari de 2016.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 74 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que l'organització de la comptabilitat pública és competència del conseller o consellera del departament competent en matèria de finances.

La proximitat de la fi de l'exercici pressupostari de l'any 2016 fa necessari que es dictin normes sobre les operacions de tancament del pressupost, ja que la normativa que regula la comptabilitat no preveu amb detall aquestes operacions i, d'altra banda, també cal establir terminis per presentar i tramitar determinades operacions i documents comptables.

Amb la voluntat de contribuir a una major transparència i simplicitat de les normes i disminuir la dispersió normativa existent, i també donar compliment al que preveu l'article 111-10, apartat 2 del Codi civil de Catalunya, aquesta Ordre deroga expressament totes les ordres anteriors establertes des de l'any 1989 al 2015, sobre operacions comptables de tancament dels exercicis pressupostaris d'aquells anys, que van perdre la seva vigència un cop finalitzat l'exercici pressupostari corresponent, i que van quedar tàcitament derogades en aquell moment.

Atès el que s'ha exposat, a fi de regular amb detall aquestes operacions comptables de tancament de l'exercici i a proposta de la Intervenció General de la Generalitat,

Ordeno:

Article 1

Àmbit d'aplicació

Les normes que conté aquesta Ordre són aplicables a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, al Servei Català de la Salut i a les entitats autònomes administratives.

Article 2

Nòmines del mes de desembre

2.1 Les nòmines del mes de desembre s'han de comptabilitzar no més tard del 19 de desembre de 2016. Els serveis corresponents que gestionen la nòmina les han de trametre, juntament amb els seus documents comptables, a les intervencions delegades i territorials (a partir d'ara intervencions) abans del 16 de desembre de 2016.

2.2 Un cop comptabilitzades les nòmines s'han de trametre per al seu pagament a la Subdirecció General de Tresoreria abans del 22 de desembre de 2016.

2.3. Els documents de despeses derivades d'indemnitzacions per raó de serveis s'han de comptabilitzar no més tard del 9 de desembre de 2016.

Article 3

Pagaments a justificar

3.1 Els manaments de pagament a justificar de caràcter esporàdic que s'estenguin per atendre activitats que cal realitzar durant el 2016 s'han de trametre a la Subdirecció General de Tresoreria amb prou antelació perquè es puguin satisfer a temps en l'any natural.

Les quantitats lliurades per justificar amb aquest caràcter que no s'apliquin durant el 2016 no es poden acumular per al 2017, i s'han de reintegrar a la Tresoreria de la Generalitat.

3.2 L'última justificació de l'exercici dels manaments de pagament de caràcter renovable es pot efectuar fins al 30 de desembre de 2016, seguint el procediment que estableix l'Ordre del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de 12 de desembre de 2001, sobre manaments de pagament a justificar.

3.3 En el supòsit de despeses derivades d'indemnitzacions per raó de serveis, els documents ADOP (FM) corresponents han d'estar comptabilitzades el dia 9 de desembre.

Article 4

Tramitació de documents comptables

4.1 Documents de gestió pressupostària de despesa de l'exercici corrent.

Les unitats gestores poden trametre els documents comptables D de compromís de despeses a les intervencions fins al' de desembre. S'exceptuen els expedients següents:

- els instruïts en compliment de normes legals,

- els autoritzats pel Govern,

- els derivats de modificacions pressupostàries,

- els corresponents a despesa anticipada,

- els relatius a despeses de personal i els corresponents a deute públic,

- els relatius a despeses afectades finançades, totalment o parcialment, amb fons finalistes d'altres administracions,

- i els de contractació en fase de licitació a la data de publicació d'aquesta norma.

Les unitats gestores poden trametre a les intervencions els documents comptables que incloguin la fase de reconeixement d'obligacions fins al 23 de desembre. Aquest termini també s'aplica en el cas que es trametin expedients per fiscalitzar, en els quals en un únic acte administratiu s'inclogui l'aprovació, el compromís de despesa i el reconeixement de l'obligació. No obstant això, es poden presentar a les intervencions fins al 30 de desembre de 2016 els documents comptables que continguin factures o altres despeses rebudes el mes de desembre de 2016.

Els documents comptables de reconeixement d'obligacions i els documents comptables pressupostaris corresponents a despeses a justificar de caràcter renovable han d'estar fiscalitzats i comptabilitzats abans del 13 de gener de 2017.

4.2 Documents d'ingressos pressupostaris

Les unitats gestores poden trametre a les intervencions els documents...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA