DECRET 410/2004, de 19 d'octubre, d'ampliació i modificació del perímetre de concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Foradada.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

410/2004, de 19 d'octubre, d'ampliació i modificació del perímetre de concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Foradada.

Pel Decret 305/2001, de 20 de novembre (DOGC núm. 3524, de 29.11.2001), es va declarar d'utilitat pública i d'execució urgent la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Foradada. La zona a concentrar quedava constituïda, en principi, pels terrenys situats al terme municipal de Foradada compresos dins els límits del perímetre format per dues àrees discontínues situades al terme municipal esmentat.

Amb posterioritat a la publicació d'aquest Decret, s'ha produït una variació de l'àrea regable del canal Segarra-Garrigues que ha comportat que els propietaris de finques rústiques d'aquesta zona sol·licitin l'ampliació del perímetre de concentració parcel·lària inicialment previst per tal que també s'hi incloguin les seves terres de conreu.

Aquesta sol·licitud ha originat un estudi sobre les circumstàncies i les possibilitats tècniques i jurídiques que concorren a la zona esmentada i se'n dedueix la conveniència de dur a terme la concentració parcel·lària per raó d'utilitat pública ja que es troba en una situació i en una cota que fan possible i aconsellable la transformació en regadiu.

Per això, de conformitat amb el que estableix el Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s'aprova la Llei de reforma i desenvolupament agrari, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S'amplia i es modifica el perímetre inicialment previst per a la zona de concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Foradada, declarada d'utilitat pública i d'execució urgent pel Decret 305/2001, de 20 de novembre, per tal d'incloure-hi els terrenys situats dins els polígons cadastrals número 2 de Cubells i els números 3, 4, 5 i 6 de Foradada, que estan compresos dins els límits següents:

Al nord, amb el límit de la zona regabledel canal Segarra-Garrigues del terme municipal de Foradada.

Al sud, amb el límit de la zona regable del canal Segarra-Garrigues del terme municipal de Foradada.

A l'est, amb el terme municipal d'Artesa de Segre.

A l'oest, amb el límit de la zona regable del canal Segarra-Garrigues del terme municipal de Cubells.

Aquest perímetre quedarà determinat definitivament un cop realitzades les inclusions, les rectificacions o les exclusions que, si s'escau, s'acordin...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA