ORDRE EMO/367/2012, de 31 d'octubre, de modificació de l'Ordre EMO/286/2012, de 21 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'obre la convocatòria de subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2012 (FOAP 2012).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atesa l’Ordre EMO/286/2012, de 21 de setembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria de subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2012 (DOGC núm. 6227, de 5.10.2012);

Amb la finalitat de clarificar la redacció d’alguns aspectes de l’Ordre esmentada i, d’altra banda, per tal de facilitar l’execució i la justificació de les accions formatives que regula, es fa necessari modificar els apartats referits a la imputació de les despeses indirectes mitjançant un percentatge a tant alçat, així com el termini màxim establert per a la presentació de la justificació de les accions subvencionades.

Vista la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació del Servei d’Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 3676, de 12.7.2002);

Vistos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003); el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que la desenvolupa (BOE núm. 176, de 25.7.2006), i el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Vista la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 (DOGC núm. 6075, de 24.2.2012);

Vist el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica (DOGC núm. 5131, de 15.5.2008);

Vistos els preceptes legals esmentats, amb informes previs de l’Àrea Jurídica de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada del Departament d’Empresa i Ocupació; havent informat prèviament al Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya i de conformitat amb el que disposa l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989), en ús de les facultats que em són conferides,

Ordeno:

Article 1

Modificació de l’article 4. Terminis d’execució de les accions subvencionables.

S’afegeix al segon paràgraf el redactat següent:

“En cas que es programi l’especialitat SSCS21, Monitor/a d’activitats de lleure infantil i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA