DECRET 110/2013, de 12 de febrer, de modificació del Decret 196/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regula la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d'ensenyament no universitari dependents del Departament d'Educació.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveuen que, excepcionalment, per impartir determinats mòduls o determinades matèries dels ensenyaments de formació professional, dels ensenyaments artístics, dels ensenyaments artístics superiors, dels ensenyaments d’idiomes o dels ensenyaments esportius, es poden contractar en règim laboral o administratiu com a professorat especialista, atesa llur qualificació i les necessitats del sistema educatiu, professionals no necessàriament titulats que exerceixin llur activitat en l’àmbit laboral.

Mitjançant el Decret 196/2008, de 7 d’octubre, es va regular la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d’ensenyament no universitari dependents del Departament d’Educació.

Ateses les dificultats que s’han detectat en l’aplicació d’aquesta norma des de la seva aprovació, en relació amb la contractació inicial, i especialment en la continuïtat de la contractació d’aquest professorat especialista, convé flexibilitzar els requisits previstos per a la contractació, així com per fer nous contractes, després de la contractació inicial.

Aquest Decret s’ha tramitat segons l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i segons la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, efectuat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques i d’acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l’apartat 5 de l’article 2 del Decret 196/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regula la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d’ensenyament no universitari dependents del Departament d’Educació, que queda redactat de la manera següent:

“2.5 A efectes de la contractació inicial, s’entén per exercir una activitat professional el fet de dur a terme una activitat professional habitual remunerada durant un període mínim de dos anys en els cinc anys immediatament anteriors a la contractació com a professorat especialista.”

Article 2

Es modifica l’article 8 del Decret 196/2008...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA