ANUNCI del Patronat Municipal del Museu del Càntir d'Argentona relatiu a la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'auxiliar.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Ajuntaments
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

El president d'aquest Patronat ha dictat, en data 14 de gener de 1997, el Decret següent:

Atès que ha finalitzat el termini per presentar instàncies sol·licitant prendre part en la convocatòria publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2283, de data 20.11.1996, i al tauler d'edictes del Patronat Municipal del Museu del Càntir, per proveir una plaça d'auxiliar a 1/2 jornada (personal laboral fix) de la plantilla orgànica d'aquest Patronat amb subjecció a les bases publicades al Butlletí Oficial de la província núm. 272, de data 12.11.1996, decreto el següent:

-1 Aprovar provisionalment la relació d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per proveir una plaça d'auxiliar a mitja jornada (personal laboral fix). Aspirants admesos Acedo Rodríguez, Manuela Acezat Bueno, Carme Colomé Marín, Montserrat Culubret Almerich, Montserrat Gallemi Serras, Joan Gázquez Ávila, Maria Gnauck Guañabens, Silvia Granados Mesa, Cristina Hueso Beneyto, Roger Laso Moldero, Esther Lopez Bautista, María Soledad Martín-Portugues Cabanillas, Yolanda Mas Badia, Coral Muñoz Casero, Josep Lluís Padrós Marfany, Josep Páez Garro, Amanda Parra Medina, Joana Piqueras Garcia, Nuria Sahagun Sala, Helena Sánchez Espín, Fátima Seco Pujals, Beatriu Subirà Puig, Marta Valls Matonst Alicia Vélez Ruiz, Silvia Villa Peral, Cristina Aspirants exclosos: cap.

-2 D'acord amb les bases de la convocatòria el tribunal qualificador estarà integrat per les persones següents: President titular: regidor Sr. Jordi Pinart i Pradal. President suplent: regidor Sr. Josep M. Esteve i Sorigué. Vocals: Titular: Sr. Carles Marfà Riera, tècnic designat pel President del Patronat. Suplent: Sra. Maria Permanyer Bastardas. Titular: Sra. Anna Aguiló Bennassar, tècnica designada pel president del Patronat. Suplent: Sra. M. Josep Castillo Ezquerra. Titular: Sra. Núria Targarona Bonàs designada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Suplent: Sr. Ferran Alegre Ninou. Titular: Sr. Miquel Colom Canal, designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Suplent: Sra. Inmaculada Viña Carregal. Titular: Sr...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA