ORDRE EMO/221/2012, de 20 de juliol, per la qual es garanteix el servei essencial de neteja que presta l'empresa Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, SA, a les dependències de les delegacions d'Hisenda de la província de Girona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la convocatòria de vaga presentada pel sindicat Comissió Obrera Nacional de Catalunya, CCOO (registre d’entrada de data de 10 de juliol de 2012 als Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Girona), prevista a partir de les 6.00 hores del dia 23 de juliol de 2012, amb caràcter indefinit, i que afecta la totalitat de la plantilla de l’empresa que realitza el servei de neteja de les dependències de les Delegacions d’Hisenda a la província de Girona;

Atès que el servei de neteja s’ha de considerar un servei essencial per a la comunitat, ja que la seva interrupció afectaria drets fonamentals com és el de la salut, d’acord amb els articles 15 i 43 de la Constitució;

Atès que l’autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir el servei essencial i garantir els drets constitucionals, tal com assenyalen els articles 28 i 37 de la Constitució, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l’exercici legítim del dret de vaga, reconegut a l’article 28.2 de la Constitució;

Atès que s’han de garantir les màximes condicions higienicosanitàries per tal d’evitar qualsevol risc de contaminació, valorant que el dret a protegir és el de la salut;

Atès que cal mantenir un determinat nivell mínim d’higiene en les dependències de les delegacions d’Hisenda en atenció al moviment de ciutadans que diàriament accedeixen a aquestes dependències i a la durada indefinida de la vaga, s’estableixen uns serveis mínims consistents en la neteja de sanitaris un cop a la setmana i la neteja de la resta de les dependències una vegada al mes;

Atès que la matèria orgànica susceptible de descomposició pot suposar un risc per a la població en convertir-se en matèria putrescible i perillosa, que provoca males olors i multiplicacions microbianes, caldrà realitzar-ne la recollida en tots els supòsits;

Atès que les parts han arribat a un acord en les seves propostes de serveis mínims tal com consta en acta de data 19 de juliol de 2012, estesa als Serveis Territorials de Girona;

Atès que s’ha demanat informe a l’Agència de Protecció de la Salut del Departament de Salut;

Atès el que disposen l’article 28.2 de la Constitució; l’article 170.1.i) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 10.2 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març; el Decret 120/1995, de 24 de març, de la Generalitat de Catalunya, i les sentències del Tribunal Constitucional...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA