ORDRE AAR/438/2010, de 6 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les mesures per pal·liar els danys provocats pel temporal de neu de març de 2010 al sector de la planta ornamental, i es convoquen els ajuts corresponents.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAR/438/2010, de 6 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les mesures per pal·liar els danys provocats pel temporal de neu de març de 2010 al sector de la planta ornamental, i es convoquen els ajuts corresponents.

Durant la segona setmana del mes de març de 2010 es va produir un fort temporal de neu que va afectar gran part de Catalunya.

En general, el temporal va ser beneficiós pels conreus, però en alguns casos l'acumulació de neu sobre les instal·lacions i els mitjans de producció com els hivernacles, umbracles i túnels va produir esfondraments i danys no només a les estructures sinó també a la producció que protegien i a la maquinària existent.

Aquests efectes van causar greus pèrdues sobretot a les explotacions agràries de planta ornamental de les comarques de Girona que es van veure afectades.

La importància dels danys fa convenient articular una sèrie de mesures per ajudar a pal·liar els danys provocats pel temporal de neu, ja que, si no es fes així, es podria veure compromesa la continuïtat de les explotacions afectades i produir-se un abandonament de les explotacions amb titulars més joves, que han realitzat inversions per a la seva modernització, a més de la reducció de la competitivitat de la resta d'explotacions, que poden tenir dificultats per afrontar noves inversions.

Els ajuts regulats en aquestes bases reguladores s'acullen al règim de minimis que preveu el Reglament CE 1535/2007, de la Comissió, de 20 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis en el sector de la producció agrària.

Conseqüentment, valorada la conveniència d'establir ajuts per tal de pal·liar els danys provocats pel temporal de neu de març de 2010 al sector de la planta ornamental, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a pal·liar els danys provocats pel temporal de neu de març de 2010 al sector de la planta ornamental i la relació de municipis afectats, les quals es publiquen, respectivament, als annexos 1 i 2 d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats a pal·liar els danys provocats pel temporal de neu de març de 2010 al sector de la planta ornamental, d'acord amb els annexos aprovats a l'article anterior.

2.2 El termini per presentar les sol·licituds serà d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

2.3 Els ajuts que estableix aquesta Ordre aniran a càrrec de la partida pressupostària AG02D/770000101/6121 per a l'any 2010 per un import màxim de 100.000 euros.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Mesures d'Acompanyament i Assegurances Agràries.

2.5 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és el director o directora general de Desenvolupament Rural.

A aquests efectes es nomena una comissió de valoració que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajut, formada pel subdirector o la subdirectora general de d'Estratègia Rural, la persona responsable de registres de la Subdirecció General de Gestió d'Acció Rural, i la persona responsable de Coordinació Administrativa de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit al sol·licitant serà de dos mesos, comptats a partir de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa i notificació en el termini establert, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general de Desenvolupament Rural, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per a resoldre i notificar tal com estableix l'apartat anterior.

2.8 Els ajuts concedits es faran públics en la web www.gencat.cat/dar/ajuts fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s'exposaran en el tauler d'anuncis de les dependències del DAR. Els ajuts que superin els 3.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 6 de setembre de 2010

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Annex 1

Bases reguladores

—1 Objecte de l'ajut

L'objecte d'aquestes bases reguladores és l'establiment d'una línia d'ajuts, per pal·liar els danys a les explotacions agràries del sector de la planta ornamental provocats pel temporal de neu de març de 2010 en els municipis que es relacionen en l'annex 2 de l'Ordre.

—2 Finalitat de l'ajut

La finalitat dels ajuts és la recuperació i/o reposició, dins de la mateixa explotació, de la producció de les parcel·es afectades o...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA