ANUNCI de l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona relatiu a la convocatòria per a la provisió de diverses places de personal funcionari.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Diputacions
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per concórrer als diferents processos selectius convocats per la Junta de Govern de l'OALGT de 16.12.1996 i el Ple de la Diputació de Barcelona de 19.12.1996 per cobrir diverses places de personal funcionari (enumerades per annex núm. 1) adreçades a personal laboral fix pel torn restringit de l'article 15 de la Llei de mesures, en data 25 de març de 1997 la Presidència de l'Organisme ha dictat els corresponents decrets aprovant les relacions d'aspirants admesos i exclosos, les quals són exposades al tauler d'edictes de la seu central de l'Organisme (carrer Mejía Lequerica, núm. 1). Si no s'hi presenten reclamacions en el termini de 10 dies, les llistes d'aspirants s'elevaran a definitives.

Els corresponents tribunals qualificadors estaran integrats pels membres següents: President: Sra. Ángela Acín Ferrer. Suplent: Sra. Ángela Ferrer Fontana. Vocal secretari: Sra. Teresa M. Raurich Montasell. Suplent: Sra. Amalia Ballesteros Alba. Vocal EAPC: Sra. Petra Mahillo García. Suplent: Sr. Antonio Muñoz Juncosa.

Per a la valoració establerta en la base general sisena i en les respectives bases específiques terceres el tribunal es reunirà el dia 9 de maig a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA