DECRET 255/2004, de 13 d'abril, pel qual es fixa la comissió a percebre per l'entitat col·laboradora en el funcionament i desenvolupament de les loteries gestionades per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:e. a. de Jocs i Apostes de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 255/2004, de 13 d'abril, pel qual es fixa la comissió a percebre per l'entitat col·laboradora en el funcionament i desenvolupament de les loteries gestionades per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

L'article 7 de la Llei 5/1986, de 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya, en la seva redacció donada per la disposició addicional 15 de la Llei 32/1991, de 24 de desembre, estableix que correspon al Govern fixar les comissions que han de percebre les persones o entitats col·laboradores en la distribució i operació dels elements materials de joc.

Vist l'article 4.3 del Decret 296/1996, de 23 de juliol, d'organització i funcionament de l'Entitat Autònoma deJocs i Apostes;

Atesa la proposta del Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, a proposta de la consellera d'Interior i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
  1. Les comissions que ha de percebre l'entitat col·laboradora en el funcionament i desenvolupament de les loteries gestionades per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat es fixen en uns percentatges del 10% i el 8% d'acord amb les vendes de les loteries, llevat del percentatge de les loteries presortejades que s'estableix en el 20% i el 18% de les seves vendes, en els termes que consten a l'expedient de contractació 5/2004. Així com un 2% de les vendes brutes per les actuacions extraordinàries i en els termes que preveu l'esmentat expedient.

  2. Les esmentades comissions seran d'aplicació a partir del 22 d'abril de 2004.

Disposició derogatòria

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA