DECRET 118/1991, de 7 de maig, pel qual s'estableix l'estructura orgànica de l'organisme autònom administratiu Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès que per la Llei 18/1990, de 15 de novembre, s'ha creat el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada com a organisme autònom adscrit al Departament de Justícia, regit per un president, un consell rector i un director;

Tenint en compte les funcions de formació, investigació i de col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i altres entitats que el Centre té assignades per la Llei esmentada;

Vistos el Decret 100/1987, de 20 de febrer, de reestructuració orgànica del Departament de Justícia, i el Decret 22/1989, de 24 de gener, de reestructuració de la Secretaria General del Departament de Justícia, en els quals es regulava l'estructura del Centre d'Estudis i Formació com a òrgan de la Secretaria General del Departament de Justícia;

Vist el que estableix la Llei 18/1990, de 15 de novembre, de creació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, a la seva disposició final 1, com també l'article 12.c) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i d'acord amb el que estableix el capítol 5 d'aquesta Llei;

En virtut de tot això, a proposta del conseller de Justícia i d'acord amb el Govern de la Generalitat,

Decreto:

Article 1

El director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que té categoria de director general, és nomenat pel Govern de la Generalitat a proposta del conseller de Justícia, escoltat prèviament el Consell Rector, i exerceix les funcions que estableix l'article 9 de la Llei de creació del Centre.

Article 2

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada s'estructura en els òrgans següents: 2.1 Subdirecció del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, de la qual depenen les àrees i unitats següents:

 1. Àrea de Formació, de la qual depenen les Unitats de Formació Penal-criminològica, de Justícia Aplicada i Dret i de Formació Externa.

 2. Àrea d'Investigació, de la qual depenen la Unitat d'Investigació Penal-criminològica i la Unitat d'Investigació sobre la Justícia Aplicada i el Dret.

 3. Àrea de Suport Tècnic i Documentació, de la qual depenen la Unitat de Biblioteca i Centre de Documentació i la Unitat de Pràctiques Universitàries i Publicacions.

 4. Unitat de Gestió Administrativa. 2.2 Unitat de Secretaria Tècnica, que depèn del director del Centre. La subdirecció, les àrees i les unitats s'assimilen a subdirecció general, serveis i seccions respectivament.

Article 3

A la Subdirecció del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, li corresponen les funcions següents:

 1. La coordinació i la supervisió dels programes de formació i investigació i l'activitat docent i investigadora del personal del Centre.

 2. La coordinació i la supervisió de les tasques de suport tècnic i documentació.

 3. La col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya en la selecció i formació inicial especialitzada del personal que ha d'ingressar al Departament de Justícia.

 4. La supervisió de la gestió econòmica i de personal del Centre.

 5. La gestió dels convenis amb les universitats per als cursos de postgrau i la supervisió d'aquests.

 6. La coordinació i la supervisió de les jornades i activitats obertes al públic en general.

 7. La coordinació de les publicacions.

 8. L'assessorament jurídic.

 9. Les altres funcions que el director li pugui encarregar.

Article 4

A l'Àrea de Formació, li corresponen les funcions següents:

 1. La planificació, l'organització i la supervisió de les activitats anuals de formació permanent especialitzada en els àmbits de serveis penitenciaris, justícia juvenil, administració de justícia i dret.

 2. L'organització i la gestió de les activitats de formació externa.

 3. La proposta de contractació dels professors necessaris...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA