DECRET 108/2012, de 2 d'octubre, d'organització, estructura i funcionament de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix a l’article 141 que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de joc, apostes i casinos, si l’activitat s’acompleix exclusivament a Catalunya.

La Llei 5/1986, de 17 d’abril, crea l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, i a l’article 2 estableix que aquesta té al seu càrrec l’organització, la gestió directa i la comercialització dels jocs que les disposicions legals reserven a la gestió de la Generalitat, i també la recaptació per compte de la Generalitat dels ingressos públics derivats d’aquesta activitat i el pagament dels premis que s’estableixin. Així mateix, l’Entitat pot fer les activitats i els serveis que se li encomanin relacionats amb els jocs i les apostes. Darrerament aquesta Llei s’ha vist modificada en el seu article 3 per l’article 100 de la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitar l’activitat administrativa, on s’introdueix la figura del conseller delegat o consellera delegada de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, com a òrgan rector que exerceix les funcions executives, i s’estableix que les funcions de gestió ordinària de l’Entitat corresponen al director o directora.

El Decret 296/1996, de 23 de juliol, d’organització i funcionament de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, va desplegar reglamentàriament la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació de l’Entitat. Aquest Decret, al seu torn, fou modificat en diverses ocasions, pel Decret 213/2000, de 26 de juny, de modificació del Decret 296/1996, de 23 de juliol, d’organització i funcionament de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, pel Decret 310/2011, de 12 d’abril, de reestructuració del Departament d’Economia i Coneixement, i pel Decret 350/2011, de 7 de juny, de modificació del Decret 296/1996, de 23 de juliol, d’organització i funcionament de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes. Últimament, el Govern aprovà el Decret 394/2011, de 27 de setembre, de reestructuració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, que estableix l’estructura organitzativa i funcional de l’Entitat.

Després del temps transcorregut des de la creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, els canvis en la regulació legal fan necessari un nou desplegament reglamentari de la Llei 5/1986, als efectes d’adequar-ho a les previsions legals, alhora que la conveniència de revisar determinats aspectes de les normes de funcionament vigents i que es contingui en una sola norma la regulació de l’organització, estructura i funcionament de l’Entitat, aconsellen aprovar un nou reglament.

Aquest Decret preveu la derogació expressa dels decrets 296/1996, de 23 de juliol, d’organització i funcionament de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat i el 394/2011, de 27 de setembre, de reestructuració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, amb l’objectiu d’evitar la confusió que produeix la dispersió normativa, i aconseguir d’aquesta manera la racionalitat en la regulació i la simplificació del marc regulador.

La necessitat que el nou règim organitzatiu, funcional i estructural de l’Entitat sigui operatiu perquè es puguin assolir amb la màxima brevetat possible decisions de naturalesa inajornable, fa aconsellable l’entrada en vigor d’aquest Decret de manera immediata.

Vista la deliberació prèvia sobre la proposta d’estructura organitzativa i funcional per part del Consell d’Administració de l’Entitat;

Per tot això, a proposta del conseller d’Economia i Coneixement, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquest Reglament té per objecte establir l’organització, l’estructura i el funcionament de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Article 2

Naturalesa i funcions

L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, adscrita al departament competent en matèria de joc, és una entitat autònoma de caràcter comercial, sotmesa al text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, i com a tal realitza operacions i presta serveis de caràcter principalment comercial en relació amb l’organització i gestió dels jocs, amb una estructura àgil i eficaç que permet l’explotació dels que la normativa reserva a la Generalitat i qualsevol altre servei que se li encomani relacionat amb els jocs i les apostes. Així mateix, té la funció de recaptar per compte de la Generalitat els ingressos públics derivats d’aquesta activitat i de pagar els premis que s’estableixin.

Capítol 2

Òrgans rectors. Atribucions i funcions

Article 3

Estructura orgànica

Els òrgans rectors de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat són el Consell d’Administració i el conseller delegat o consellera delegada.

Article 4

El Consell d’Administració

4.1 El Consell d’Administració, com a principal òrgan rector de l’entitat, té la responsabilitat d’assolir els objectius que s’estableixin en les normes reguladores de l’entitat així com en les reglamentacions dels jocs mateixos.

4.2 El Consell d’Administració és integrat pels membres següents:

 1. El president o presidenta, que és la persona titular de la Secretaria General del departament competent en matèria de joc.

 2. El conseller delegat o la consellera delegada, que és la persona titular de la unitat directiva competent en matèria de joc.

 3. Cinc vocals, que són:

  La persona titular de la Direcció de Serveis del departament competent en matèria de joc.

  La persona titular de l’Assessoria Jurídica del departament competent en matèria de joc.

  La persona titular de la Secretaria General del departament competent en matèria de benestar social.

  La persona titular de la unitat directiva amb competència en turisme.

  La persona titular de la unitat directiva amb competència en administració de seguretat.

 4. Un secretari o secretària, designat pel Consell d’Administració entre el personal de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, amb veu i sense vot.

  4.3 La condició de membre del Consell d’Administració és incompatible amb qualsevol vinculació amb empreses dedicades a l’explotació de jocs i apostes continguts al catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya, aprovat pel...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA