DECRET 165/1991, de 16 de juliol, pel qual es modifica el Decret 116/1991, de 7 de maig, de modificació parcial de l'estructura orgànica de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès que la necessitat d'unificar els serveis tècnics d'arquitectura i projectes, a la Secretaria General del Departament de Benestar Social, ha de preveure els mecanismes adequats de coordinació amb la gestió pròpia de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, en aquells temes que l'afectin;

Vist el que preveu l'article 11 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller de Benestar Social i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Corresponen al Gabinet Tècnic de la Secretaria General del Departament de Benestar Social les funcions de redacció i, si escau, supervisió dels projectes d'obres i instal·lacions de les entitats autònomes del Departament. Pertany a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials l'execució dels projectes que l'afectin. El Gabinet Tècnic donarà suport a l'Institut i elaborarà els informes, els dictàmens i les certificacions que li siguin sol·licitats, tant pel que fa referència a la proposta de noves inversions com pel que fa a la seva execució. En aquests aspectes de programació i execució d'obres el Gabinet Tècnic mantindrà amb l'Institut una relació funcional.

Disposicions finals

- 1 Es deroguen l'article 1 i la disposición...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA