ORDRE VEH/6/2019, de 15 de gener, de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

El text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 28 de desembre, estableix el règim jurídic bàsic de la comptabilitat pública de la Generalitat.

Des del Decret 249/1980, de 25 de novembre, que sotmet l'Administració General de la Generalitat al règim de comptabilitat pública i dona diverses normes sobre aquest aspecte, diverses ordres han regulat parcialment els procediments comptables d'aquesta comptabilitat.

Així, l'Ordre ECF/300/2002, de 18 d'abril, de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya va adequar el marc normatiu de la comptabilitat al Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat, aprovat mitjançant...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA