LLEI 43/1984, de 13 de desembre, per la qual es fixen els percentatges de participació de les Comunitats Autònomes en els ingressos de l'Estat l'any 1984.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Presidència del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

Joan Carles I,

Rei d'Espanya

A tots els que vegin i entenguin la present,

Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat i Jo sanciono la Llei següent:

De conformitat amb el que disposa el número dos del seu article tretzè, la disposició transitòria primera de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes, estableix que fins que s'hagi completat el traspàs dels serveis corresponents a les competències fixades a les Comunitats Autònomes pels seus respectius Estatuts, l'Estat garantirà el finançament dels serveis transferits amb una quantitat igual al cost efectiu del servei en el territori de la Comunitat en el moment de la transferència, integrant en l'esmentat cost tant els costos directes com els costos indirectes dels serveis, així com les despeses d'inversió que corresponguin.

En aquest sentit es pronuncien la disposició transitòria tercera de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 4/1979, de 18 de desembre, la disposició transitòria cinquena de l'Estatut d'Autonomia per a Galícia, aprovat per la Llei Orgànica 1/1981, de 6 d'abril, la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'Autonomia per a Andalusia, aprovat per la Llei Orgànica 6/1981, de 30 de desembre, la disposició transitòria cinquena de l'Estatut d'Autonomia per a Astúries, aprovat per la Llei Orgànica 7/1981, de 30 de desembre, la disposició desena de l'Estatut d'Autonomia per a Cantàbria, aprovat per la Llei Orgànica 8/1981, de 30 de desembre, la disposició transitòria desena de l'Estatut d'Autonomia de la Rioja, aprovat per la Llei Orgànica 3/1982, de 9 de juny, la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'Autonomia per a la Regió de Múrcia, aprovat per la Llei Orgànica 4/1982, de 9 de juny, la disposició transitòria cinquena de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, la disposició transitòria novena de l'Estatut d'Autonomia d'Aragó, aprovat per la Llei Orgànica 8/1982, de 10 d'agost, la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'Autonomia de Castella-la Manxa aprovat per la Llei Orgànica 9/1982, de 10 d'agost, la disposició transitòria quarta de l'Estatut d'Autonomia de Canàries, aprovat per la Llei Orgànica 10/1982, de 10 d'agost, la disposició transitòria cinquena de l'Estatut d'Autonomia d'Extremadura, aprovat per la Llei Orgànica 1/1983, de 25 de febrer, la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears, aprovat per la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat de Madrid, aprovat per la Llei Orgànica 3/1983, de 25 de febrer, i la disposició transitòria quarta de l'Estatut d'Autonomia de Castella-Lleó, aprovat per la Llei Orgànica 4/1983, de 25 de febrer.

La cobertura de l'esmentat cost dels serveis transferits s'aconsegueix mitjançant la participació de cada Comunitat Autònoma en determinats ingressos de l'Estat, així com, si s'escau, a través del rediment en el seu territori dels tributs cedits per l'Estat a aquesta, recursos ambdós de les Comunitats Autònomes, a tenor del que disposen els articles 4.1, c) i e), i ll, i la disposició transitòria primera de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes, així com en els respectius Estatuts d'Autonomia abans esmentats.

Per fer efectiva aquesta cobertura financera, i d'acord amb el que disposa l'article 3.2, c), de la Llei Orgànica 8/1980, el Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes, en sessió plenària celebrada el 18 de febrer de 1928, aprovà el mètode per al càlcul del cost efectiu dels serveis transferits als Ens autonòmics, com a actuació prèvia i necessària per fixar el percentatge de participació a favor de les dites Comunitats en els ingressos de l'Estat.

Amb la mateixa finalitat, i en compliment de la disposició transitòria primera, 2, de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes i de les normes estatutàries abans esmentades, les respectives Comissions Mixtes Paritàries Estat-Comunitat Autònoma han adoptat com a propi l'esmentat mètode de càlcul en les reunions celebrades els dies: 19 de febrer de 1982, Galícia; 25 de febrer de 1982, Catalunya; 21 de maig de 1982, Cantàbria; 20 de juliol de 1982, Astúries; 7 de setembre de 1982, Andalusia; 13 de setembre de 1982, Múrcia; 22 de desembre de 1982, Aragó; 27 de desembre de 1982, Comunitat Valenciana; 25 de febrer de 1983, Canàries i Castella-la Manxa; 28 de febrer de 1983, la Rioja; 20 de juny de 1983, Balears; 22 de juny de 1983, Extremadura; 27 de juny de 1983, Castella-Lleó i 28 de juny de 1983, Madrid.

L'esmentat mètode permet la determinació del cost efectiu global dels serveis transferits a les Comunitats Autònomes, tenint en compte els costos directes i indirectes, tant centrals com perifèrics, de la prestació d'aquests serveis i les despeses d'inversió corresponents. En aquests últims s'inclouen solament els imputables al manteniment del capital públic afecte al servei traspassat, i queden fora del seu còmput aquells altres destinats a l'ampliació d'aquest capital, el finançament dels quals es realitza a través del Fons de Compensació Interterritorial, d'acord amb les normes reguladores d'aquest.

A partir del referit mètode, i d'acord amb els criteris per a la seva aplicació recomanats pel Consell de Política Fiscal i Financera, s'ha determinat el cost efectiu dels serveis transferits per l'Estat a cada Comunitat Autònoma fins al 31 de desembre de 1983.

Determinat aquest cost, les Comissions Mixtes Paritàries han procedit a fixar el percentatge que representa aquest cost en cada Comunitat Autònoma respecte als ingressos que, efectivament, ha obtingut l'Estat pels conceptes tributaris no susceptibles de cessió a les Comunitats Autònomes.

De l'aplicació de l'esmentat procediment ha resultat el percentatge de participació en els ingressos de l'Estat, amb l'import del qual, sense necessitat d'accedir a altres recursos, cada Comunitat Autònoma tindria garantit el finançament del cost dels serveis transferits, que hagin estat tinguts en compte per fixar l'esmentat percentatge.

No obstant això, la cessió del rendiment de determinats tributs a les Comunitats Autònomes de Catalunya, Galícia, Andalusia, Comunitat Valenciana, Aragó, Canàries i Extremadura, en virtut del que estableixen les Lleis 40/1981, de 28 d'octubre; 30, 31, 32, 37, 38, 40 i 41/1983, de 28 de desembre, obliga a reduir el percentatge abans esmentat i corresponent a cada una d'aquestes Comunitats Autònomes, en una quantia igual al percentatge que suposa la recaptació líquida dels tributs cedits obtinguda en el territori d'aquelles durant 1983 respecte als ingressos impositius efectivament obtinguts per l'Estat en aquest mateix any pels capítols I i II del seu pressupost, exclòs el rediment líquid dels impostos susceptibles de cessió.

Acabats aquests càlculs, les Comissions Mixtes Paritàries a què es refereixen les disposicions ja esmentades dels diferents Estatuts d'Autonomia, en les reunions que se citen a continuació, han pres l'acord de fixar per a l'exercici de 1984 els percentatges següents de participació a favor de les Comunitats Autònomes en els ingressos de l'Estat: Percentatge -----------

21-III-1984. Andalusia ........................... 2,0281277 12-III-1984. Aragó ............................... 0,0095158 15-III-1984. Astúries ............................ 0,0810695 16-III-1984. Balears ............................. 0,0362601 22-III-1984. Canàries ............................ 0,7447305 13-III-1984. Cantàbria ........................... 0,0891949 15-III-1984. Castella-la Manxa ................... 0,1831552 23-III-1984. Castella-Lleó ....................... 0,2902072 20-II-1984. Catalunya ........................... 0,4540432 12-III-1984. Extremadura ......................... 0,0463577 20-III-1984. Galícia ............................. 1,0421197 21-II-1984. Madrid .............................. 0,0548449 14-III-1984. Regió de Múrcia ..................... 0,0647843 14-III-1984. La Rioja ............................ 0,0407928 23-III-1984. Comunitat Valenciana ................ 0,1476859

El present projecte de Llei dóna compliment al mandat contingut en el número quatre de l'article 13 de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes, en el sentit que, en qualsevol cas, el percentatge de participació a favor de les Comunitats Autònomes en la recaptació dels impostos estatals no cedits s'aprovarà per Llei.

Per altra banda, a efectes de Tresoreria i per a l'abonament de la participació a les Comunitats, és necessari instrumentar un mecanisme de pagament a compte de la liquidació definitiva a practicar un cop liquidats els Pressupostos Generals de l'Estat, i com a conseqüència de la qual s'haurà de procedir a efectuar els lliuraments o compensacions que en resultin. Al mateix temps, dels esmentats pagaments a compte serà necessari minorar els lliuraments realitzats a les Comunitats Autònomes a través de la Secció 32 o directament per compte d'aquestes, que corresponguin al cost efectiu global dels serveis transferits, determinat d'acord amb el mètode aprovat pel Consell de Política Fiscal i Financera i adoptat per les Comissions Mixtes Paritàries.

Article primer

Per garantir l'any 1984 el finançament dels serveis transferits a les Comunitats Autònomes fins al 31 de desembre de 1983, s'aproven els percentatges següents de participació d'aquestes en la recaptació líquida que l'Estat obtingui durant l'any 1984 pels conceptes tributaris no susceptibles de cessió a les Comunitats Autònomes i inclosos en els capítols primer i segon del Pressupost d'ingressos de l'Estat: Percentatge

-----------

Andalusia ........................... 2,0281277 Aragó ............................... 0,0095158 Astúries ............................ 0,0810695 Balears ............................. 0,0362601 Canàries ............................ 0,7447305 Cantàbria ........................... 0,0891949 Castella-la Manxa ................... 0,1831552 Castella-Lleó ....................... 0,2902072 Catalunya ........................... 0,4540432 Extremadura ......................... 0,0463577 Galícia ............................. 1,0421197 Madrid .............................. 0,0548449 Regió de Múrcia ..................... 0,0647843 La Rioja ............................ 0,0407928 Comunitat Valenciana ................ 0,1476859

Article segon

Les quantitats que per cada Comunitat Autònoma resulten provisionalment de l'aplicació dels percentatges indicats en l'article anterior sobre les estimacions inicials de recaptació dels mateixos tributs que van servir de base per al seu càlcul són les següents: Pessetes

--------------

Andalusia .......................... 63.915.227.589 Aragó .............................. 299.884.727 Astúries ........................... 2.554.856.651 Balears ............................ 1.142.715.295 Canàries ........................... 23.469.734.869 Cantàbria .......................... 2.810.923.757 Castella-la Manxa .................. 5.772.026.235 Castella-Lleó ...................... 9.145.705.784 Catalunya .......................... 14.308.899.022 Extremadura ........................ 1.460.935.101 Galícia ............................ 32.841.777.074 Madrid ............................. 1.728.404.116 Regió de Múrcia .................... 2.041.638.344 La Rioja ........................... 1.285.560.616 Comunitat Valenciana ............... 4.654.232.527

--------------

Sumes .................. 167.432.521.707

Article tercer

Per tal d'instrumentar el finançament de les Comunitats Autònomes, de conformitat amb el que disposa la disposició transitòria primera de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, el Ministeri d'Economia i Hisenda, d'ofici i pel procediment d'urgència, practicarà les operacions següents de modificació pressupostària: Primer.

- Transferències des dels crèdits corresponents dels Departaments ministerials als Serveis destinats a la cobertura del cost efectiu en la secció 32, per les diferències entre la valoració definitiva dels serveis traspassats integrats en el percentatge de participació i actualitzada l'any 1984, conformement als imports de l'annex I, i els crèdits amb què els dits serveis hagin estat dotats en la secció 32 fins la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei. Segon.

- Anul·lacions de crèdit en la secció 32, en els serveis de les Comunitats Autònomes que correspongui, destinats a la cobertura del cost efectiu, per un import igual a la recaptació líquida apreciada dels tributs que hagin estat cedits a aquestes amb efectivitat d'1 de gener de 1984, i a la recaptació líquida apreciada de les taxes i altres ingressos de dret privat afectats al finançament dels serveis transferits fins al 31 de desembre de 1983, que figuren en el Pressupost d'ingressos de l'Estat, i els imports dels quals per a cada Comunitat Autònoma són els següents: Anul·lacions Comunitat Autònoma Taxes Tributs cedits

--------------------------------------------------------

Andalusia ............ 4.157.499.720 46.868.000.000 Aragó ................ 599.303.555 9.685.000.000 Astúries ............. 246.468.923 - Balears .............. 115.725.714 - Canàries ............. 218.060.445 10.324.000.000 Cantàbria ............ 208.064.690 - Castella-Lleó ........ 583.950.734 - Castella-La Manxa .... 240.425.953 - Catalunya ............ 2.251.572.253 71.000.000.000 Extremadura .......... 204.365.229 4.583.000.000 Galícia .............. 515.895.906 20.029.000.000 Madrid ............... 5.859.019 - Regió de Múrcia ...... 101.352.624 - La Rioja ............. 50.384.514 - Comunitat Valenciana . 573.983.190 48.077.000.000

------------- ---------------

Sumes ........ 10.072.910.469 210.566.000.000

Tercer.

- Transferències als Serveis i conceptes nous que siguin necessaris per reflectir els crèdits destinats al pagament de l'import de les quantitats resultants de l'aplicació dels percentatges indicats en l'article 1 d'aquesta Llei, mitjançant les operacions d'altes i baixes que es detallen a continuació:

Altes Pessetes

----------------------------------------------------

Andalusia .......................... 52.999.621.000 Aragó .............................. - 1.301.582.704 Astúries ........................... 2.220.598.124 Balears ............................ 993.210.410 Canàries ........................... 19.843.410.798 Cantàbria .......................... 2.445.831.899 Castella-Lleó ...................... 7.949.144.161 Castella-La Manxa .................. 5.016.853.699 Catalunya .......................... 9.788.862.764 Extremadura ........................ 699.812.515 Galícia ............................ 27.800.443.282 Madrid ............................. 1.502.271.656 Regió de Múrcia .................... 1.774.523.283 La Rioja ........................... 1.117.365.683 Comunitat Valenciana ............... - 2.048.601.926

--------------

Sumes .................. 130.801.764.645

Baixes despeses finançament i primer Baixes en la establiment Comunitat Secció 32 Comunitats Autònoma cost efectiu Autònomes

------------------------------------------------------------ Andalusia 52.037.336.000 962.285.000 Aragó - 1.554.254.736 252.672.032 Astúries 2.167.860.379 52.737.745 Balears 969.622.229 23.588.181 Canàries 19.274.334.798 569.076.000 Cantàbria 2.388.229.415 57.602.484 Castella-Lleó 7.760.356.271 188.787.890 Castella-La Manxa 4.897.706.112 119.147.587 Catalunya 9.333.886.764 454.976.000 Extremadura 579.726.159 120.086.357 Galícia 27.099.312.850 701.130.432 Madrid 1.466.593.535 35.678.121 Regió de Múrcia 1.732.379.120 42.144.163 La Rioja 1.090.828.675 26.537.008 Comunitat Valenciana - 2.802.177.926 753.576.000 --------------- ------------- Sumes 126.441.739.645 4.360.025.000

Article quart

 1. Els crèdits l'habilitació dels quals es preveu en l'apartat tercer de l'article anterior tindran la consideració d'ampliables fins a l'import de les obligacions que es reconeixen en funció de la recaptació líquida en l'exercici 1984 dels tributs de l'Estat dels capítols I i II del Pressupost d'ingressos no susceptibles de cessió. Provisionalment, conforme a les previsions de recaptació dels esmentats tributs, l'import de l'ampliació de crèdits es xifra, com a màxim, en la quantitat de 36.630.757.062 pessetes, d'acord amb la distribució següent:

  Pessetes --------------

  Andalusia .......................... 10.915.606.589 Aragó .............................. 1.601.467.431 Astúries ........................... 334.258.527 Balears ............................ 149.504.885 Canàries ........................... 3.626.324.071 Cantàbria .......................... 365.091.858 Castella-Lleó ...................... 1.196.561.623 Castella-La Manxa .................. 755.172.536 Catalunya .......................... 4.520.036.258 Extremadura ........................ 761.122.585 Galícia ............................ 5.041.333.792 Madrid ............................. 226.132.460 Regió de Múrcia .................... 267.115.061 La Rioja ........................... 168.194.933 Comunitat Valenciana ............... 6.702.834.453

  -------------- Sumes .................. 36.630.757.062

  El romanent que hi hagi en els crèdits de la secció 32, "Participació de les Comunitats Autònomes en els ingressos de l'Estat", el 31 de desembre de 1984, s'incorporarà automàticament als Pressupostos Generals de l'Estat per a 1985.

  Article cinquè

 2. La participació de cada Comunitat Autònoma en els ingressos de l'Estat serà abonada amb càrrec als crèdits a què es refereix l'apartat tercer de l'article 3 mitjançant dos lliuraments a compte l'import total dels quals serà el 90 per 100 de la quantitat a què pugi aquesta participació, tal com figura en l'article 2. 2. El primer lliurament a compte serà efectuat dins del mes següent a l'entrada en vigor de la present Llei i el seu import serà de les tres quartes parts de l'import total assenyalat en el número anterior. 3. El segon lliurament a compte s'efectuarà en el mes de novembre de 1984 i el seu import serà la quarta part de l'import total assenyalat en el número 1 d'aquest article. 4. Del primer lliurament a compte i, quan això no fos suficient, del segon, es deduiran els pagaments ja efectuats a cada Comunitat Autònoma, o directament satisfets pels Departaments ministerials o Organismes autònoms, amb càrrec a tots i cadascun dels crèdits que figuren com a cobertura financera del cost efectiu global dels serveis traspassats en els Reials Decrets de transferències de serveis computats per fixar el percentatge de participació, tenint en compte, en tot cas, el que disposa l'apartat 8 de l'article 24 de la Llei 12/1983, de 14 d'octubre.

  Article sisè

  Un cop acabat l'exercici de 1984 i realitzada la liquidació dels Pressupostos Generals de l'Estat, es practicarà una liquidació definitiva de la participació de les Comunitats Autònomes en els ingressos de l'Estat en base a la recaptació líquida efectivament obtinguda, pels mateixos conceptes tributaris computats per a la determinació dels percentatges de participació que figuren en l'article 1r. efectuant-se l'oportuna regularització mitjançant els lliuraments o compensacions que procedeixin. Quan es practiquin les liquidacions definitives a les quals al·ludeix el paràgraf anterior es procedirà a ajustar les quantitats que a cada Comunitat Autònoma se li dóna de baixa en els crèdits de despeses de funcionament i primer establiment de les institucions d'autogovern, a què es refereix l'apartat tercer de l'article 3r., a la recaptació que realment s'hagi obtingut en l'exercici 1984, tant per tributs cedits com pels tributs a què es refereix el paràgraf anterior.

  Disposicions addicionals Primera.

  - Tots els pagaments que s'haguessin efectuat fins la data d'entrada en vigor de la present Llei, amb càrrec als crèdits de la secció 32 destinats a la cobertura del cost efectiu que es donen de baixa o anul·len, s'imputaran com a efectuats a càrrec dels crèdits concedits a què es refereix l'article 4.

  Segona.

  - Els percentatges de participació de les Comunitats Autònomes en els ingressos tributaris de l'Estat fixats en la present Llei seran d'aplicació a l'exercici econòmic de 1984, exclusivament. Els percentatges de participació de les Comunitats Autònomes en els ingressos de l'Estat per a l'exercici de 1985 es fixaran en funció de les noves transferències de serveis a les Comunitats Autònomes i de les necessitats derivades de la coordinació de la política econòmica, amb la finalitat de mantenir l'equilibri financer de les Administracions Públiques.

  Tercera.

  - El Govern de la Nació donarà compte a les Corts Generals de les ampliacions de crèdit que s'autoritzin en virtut del que disposa l'article 4. Aquesta informació s'haurà de remetre abans del tancament de l'exercici pressupostari si l'ampliació es destina al pagament dels lliuraments a compte regulats en l'article 5 i quan s'autoritzi l'ampliació, si és conseqüència de les liquidacions definitives a les quals es refereix l'article 6.

  Disposició derogatòria En tot el que s'oposi a la present Llei i a partir de la seva publicació en el Boletín Oficial del Estado, queda derogat l'annex III de la Llei 44/1983, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1984.

  Disposició final 1. S'autoritza el Govern de la Nació per dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament i l'aplicació d'aquesta Llei. 2. La present Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Boletín Oficial del Estado i tindrà efectes a partir del dia 1 de gener de 1984.

  Per tant,

  Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin i facin complir aquesta Llei.

  Palau de la Zarzuela, Madrid, 13 de desembre de 1984

  Joan Carles R.

  El President del Govern, Felipe González Márquez

  (Vegeu annex a la pàg. 3637)