DECRET 360/1996, de 12 de novembre, d'organització, funcionament i publicitat del Registre de Tuteles i Autotuteles.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 3 de la Llei 11/1996, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 39/1991, de la tutela i institucions tutelars, estableix un Registre de Tuteles i Autotuteles, en el qual s'inscriuran les delacions i exclusions de les tuteles i altres organismes tutelars establerts per aquesta Llei que s'atorguin a partir de l'entrada en vigor de la primera Llei citada.

Aquest mateix article disposa que s'han de dictar per via reglamentària les normes relatives a l'organització, el funcionament i la publicitat del Registre.

En conseqüència, d'acord amb el que estableix l'article 3 de la Llei 11/1996, de 29 de juliol, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera de Justícia i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 En el Registre de Tuteles i Autotuteles s'han d'inscriure els nomenaments i les exclusions, i la seva revocació, si escau, de les tuteles i altres organismes tutelars fets en escriptura pública que no sigui testament ni codicil, en ús de les facultats reconegudes per a un mateix o per al pare o la mare a l'article 5 de la Llei 39/1991, de 30 de desembre, de la tutela i institucions tutelars, modificada per la Llei 11/1996, de 29 de juliol. 1.2 El Registre de Tuteles i Autotuteles s'adscriu a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.

Article 2

2.1 Són objecte d'inscripció el nom, els cognoms, el domicili i el document d'identitat de l'atorgant o atorgants, i del fill per al qual es fa la previsió tutelar, si s'escau, el lloc i la data de l'autorització de l'escriptura corresponent, el tipus de nomenament o exclusió, i la seva revocació, si escau, el nom i cognoms del notari que l'ha autoritzada, número de protocol, classe d'acte de què es tracti i el col·legi notarial al qual pertany. 2.2 En cap cas no s'expressarà la identitat dels designats o exclosos per a càrrecs tutelars.

Article 3

3.1 Les dades indicades a l'article anterior i l'expressió que s'ha fet ús de les facultats de l'article 5 de la citada Llei esmentada per a un mateix o per a un fill han de constar en la comunicació del notari que ha autoritzat l'escriptura corresponent. Aquesta comunicació s'ha de trametre dins del tercer dia al Deganat del Col·legi de Notaris de Barcelona, i se n'estendrà nota a l'instrument respectiu. 3.2 Els notaris d'altres col·legis i els agents diplomàtics o consulars d'Espanya a l'estranger poden trametre a la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA