ORDRE AAM/415/2012, de 7 de desembre, per la qual es modifiquen les bases reguladores del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a aprovades per l'Ordre AAM/156/2011, de 12 de juliol, i es convoca el corresponent a 2012.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El nostre país presenta una gran tradició artesana alimentària i, per aquest motiu, des de fa anys la Generalitat de Catalunya ha reconegut i fomentat els valors econòmics, culturals i socials que representa l’artesania alimentària mitjançant el desenvolupament de la normativa que la regula.

L’Ordre ARP/81/2003, de 21 de febrer (DOGC núm. 3835, de 4.3.2003), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va crear el Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a, amb la finalitat de fomentar actuacions innovadores i capdavanteres que esdevinguin pautes per millorar la qualitat i la bona imatge dels productes artesans de Catalunya i guardonar l’esforç dels/de les joves artesans/es alimentaris/àries en la recuperació, la innovació, la diversificació i el disseny d’aquests productes.

Valorats positivament els resultats aconseguits en les edicions anteriors, es considera convenient convocar el Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a per a l’any 2012 on, s’ha inclòs un accèssit, sense dotació pressupostària, a més del Premi, per tal d’incentivar a un major número de joves artesans/es alimentaris/àries.

El règim d’aquests ajuts serà el que estableix el Reglament (CE) 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de mínims (DOUE L-379, de 28.12.2006).

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a aquest sector artesà alimentari mitjançant un premi i accèssit, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Modificar l’apartat 1 de l’annex de l’Ordre AAM/156/2011, de 12 de juliol, que conté les bases reguladores aprovades del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a que queda redactat de la següent manera:

"L’objecte d’aquestes bases reguladores és regular la concessió del premi al millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a que porti a terme actuacions en el món de l’artesania alimentària que esdevinguin innovacions i millora en la qualitat i comercialització dels productes artesans i donin prestigi al sector, i d’una distinció especial o accèssit.".

Article 2

2.1...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA