ORDRE VEH/6/2018, de 30 de gener, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació 990, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial (Ordre de 30 de gener, publicada al BOE núm. 30, de 2 de febrer).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant la Llei 2/2016, de 2 de novembre, de modificacions urgents en matèria tributària, s'han introduït canvis en l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, aprovat per la Llei 12/2014, de 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear.

Les modificacions obeeixen a la necessitat d'adequar l'impost a les regles del dret europeu en matèria d'ajuts d'Estat. Així, s'ha ampliat el fet imposable al transport aeri de mercaderies, s'ha suprimit de la base imposable el límit de 20.000 vols i s'ha establert un únic tipus de gravamen.

D'acord amb l'article 10 de la Llei 12/2014, de 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, és necessari aprovar un model d'autoliquidació de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial mitjançant ordre del conseller del departament competent en matèria tributària. A aquesta necessitat es va donar compliment mitjançant l'Ordre ECO/4/2016, d'11 de gener, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació 990, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial.

Com a conseqüència dels canvis en l'impost introduïts per la Llei 2/2016, de 2 de novembre, de modificacions urgents en matèria tributària, resulta necessari aprovar un nou model d'autoliquidació.

Per tot això,

Ordeno:

Article únic
  1. S'aprova el model d'autoliquidació número 990 de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, el qual figura a l'annex d'aquesta ordre.

  2. El model d'autoliquidació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA