DECRET 159/2005, de 26 de juliol, pel qual es modifica parcialment el Decret 70/1994, de 22 de març, de regulació de les federacions esportives catalanes.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 159/2005, de 26 de juliol, pel qual es modifica parcialment el Decret 70/1994, de 22 de març, de regulació de les federacions esportives catalanes.

Mitjançant el Decret 70/1994, de 22 de març, es van desplegar les directrius bàsiques que sobre la regulació de les federacions esportives catalanes preveia la Llei 8/1988, de 7 de d'abril, de l'esport, i es van establir les normes reglamentàries que en regulen el règim i el funcionament intern.

Posteriorment, mitjançant la Llei 8/1999, de 30 de juliol, es va reformar, entre d'altres, la Llei 8/1988, de 7 d'abril i, en concret, pel que fa a la constitució de les federacions esportives catalanes, es va establir, a més d'incloure-hi associacions o clubs esportius i d'agrupacions esportives, incloure-hi altres entitats privades sense afany de lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l'activitat física i esportiva, motiu pel qual es fa necessari adequar la regulació anterior a les noves prescripcions de la normativa legal.

La Llei 8/1988, de 7 d'abril, de l'esport, i la posterior Llei 8/1999, de 30 de juliol, de la jurisdicció esportiva i de modificació de les lleis 8/1988, de l'esport, i 11/1984, de creació de l'organisme autònom Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, van ser objecte, juntament amb la Llei 9/1999, de 30 de juliol, de suport a les seleccions catalanes, de refosa en un text únic, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

Així mateix, l'experiència assolida d'ençà de la publicació del Decret 70/1994, de 22 de març, aconsella la modificació d'alguns aspectes relatius a la determinació dels representants de les entitats que configuren les assemblees generals federatives i de la seva acreditació, per tal d'aclarir i facilitar el funcionament intern de les federacions esportives catalanes.

Per tot això i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller primer, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l'article 1.2 del Decret 70/1994, de 22 de març, pel qual es regulen les federacions esportives catalanes, que queda redactat de la manera següent:

"Les federacions esportives catalanes estan constituïdes bàsicament per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l'activitat física i esportiva, i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA