DECRET 65/2005, de 19 d'abril, pel qual es fixa la comissió a percebre per l'entitat col·laboradora en el funcionament i desenvolupament de les loteries organitzades i gestionades per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:e. a. de Jocs i Apostes de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

65/2005, de 19 d'abril, pel qual es fixa la comissió a percebre per l'entitat col·laboradora en el funcionament i desenvolupament de les loteries organitzades i gestionades per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya.

L'article 7 de la Llei 5/1986, de 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya, en la seva redacció donada per la disposició addicional 15 de la Llei 32/1991, de 24 de desembre, estableix que correspon al Govern fixar les comissions que han de percebre les persones o entitats col·laboradores en la distribució i operació dels elements materials de joc.

Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya de 29 de març de 2005, que adjudica el contracte administratiu especial per al funcionament i desenvolupament de les loteries de la Generalitat de Catalunya organitzades i gestionades per l'Entitat Autònoma, a la unió temporal d'empreses formada per les societats Indra Sistemas, SA i Scientific Games International, Inc;

Vist l'article 4.3 del Decret 296/1996, de 23 de juliol, d'organització i funcionament de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya, que atribueix al seu Consell d'Administració elaborar la proposta de les comissions que han de percebre les entitats col·laboradores en la distribució i l'operació dels elements materials del joc;

Atesa la proposta del Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la consellera d'Interior i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

.1 Les comissions que ha de percebre l'entitat col·laboradora en el funcionament i desenvolupament de les loteries organitzades i gestionades per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya són les següents:

 1. Per aquelles modalitats de loteria actualment existents i aquelles noves considerades anàlogues en funció de l'estructura de joc, sistemes de distribució i/o tecnologia emprada:

  MBE=Marge brut d'explotació; PCAED=Percentatge de comissió per l'àmbit estratègic i de desenvolupament; PCAC=Percentatge de comissió per l'àmbit de comercialització

  MBE

  PCAED

  PCAC

  Dels primers 30 milions d'euros

  15,60%

  8,40%

  Pels següents 5 milions d'euros

  3,25%

  1,75%

  Pels següents 5 milions d'euros

  3,25%

  1,75%

  Pels següents 10 milions d'euros

  13,00%

  7,00%

  A partir de 50 milions d'euros

  22,75%

  12,25...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA