DECRET 135/2003, de 10 de juny, sobre normes reguladores de les eleccions dels representants del cos de mossos d'esquadra al Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra i designació d'organitzacions sindicals representatives.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

135/2003, de 10 de juny, sobre normes reguladores de les eleccions dels representants del cos de mossos d'esquadra al Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra i designació d'organitzacions sindicals representatives.

La Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, regula a la secció 2 del capítol 1, del títol 3, el Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra, com a òrgan de representació paritària de l'Administració de la Generalitat i dels membres del cos de mossos d'esquadra, amb les funcions que estableix l'article 53 de la mateixa Llei.

La representació dels membres del cos al Consell, d'acord amb l'article 55, és la que resulti de les eleccions sindicals que a l'efecte s'han de realitzar, d'acord amb les normes de convocatòria i de desenvolupament de les eleccions que, segons l'article 60 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, han de ser establertes per mitjà d'un reglament. Tenint en compte aquestes previsions i de conformitat amb l'article 60, mitjançant el Decret 104/1995, de 24 de març, es van establir les normes reguladores de les eleccions dels representants del cos de mossos d'esquadra al Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra i designació d'organitzacions sindicals representatives.

Per la Resolució 711/VI, de 10 maig de 2001, del Parlament de Catalunya, sobre la lliure afiliació dels agents de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra als sindicats interprofessionals, es va instar al Govern a presentar una iniciativa que permetés modificar el marc legal que estableixen els articles 49 i 50 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, i per la disposició addicional dissetena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, a fi de garantir el drets dels membres del cos de mossos d'esquadra a la lliure afiliació als sindicats interprofessionals, permetent simultàniament el manteniment i la creació, si escau, de sindicats específics o professionals del cos de mossos d'esquadra.

La Llei 26/2002, de 28 de novembre, de modificació de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, en relació amb l'afiliació sindical dels membres del cos de mossos d'esquadra, va modificar els articles 49, 50 i 51 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, i va derogar la disposició addicional dissetena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

La citada Llei 26/2002 ha introduït, per tant, en el text de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra importants modificacions en reconeixement del dret dels membres de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra a afiliar-se a les organitzacions sindicals que triïn lliurement per a la defensa de llurs interessos professionals, econòmics i socials i a separar-se'n. A més, l'aplicació de la Llei incideix, també, en els efectes del dipòsit i inscripció dels estatuts de les organitzacions sindicals de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra que hauran de ser inscrites i dipositar els seus estatuts a l'oficina corresponent del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

D'acord amb el que s'ha exposat, la promulgació de la Llei 26/2002 i les modificacions que aquesta ha comportat fan necessari que es procedeixi a modificar les disposicions reglamentàries que estableixen les normes reguladores aplicables a l'elecció dels membres del cos de mossos d'esquadra al Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra i, en concret, el Decret 104/1995, de 24 de març, esmentat, que és derogat per la present norma.

Per tant, d'acord amb el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, en ús de les competències que atribueix la disposició final de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, i la disposició final primera de la Llei 26/2002, de 28 de novembre, a proposta de la consellera de Justícia i Interior, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte establir la normativa aplicable a l'elecció dels membres del cos de mossos d'esquadra al Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra i determinar la condició de les organitzacions sindicals representatives.

Article 2

Drets de les organitzacions sindicals

2.1 Als efectes d'aquesta regulació, es consideren organitzacions sindicals representatives aquelles que en les últimes eleccions al Consell de Policia-Mossos d'Esquadra hagin obtingut, al menys, un representant a l'esmentat Consell, o en dues de les escales el 10% dels vots emesos en cadascuna d'aquestes.

Aquestes organitzacions i els seus representants tindran els drets que estableix l'article 22.1 i 22.2 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de gener, de forces i cossos de seguretat, i la resta de legislació que els pugui ser aplicable.

2.2 El nombre de representants que l'Administració de la Generalitat ha de reconèixer, amb els drets de l'article 22.2 de la Llei orgànica esmentada, s'ha de correspondre amb el nombre de representants que cada organització sindical hagi obtingut en les eleccions al Consell.

En tot cas, les organitzacions sindicals que no hagin obtingut representants al Consell, però almenys sí el 10% de vots en una escala tenen dret a un representant amb els drets que estableix l'article 22.2 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març.

Article 3

Representació al Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra

3.1 La representació dels membres del cos de mossos d'esquadra al Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra s'estructura sobre la base d'un representant per cada 250 funcionaris o fracció de cadascuna de les escales que constitueixen el cos, que són elegits mitjançant sufragi personal, directe i secret.

3.2 La proporció que estableix l'apartat anterior es podrà modificar, mitjançant els successius decrets de convocatòria, mentre duri el procés de creixement del cos de mossos d'esquadra i no se superi la xifra total de 15 membres en representació del cos i 15 en representació de la Generalitat.

Article 4

Mandat del Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra

4.1 El mandat dels representants al Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra és de quatre anys a comptar de la proclamació dels candidats electes.

4.2 En cas de vacant, aquesta és coberta automàticament, si l'interessat accepta el càrrec, pel candidat que ocupa el lloc següent en la llista respectiva, els dos suplents inclusivament.

En el supòsit d'exhaurir-se el nombre de suplents, quedaran vacants al Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra els llocs corresponents, sense que això comporti la pèrdua del seu caràcter paritari.

4.3 Si fineix el termini establert i la proclamació dels candidats electes no ha tingut lloc, s'entén que el mandat dels membres anteriors queda prorrogat fins que es produeix la proclamació dels candidats electes.

Capítol 2

Promoció i convocatòria d'eleccions

Article 5

Legitimació per promoure eleccions sindicals

5.1 Poden promoure la realització d'eleccions per renovar la representació per finalització de la durada del mandat les organitzacions sindicals amb representació al Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra a partir de la data en què manquin tres mesos per a l'acabament del mandat.

5.2 També, per acord majoritari dels membres del cos de mossos d'esquadra, es pot promoure la realització d'eleccions a partir de la data que estableix l'apartat anterior.

Article 6

Comunicació de la promoció d'eleccions

6.1 Els promotors, d'acord amb el model normalitzat que es publica a l'annex 1 d'aquest Decret, han de comunicar a l'Oficina Pública de Catalunya d'Eleccions Sindicals del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme la voluntat de realitzar un procés electoral i, el mateix dia, lliurar una còpia de la comunicació a la Direcció General de Seguretat Ciutadana.

6.2 En el supòsit de concurrència de promotors es considera vàlida, als efectes d'iniciació del procés electoral, la primera comunicació de promoció efectuada a l'Oficina Pública esmentada.

6.3 La comunicació dels promotors ha de contenir la data del inici del procés electoral, que no pot ser inferior a un mes des de la data de la presentació de l'escrit de promoció, ni superior a tres mesos de l'esmentada data.

6.4 La data d'inici del procés electoral serà la data de constitució de la mesa electoral coordinadora.

Article 7

Validesa de la promoció d'eleccions

7.1 L'incompliment del que estableixen els articles 5 i 6 determinarà la manca de validesa del corresponent procés electoral.

7.2 La renúncia a la promoció amb posterioritat a la comunicació a l'Oficina Pública de Catalunya d'Eleccions Sindicals del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme no ha d'impedir el desenvolupament del procés electoral, sempre que es compleixin els requisits de validesa.

Article 8

Publicació de la promoció

8.1 L'Oficina Pública de Catalunya d'Eleccions Sindicals del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme exposarà l'escrit de promoció, a partir del dia següent a la seva recepció, en el tauler d'anuncis i donarà còpia de l'escrit a les organitzacions sindicals que ho sol·licitin.

8.2 La Direcció General de Seguretat Ciutadana també exposarà al tauler d'anuncis de la seva seu i dels centres de treball de les unitats territorials, l'escrit de promoció d'eleccions durant un termini de dotze dies hàbils comptadors a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA