DECRET 116/1991, de 7 de maig, de modificació parcial de l'estructura orgànica de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 1458, pàg. 3415, de 21.6.1991).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès que el desplegament del Pla Integral de la Gent Gran, creat per Acord del Consell Executiu de 19 i 21 de novembre de 1990 i publicat mitjançant Resolució de 22 de novembre de 1990 (DOGC núm. 1372, de 26.11.1990), és en tràmit d'aprovació, i que no afecta l'àmbit competencial i funcional de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials;

Vista la necessitat d'unificar a la Secretaria General del Departament de Benestar Social els serveis tècnics d'arquitectura i projectes i el seguiment de les inversions, a efectes de poder aconseguir una gestió més homogènia i eficaç i de poder efectuar un seguiment més acurat;

Vist el que preveu l'article 11 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Les funcions de la Secció de Projectes i Equipaments del Servei de Projectes i Contractacions de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials passaran a ser assumides per la Secció de Supervisió d'Obres del Gabinet Tècnic de la Secretaria General del Departament de Benestar Social. Aquestes funcions són: La supervisió tècnica dels projectes i, si escau, l'elaboració dels dissenys i projectes d'obres i instal·lacions dels aspectes tècnics dels equipaments de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials i el seguiment de les obres de nova creació, ampliació i remodelatge dels centres propis, com també el de l'aplicació de subvencions per a inversió en centres aliens.

Article 2

El Servei de Projectes i Contractacions de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials passarà a denominar-se Servei de Contractacions i Patrimoni. Es crea, adscrita a aquest Servei, la Secció de Patrimoni, que tindrà les funcions següents: Establir, actualitzar i mantenir l'inventari de terrenys, edificis, centres i establiments de l'Institut. Tramitar, quan escaigui, les escriptures públiques i els actes administratius sobre béns immobles, i també la seva inscripció registral. Realitzar i mantenir l'inventari de béns mobles, tant dels serveis centrals com dels establiments i centres de l'Institut.

Article 3

Se suprimeix la Secció de Projectes i Equipaments de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. Pel que fa als negociats de Supervisió de Projectes i Seguiment i Control d'Obres, que depenien d'aquesta Secció, queden adscrits a la Secció de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA