DECRET 243/2005, de 8 de novembre, de modificació parcial de l'estructura del Departament de Benestar i Família.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 243/2005, de 8 de novembre, de modificació parcial de l'estructura del Departament de Benestar i Família.

En els darrers anys s'han produït canvis significatius en la configuració de les competències del Departament de Benestar i Família.

Així, el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, va establir en el seu Capítol 7 la creació de la Direcció General d'Actuacions Comunitàries i Cíviques, que assumia les funcions de les suprimides direccions generals de Serveis Comunitaris i d'Acció Cívica.

Per la seva banda, la Secretaria per a la Immigració s'adscrivia al Departament de Benestar i Família en virtut de l'establert a l'article 5 del Decret 168/2004, de 10 de febrer, de reestructuració parcial de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, es traspassaven les competències i les funcions en matèria de formació de persones adultes al Departament d'Educació de conformitat amb les previsions del Decret 282/2004, d'11 de maig, de reestructuració parcial dels departaments d'Educació i de Benestar i Família.

A les anteriors disposicions cal afegir necessàriament el desenvolupament en l'àmbit territorial de les competències de la Secretaria de Famílies i d'Infància, especialment pel que fa a la coordinació i gestió dels seus programes i actuacions, així com a l'execució de les polítiques del Departament de Benestar i Família en matèria de lluita contra la violència familiar.

Totes aquestes actuacions han suposat un impacte lògic en la distribució de les competències dels Serveis Territorials del Departament, i aconsellen la seva revisió i actualització de conformitat amb la realitat actual del Departament.

A més de les anteriors consideracions generals, el Departament ha afrontat una revisió en profunditat de l'estructura i funcions de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, traspassada al Departament de Benestar i Família en virtut del Decret 284/2002, de 12 de novembre, d'estructuració i de reestructuració parcial de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Les anàlisis realitzades aconsellen una adequació de l'estructura orgànica d'aquesta Direcció General que permeti la seva adaptació a les noves necessitats i la situï en una posició òptima per donar resposta al seu objectiu de constituir el referent a Catalunya en matèria d'atenció a la infància i a l'adolescència. Per aquest motiu, la nova organització amb què es dota aquesta Direcció General va més enllà d'una simple modificació del seu model estructural i persegueix una transformació que faci viable un entorn de canvi i una millora del model de gestió dels serveis socials en l'àmbit de la infància i l'adolescència.

Com a característica essencial d'aquest nou model cal destacar l'ampliació de l'àmbit d'actuació de la Direcció General, superant l'atenció fins ara centrada en els col·lectius amb alt risc social, i que passa a abastar l'atenció a la infància i a l'adolescència en general.

D'altra banda, la configuració de l'estructura actual de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència es troba regulada en el Decret 372/2000, de 21 de novembre, d'estructuració de la Direcció General d'Atenció al Menor, aleshores adscrita al Departament de Justícia.

La present modificació estructural pretén corregir l'excés de centralització de funcions i competències present en l'esmentada configuració, així com les interferències funcionals identificades que condicionen la necessària agilitat en la tramitació dels processos. En aquesta línia, s'estableix una descentralització del model de gestió en plena coherència amb l'estructura territorial del Departament, a l'hora que es potencien les funcions de planificació, avaluació i coordinació en els òrgans centrals de la Direcció General, amb la creació d'un òrgan actiu específic.

La nova estructura incorpora també una nova àrea funcional amb la missió d'impulsar el suport als joves tutelats i extutelats, i com a instrument necessari per a la coordinació i desenvolupament de les polítiques derivades del Pla Interdepartamental per a joves entre els 16 i els 20 anys.

La gestió descentralitzada de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència es concreta en una potenciació dels òrgans específics adscrits als Serveis Territorials del Departament, com a conseqüència necessària de l'abast competencial transferit. Així mateix, el nou model es vertebra en el territori a partir d'uns Equips Funcionals d'Infància, que constituiran el referent de l'Administració en la gestió i tramitació del cicle complet de l'expedient de protecció de cada menor des que ingressa en el sistema de protecció de la Direcció General, i que garantiran la unitat i coherència de la gestió territorial.

En els Serveis Territorials de Barcelona, aquest nou model de gestió territorial es concreta en la creació de dos òrgans diferenciats per als àmbits de Barcelona Ciutat i de Barcelona Comarques. Això no obstant, la propera posada en marxa del Consorci per a la gestió dels serveis socials del municipi de Barcelona, creat per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, obliga al fet que la nova estructura s'organitzi de forma adient per fer possible la transferència dels recursos materials i personals necessaris per al seu eficaç funcionament des del mateix moment de la seva constitució. Per aquest motiu, i de forma excepcional i transitòria fins a l'entrada en funcionament de l'esmentat Consorci, s'ha considerat més adequada l'adscripció orgànica i funcional a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'adolescència de l'òrgan corresponent a l'àmbit territorial de Barcelona ciutat.

Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la consellera de Benestar i Família i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Article 1

Funcions i estructura de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

1.1 La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, en l'àmbit de les competències atribuïdes al Departament de Benestar i Família, té les funcions següents:

 1. Promoure i coordinar polítiques proactives i de foment de la convivència, de la tolerància i de la integració sociolaboral, així com del respecte als drets de la infància, per tal que els infants i adolescents assoleixin el millor grau de benestar i desenvolupament possibles en el seu procés de consolidació de l'autonomia personal.

 2. Planificar, dirigir i executar les competències atribuïdes a la Direcció General en matèria de menors en situació de risc social.

 3. Protegir i tutelar els menors desemparats, assumir la seva guarda en els supòsits establerts per les lleis, i executar les mesures d'atenció proposades per a cada un d'ells.

 4. Promoure programes d'orientació i integració social dels menors tutelats i extutelats per majoria d'edat i d'inserció sociolaboral a partir dels setze anys, així com actuacions encaminades a millorar la capacitació del jove, en relació amb l'adquisició i desenvolupament de competències socials i laborals.

 5. Implementar les recomanacions de l'Observatori dels Drets de la Infància, òrgan consultiu adscrit al Departament de Benestar i Família a través de la Direcció General, i donar-ne la informació i la difusió adients.

 6. Promoure sistemes de gestió i comunicació adients per tal de garantir que l'actuació de la Direcció General resulti el més eficient possible per als ciutadans.

 7. Exercir les altres facultats que li atribueixin les lleis i les disposicions vigents.

  1.2 De la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència depenen els òrgans següents:

 8. Subdirecció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

 9. Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats.

Article 2

Funcions i estructura de la Subdirecció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

2.1 La Subdirecció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència té les funcions següents:

 1. Donar suport i assistència a la persona titular de la Direcció General en l'exercici de les seves funcions.

 2. Establir i coordinar l'elaboració de criteris homogenis d'actuació dels diferents òrgans, àrees funcionals i personal tècnic de la Direcció General, així com fer el seguiment de la seva implantació.

 3. Promoure i coordinar la planificació i l'avaluació de programes i sistemes de gestió i d'atenció adreçats a menors en risc social i a la infància en general.

 4. Supervisar la preparació de propostes per a l'elaboració de catàlegs de prestacions, de la cartera de serveis i del mapa de recursos en l'àmbit de competències de la Direcció General.

 5. Planificar i coordinar els procediments per a l'assignació dels recursos en el conjunt d'àmbits territorials per a una millor eficiència de la gestió.

 6. Impulsar l'elaboració dels criteris jurídics d'actuació, així com de les disposicions normatives, circulars i instruccions en l'àmbit de competències de la Direcció General, i coordinar la gestió dels expedients juridicopatrimonials dels menors.

 7. Supervisar l'elaboració de la proposta d'avantprojecte de pressupost de la Direcció General, així com la seva posterior execució.

 8. Vetllar per l'aplicació a la Direcció General de les polítiques del Departament de Benestar i Família en matèria de gestió dels recursos humans, prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut, així com col·laborar en el desenvolupament de les relacions laborals.

 9. Fer el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA