DECRET 245/1990, de 23 d'octubre, pel qual s'estableixen les comissions que s'han de percebre i la liquidació al tresor de la Generalitat de la part de la recaptació que constitueix ingrés públic de la loteria semiactiva Super 10, organitzada i gestionada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès el que estableix l'article 2 de la Llei 5/1986, de 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat;

Atès el que estableix l'article 3 del Decret 144/1986, de 12 de maig, de desplegament de la Llei 5/1986, de 17 d'abril;

Vist l'estudi-proposta del Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, a proposta del conseller de Benestar Social i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

1.1 La comissió que l'Entitat percebrà per l'organització i la gestió de la loteria semiactiva anomenada Super 10 es fixa en un 15%. 1.2 La comissió dels agents venedors serà del 5%. 1.3 La comissió anual de l'empresa subministradora dels materials, els serveis i altres prestacions pel funcionament d'aquesta loteria es fixa, segons contracte, en una quantitat del 10% al 7%, en funció dels nivells de vendes brutes. 1.4 Aquesta comissió es calcularà sobre el preu de venda de les apostes de la loteria al qual es refereix aquest Decret.

Article 2

2.1 La recaptació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat sobre el total d'apostes venudes per aquesta loteria, un cop deduïts els premis i les comissions a què fa referència l'article anterior, constituirà l'ingrés públic de la Generalitat. L'ingrés a la tresoreria es farà mitjançant una liquidació anual. 2.2 La...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA