RESOLUCIÓ EMO/2493/2012, de 29 d'octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de cap del Servei de Planificació i Coordinació de les Autoritzacions de Treball, adscrit a la Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals del Departament d'Empresa i Ocupació (convocatòria de provisió núm. IU/17/12).

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

Atès que és vacant el lloc de cap del Servei de Planificació i Coordinació de les Autoritzacions de Treball, adscrit a la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació, i vista la proposta del titular de l’òrgan directiu perquè sigui proveït;

Atesa la relació vigent de llocs de treball de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat i la descripció del lloc de treball per proveir, inclosa en el manual d’organització d’aquest Departament;

Vist que la Intervenció Delegada d’aquest Departament ha dut a terme el corresponent tràmit d’intervenció;

De conformitat amb l’article 60 de la Llei 26/2012, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Resolc:

—1 Convocar concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de cap del Servei de Planificació i Coordinació de les Autoritzacions de Treball, adscrit a la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació (convocatòria de provisió núm. IU/17/12), que es detalla a l’annex 2.

—2 Aprovar las bases de la convocatòria que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el secretari general del Departament d’Empresa i Ocupació en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, o bé poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, a elecció seva, el poden interposar davant el jutjat en la circumscripció del qual tinguin el domicili, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 29 d’octubre de 2012

P. D. (Ordre EMO/26/2011, DOGC de 22.2.2011)

Enric Colet

Secretari general

Annex 1

Bases

—1 Lloc de treball

Es convoca concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de treball les característiques del qual són les que consten a l’apartat 1 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

—2 Contingut funcional

El contingut funcional del lloc de treball objecte de concurs és el que consta a l’apartat 4 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

—3 Requisits de participació

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei de la Generalitat de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, d’acord amb el que consta a l’apartat 2 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria, de conformitat amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat pot trobar-se respecte de l’Administració de la Generalitat en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa.

3.1.2 També podrà participar-hi el personal funcionari no integrat que presti serveis a l’Administració de la Generalitat i que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en què estigui classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre que compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball.

Així mateix, podran participar-hi els funcionaris de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos, escales o places del grup de titulació en què està classificat el lloc convocat, als quals no es va exigir la titulació que assenyala l’article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d’acord amb la relació de llocs de treball.

3.1.3 Per poder participar-hi, els funcionaris amb destinació definitiva hauran d’haver romàs un mínim d’un any en llocs del mateix nivell des del qual es concursa, llevat que el lloc a proveir sigui del mateix departament, o quan es concursi des d’un lloc de lliure designació.

3.2 Els funcionaris amb discapacitats hi podran participar en igualtat de condicions que la resta dels participants sempre que puguin desenvolupar les funcions del lloc de treball a proveir.

3.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir els coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, del nivell que assenyala l’apartat 3 de l’annex 2.

En el cas que els aspirants no estiguin en possessió del certificat acreditatiu corresponent, s’avaluaran els coneixements en relació amb el lloc de treball a proveir, abans de l’elaboració de la proposta d’admesos i exclosos prevista en aquesta convocatòria.

En aquest darrer cas, transcorregut el termini de presentació de sol·licituds de participació, s’especificaran als taulers d’anuncis del Departament d’Empresa i Ocupació a les adreces esmentades a la base 4.1 d’aquesta convocatòria el dia, l’hora i el lloc de realització del mitjà d’acreditació dels coneixements necessaris de llengua catalana.

No obstant això, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana els aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació, o de selecció de personal a l’Administració de la Generalitat en què hi hagi establerta una prova de català del mateix nivell o superior exigit en la convocatòria.

En aquests supòsits, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de participació la corresponent acreditació documental.

3.4 En cap cas no podran prendre-hi part els funcionaris que es trobin en suspensió d’ocupació, els traslladats de llocs de treball ni els destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d’expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents, sens perjudici que els destituïts de càrrecs de comandament puguin participar per a llocs singulars. Tampoc no podran prendre-hi part els funcionaris en situació diferent de servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

3.5 Els requisits de participació s’han de reunir en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d’aquesta convocatòria.

—4 Sol·licituds

4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquest...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA